Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 172

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 8875 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/064/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Białobrzegi dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Białobrzegi, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 8517 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/063/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2019 roku
2019 7537 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/058/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.
2019 7536 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/057/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 7535 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/056/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2019 7534 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/055/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2019 7533 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/054/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/041/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7532 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/053/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 6053 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/048/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi.
2019 5684 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/047/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2019 4150 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/041/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4149 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/040/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 2725 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/036/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 2724 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/035/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 2723 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/034/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2722 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/031/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 2721 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/029/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 2720 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/028/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach.
2019 2719 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/024/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 2406 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/033/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 2405 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/032/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/015/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/014/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Białobrzegach oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białobrzegach
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/013/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 12697 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2018 11536 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2018 11484 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/313/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 11483 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2018 11482 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/366/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 11481 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 11256 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2018 9375 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach.
2018 8867 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6835 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi oraz upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 6834 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Białobrzegi odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 6833 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/344/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białobrzegi.
2018 6832 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr Xli/343/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 6831 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2018 5769 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XL/334/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamień.
2018 3538 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
2018 3537 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na stałe obwody głosowania.
2018 3536 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3535 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 3534 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Białobrzegi za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 1154 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 217 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr xxxvi/310/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDżETOWA NA ROK 2018
2018 215 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 11390 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
2017 11389 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Białobrzegi.
2017 11388 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Białobrzegi na lata 2018 – 2022.
2017 10990 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 10989 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 10988 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 9881 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2017 9702 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującego działki 1243/150, 1243/151, 1243/152, 1243/153, 1243/154, 1243/155, 1243/156, 1243/157, 1243/158, 1243/159, 1243/160, 1243/161, 1243/162, 1243/163, 1243/164, 1243/165, 1243/166, 1243/167, 1243/168, 1243/169, 1243/170 położone w Białobrzegach.
2017 9395 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
2017 9192 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2008 r. zmienionej uchwałą Nr XXII/172/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 – 2017.
2017 9191 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/205/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 -2017.
2017 9190 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2017 7617 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznania.
2017 5932 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Białobrzegi.
2017 4871 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2017 4870 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2017 4869 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2017 4868 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2017 4867 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Publicznego Żłobka „ KRASNAL” w Białobrzegach.
2017 4866 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka „ KRASNAL” w Białobrzegach.
2017 4865 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi przez osoby prawne inne niż Gmina Białobrzegi i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 3275 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2017 3272 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2017 3271 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2316 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.
2017 1380 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/042/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1379 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2017 222 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 221 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2016 11999 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2016 10799 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10735 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotne, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznania.
2016 10734 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2016 10733 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.
2016 10732 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźce.
2016 10731 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia opłaty prolongacyjnej.
2016 10730 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 9117 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 17 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 8721 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6837 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2016- 2019
2016 6757 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/171/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białobrzegi
2016 6756 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/170/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach.
2016 6755 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: Akt połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Białobrzegach w jedna instytucję kultury o nazwie Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
2016 1658 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1648 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/135/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia : kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1000 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 9946 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/115/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 9945 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/114/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2015 9944 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/113/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9943 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/112/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 9942 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/111/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9941 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/110/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9423 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/099/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 9422 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/098/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 8106 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/086/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Białobrzegi oraz zasad jego używania i wykorzystywania
2015 7365 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/066/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa BRZESKA WOLA
2015 7362 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/067/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa BRZEŹCE
2015 7360 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/068/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa BUDY BRANKOWSKIE
2015 7359 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/069/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa JASIONNA
2015 7358 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/070/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa KAMIEŃ
2015 7357 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/071/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa MIKÓWKA
2015 7356 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/072/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa OKRĄGLIK
2015 7355 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/073/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa STAWISZYN
2015 7354 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/074/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa SUCHA
2015 7353 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/075/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa SZCZYTY
2015 7348 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/065/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Miasta i Gminy BIAŁOBRZEGI
2015 6317 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/042/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6316 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/041/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6315 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/040/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
2015 6314 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/039/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2015 6313 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/038/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 6312 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi
2015 6259 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/064/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia w 2015 roku ogólnokrajowego referendum
2015 5433 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/052/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach.
2015 5432 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/051/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5431 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/050/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach
2015 5430 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2015 3864 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/031/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia w 2015 roku wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
2015 1786 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/018/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2015 1785 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/017/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 4 lutego 2015r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 551 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/005/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2015
2014 12029 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2014 11033 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
2014 10497 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 10496 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10495 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 9833 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 sierpnia 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującego działki nr 2100, 2114/1, 2084/11 i 2084/12 o łącznej pow. 0,1688 ha położone w Białobrzegach przy ul. Reymonta
2014 7869 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 7868 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2012 5961 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/146/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 5960 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2012 4337 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Białobrzegi i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 7260 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 7262 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 7263 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/2006 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 2118 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2011 980 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującej tereny położone w miejscowości Białobrzegi w południowo – zachodniej części miasta w rejonie ul. Młynarskiej (tereny osiedla Borki)
2010 4274 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII/297/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi za rok 2009.
2010 2841 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Białobrzegi i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2842 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010r. przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2010 2064 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/287/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/252/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009r. w sprawie : regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi
2010 2063 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/286/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/251/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
2010 2065 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/289/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kolonia Brzeźce
2010 2067 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/291/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gmin Białobrzegi Nr XVIII/89/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kolonia Brzeźce zmienionej uchwałą Nr VIII/49/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r
2010 2066 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/290/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kolonia Brzeźce
2010 1720 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2010 rok.
2009 6223 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6224 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2009r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6225 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 5240 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach
2009 5241 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk
2009 5242 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Białobrzegi
2009 4506 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów
2009 4507 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
2009 4508 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi
2009 3846 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2009 3844 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi
2009 3845 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów
2009 3847 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 maja 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1855 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. zmiany uchwały nr XI/57/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
2009 1856 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXX/219/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 marca 2009r. regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1143 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
2009 114 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/89/07 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 listopada 2007 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2009 115 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 116 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2009 rok