Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 599

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11593 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/167/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 11592 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 11177 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/109/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”
2019 10331 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/144/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce
2019 10330 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/141/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Bitwy Warszawskiej.
2019 10329 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/139/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku, Uchwałą Nr XV/323/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr XLII/482/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2017 roku.
2019 10328 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/556/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 9302 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej
2019 8871 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniający uchwałę Nr XLIV/801/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2022 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego.
2019 8622 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 8621 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/118/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2019 8620 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/123/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniający Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2019 8619 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/120/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8618 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/119/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8617 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/122/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 8616 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/116/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu oraz trybu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce
2019 8615 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/126/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/561/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2019 8549 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/121/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2019 8221 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/98/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 7544 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Siedleckiego Programu Wsparcia Weteranów
2019 7543 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych,powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2019 7542 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr VI/48/2019 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
2019 7541 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie stypendiów sportowych
2019 7540 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/94/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce
2019 7539 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
2019 7538 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/91/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 6107 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Siedlce
2019 6006 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 6005 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2019 6004 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 5616 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 5080 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2019 roku.
2019 4823 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Siedlce
2019 4822 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Siedlce, od 1 września 2019 roku
2019 4821 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
2019 4820 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 4819 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3011 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego
2019 3010 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniający Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2019 3009 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce.
2019 3008 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2019 3007 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
2019 2478 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 1606 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 1605 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom: Źródlana, Mineralna i Strumykowa.
2019 1604 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia działki nr 1/72 obręb 122 stanowiącej część pasa drogowego ul. Łukasińskiego w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2019 1603 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy przebiegającej działkami nr 7/3 i 23/3 obręb 19 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2019 1602 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 1369 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniający Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2019 476 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.
2019 475 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2019 474 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/619/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.
2019 473 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019
2019 472 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 11884 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 11883 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2019.
2018 10729 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LVI/641/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Karola Lewandowskiego
2018 10728 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LVI/640/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ul. Zachodnia.
2018 9359 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/637/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 9358 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/639/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LIV/616/2018 Rada Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia działki nr 279/1 obręb 91oraz działek nr 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12 i 80/14 z obrębu 133 stanowiących część pasa drogowego ul. Adama Asnyka w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2018 9357 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/634/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2019
2018 9356 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/633/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2018 9355 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/628/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce
2018 8510 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/610/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/202/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 8509 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/622/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 8508 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/619/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego
2018 8507 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/618/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Siedlce do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, które są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 8506 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/617/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8505 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/616/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia działki nr 279/1 obręb 91oraz działek nr 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12 i 80/14 z obrębu 133 stanowiących część pasa drogowego ul. Adama Asnyka w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2018 8504 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/612/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/314/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku.
2018 8503 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/609/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2018 7341 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LIII/607/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 7340 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LIII/606/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 7289 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LII/584/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie
2018 6865 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/597/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6731 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/600/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 6730 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/596/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.
2018 6729 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/594/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2018 6728 2018-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2018 5884 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/577/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2018 5883 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/575/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie miasta Siedlce.
2018 5882 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/573/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2018 5881 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/572/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. zmieniający Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2018 5880 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/579/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 5740 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/551/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej
2018 5385 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/562/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Siedlce.
2018 5384 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/561/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2018 4983 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/570/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 4982 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/568/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Biskupa Henryka Przeździeckiego.
2018 4981 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/567/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Generała Ryszarda Kuklińskiego
2018 4980 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/559/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 4979 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/558/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
2018 4978 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/557/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 4977 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/556/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 4976 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/555/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na na terenie miasta Siedlce w 2018 roku
2018 4975 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/553/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/383/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 4473 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/549/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4472 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/550/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/510/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta Siedlce na rok 2019
2018 4142 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/548/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 3438 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/546/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2018 3437 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/545/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 3436 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/541/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2018 3435 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/538/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Siedlcach
2018 2348 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/535/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
2018 2347 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/533/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2346 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/531/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2018 roku.
2018 2345 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/530/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia
2018 2344 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/532/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2018 2203 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/509/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 1439 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/507/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2018 1395 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/526/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Siedlce.
2018 1393 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/529/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 1391 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/527/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1388 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/523/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia działek nr 1/47, 1/48 i 1/50 obręb 120 wchodzących w skład pasa drogowego ul. Targowej w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia ich z użytkowania
2018 469 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/519/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 12599 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych
2017 12598 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/515/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2018.
2017 12597 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/510/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta Siedlce na rok 2019
2017 12596 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/517/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/383/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 11054 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku oraz Uchwałą Nr XV/323/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2017 11053 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/503/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Miasta Siedlce, których zarządcą jest Prezydent Miasta Siedlce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 10206 2017-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”
2017 10202 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/478/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 10149 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/474/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2018.
2017 10088 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/475/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2018.
2017 10087 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/473/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego prawa jazdy lub nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą nazwy ulicy
2017 10086 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/472/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 10085 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/471/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Tadeusza Zieleniewskiego w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2017 10084 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/467/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 9257 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/458/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 9114 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 9067 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/438/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 8671 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/398/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/446/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8644 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XL/459/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 8643 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XL/452/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania imienia istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Łukowskiej, Torowej i Składowej w Siedlcach.
2017 8600 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/436/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 8112 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/425/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 8003 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/404/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 7434 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/401/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 7387 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/447/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Ks. Józefa Obrębskiego i ulicy Zbigniewa Herberta w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2017 7386 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/446/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 7068 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/385/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 7053 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/368/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 6734 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/356/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2017 6020 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 6019 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 6/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 6018 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 9/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 13 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 5885 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.
2017 5883 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/429/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania oraz zmiany nazw ulic, placów i rond w mieście Siedlce
2017 5315 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/416/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2017 5313 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/417/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych
2017 5311 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/418/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.
2017 4488 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/414/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siedlce.
2017 4487 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/411/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 4486 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 4485 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/409/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2017 4484 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/406/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2017 roku.
2017 3725 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/395/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia ulic na działkach nr 6/22, 6/31, 6/39, 6/42, 6/43 i 6/85 obręb 6 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2017 3724 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3723 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/388/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach
2017 3373 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/389/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2017 3370 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/390/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 2808 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/387/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Siedlce, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2807 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2239 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/331/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2017 2221 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/383/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2220 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/382/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2017 2219 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/381/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1490 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2017 648 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/295/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 11773 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/359/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2017 rok
2016 11772 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/357/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta Siedlce na rok 2018
2016 11771 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/354/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 11770 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/347/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2017.
2016 11769 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/345/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 11768 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie stypendiów sportowych
2016 11767 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/335/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/492/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 11504 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/346/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2016 11492 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/327/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017.
2016 10322 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/276/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 9896 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/278/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 9547 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.
2016 9543 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/328/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017.
2016 9537 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/327/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017.
2016 9535 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/326/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2016 9533 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/314/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku
2016 9531 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/318/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2016 9455 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/323/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Siedlce.
2016 8928 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/259/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 8796 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/308/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2016 8795 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/305/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie pozbawienia ulic Łukasińskiego, Zbrojna i Składowa w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ulic Łukasińskiego, Zbrojna i Składowa w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2016 8794 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/302/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8793 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/301/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2016 8792 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/300/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce
2016 8791 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/299/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2016 8522 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/283/2106 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego
2016 8521 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/282/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”
2016 8343 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 8122 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/296/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 8118 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania imienia Zbigniewa Romaszewskiego istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Torowej - Ziuty Buczyńskiej w Siedlcach.
2016 7793 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 6677 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/267/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/410/2012 Rady miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 6122 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/271/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 6121 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/270/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniającej Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2016 6120 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/268/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2016 6119 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/261/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej
2016 5415 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVI/196/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 5382 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/257/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu
2016 5381 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5380 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2016 5379 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2016 5378 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/249/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 5377 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/246/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Siedlce na lata 2015 -2018.
2016 5376 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/245/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich likwidacji dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce
2016 5375 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/243/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2016 5374 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/241/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach
2016 5373 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/240/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Sienkiewicza i Świętojańskiej w Siedlcach
2016 4555 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/237/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2016 4554 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 4553 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/230/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2016 4552 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/228/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/720/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2016 4545 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/183/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 3931 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 3346 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2016 3345 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach
2016 3344 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach
2016 3343 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
2016 3342 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2016 3121 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/199/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach
2016 3101 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/207/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia trzech drzew pomnikami przyrody
2016 3100 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/203/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia ulicy Juliana Tuwima w Siedlcach kategorii drogi gminnej.
2016 3099 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/202/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2016 3098 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach
2016 3097 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Osiedle Ułanów”
2016 2402 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 2106 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/134/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 2049 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/142/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 1411 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/192/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1410 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/190/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/550/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2016 545 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/186/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy tunelowi
2016 544 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 543 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/176/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Siedlce na lata 2016 – 2020”.
2016 168 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/181/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej.
2016 167 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/180/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2015 11573 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/161/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce.
2015 11567 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/163/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlceoraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 11566 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 10956 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2015 10545 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2015 10544 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2016.
2015 10543 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2016
2015 9425 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2015 9424 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2015 9115 2015-11-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 8200 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/128/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach
2015 8183 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/114/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 7818 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/127/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/85/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 7799 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/135/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7798 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/125/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 7797 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/122/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2015 7490 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr IX/97/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 6965 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/83/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 6544 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/67/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 6122 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/117/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce w których odbędzie się głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6121 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/105/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
2015 6120 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2015 5515 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/95/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie emisji obligacji
2015 5318 2015-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/395/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Miasta Siedlce oraz warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych.
2015 5310 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2015 5309 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2015 5087 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 4737 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/843/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 4736 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/813/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 4511 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 4469 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2015 4468 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2015 4467 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 4398 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej w Siedlcach
2015 3802 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/66/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3281 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2015 3013 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego obejmującego obszar działek nr geod.: 50; 51 i 175/2 w obrębie 41 położonych przy ul. Czerwonego Krzyża i obszar działki nr geod. 56/1 w obrębie 41 położonej przy ul. Biskupa Świrskiego
2015 2775 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Garwolińską, Artyleryjską i Leśną w Siedlcach
2015 2617 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.
2015 2616 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym.
2015 2615 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2015 2614 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
2015 2261 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/826/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 1668 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2015 502 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/796/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 313 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
2015 312 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/675/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2015 262 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 261 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie pozbawienia działek nr 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 z obrębu 43 stanowiących część pasa drogowego ul.Nowy Świat w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2014 12038 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Rady Miasta Siedlce; Starosty Gostynińskiego z dnia 24 lutego 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 10437 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/777/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10436 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/776/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/758/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10435 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/775/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/745/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10414 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/841/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2015.
2014 10413 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/840/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2015.
2014 10320 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/758/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10319 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/745/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10111 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/713/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10106 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/728/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 9502 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/824/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9458 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/699/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 9364 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/820/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulicy przebiegającej działkami nr 25/14, 25/15, 25/16, 48/1, 48/10, 48/16, 48/17, 56/1, 56/2 i 56/12 obręb 42 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2014 9363 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/819/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 9362 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/818/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 9361 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/816/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2014 9296 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/656/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 9090 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/801/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2022 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego".
2014 8734 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/639/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 8694 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/685/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 8588 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/613/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 8458 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/609/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 8292 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/810/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/446/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 8291 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/809/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/445/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2014 8290 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/803/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2014 8289 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/802/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 8288 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/800/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/782/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 7655 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/589/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 7387 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/576/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok.
2014 7176 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLII/760/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Miasta Siedlce, których zarządcą jest Prezydent Miasta Siedlce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2014 6718 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/545/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2013 rok
2014 6550 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/787/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
2014 6549 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/786/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6548 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2014 6547 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/782/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6319 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/532/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2013 rok
2014 6071 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/765/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6070 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/764/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5560 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/523/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 5218 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/505/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 5102 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/487/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 4529 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/757/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2014 4528 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/752/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2014 4348 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/448/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 3996 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/457/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 3624 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/747/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 3623 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/740/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku rolnym i leśnym
2014 3622 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/733/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej
2014 3621 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/732/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej
2014 3620 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/731/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej – część I
2014 3041 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/427/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 2629 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/415/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 2417 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/404/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 2305 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/726/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 2304 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/720/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 2303 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/714/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 2113 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/389/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 1462 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach
2014 1340 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/709/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2014 1339 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2014 817 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/375/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 746 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/352/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 29 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/690/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 28 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/691/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 r. podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 27 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/692/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 26 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/693/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Siedlce.
2014 25 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/701/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2014 rok
2013 12884 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/659/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/462/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
2013 12883 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2013 12882 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/661/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/492/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 12881 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/662/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
2013 12880 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/663/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach.
2013 12879 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/664/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach
2013 12878 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/665/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztukiim. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
2013 12877 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/666/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/650/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr IX/117/99 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody
2013 12876 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/675/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2013 12875 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/676/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia ulicy przebiegającej działkami nr 79/4 obręb 49, 2/3 i 2/2 obręb 121 oraz 1/54 obręb 122 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2013 12874 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/680/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2014.
2013 11935 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/333/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 11574 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/652/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2013 11573 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/650/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/99 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody
2013 11572 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/643/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach
2013 11250 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr X/222/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 11100 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/320/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 10637 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/270/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 10331 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/300/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 10003 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/640/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2013r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Siedlce
2013 10002 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/637/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu
2013 9640 2013-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce
2013 9636 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/618/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia ulic na działce nr 6/4 obręb 6 oraz na działce nr 6/15 obręb 6 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2013 9205 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/182/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 9138 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/254/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 9077 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 358/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 8715 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/163/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 8678 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/119/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 8592 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/66/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 8325 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/89/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 7896 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/32/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 7260 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/23/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 7171 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 6720 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LXII/906/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 6341 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/580/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztukiim. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
2013 6340 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/584/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym.
2013 6339 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/583/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie pozbawienia działki nr 202/2 z obrębu 56 stanowiącej ul. Kruszcową oraz część działki nr 269/1 z obrębu 56 stanowiącej ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ul. Kruszcowej, części ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach położonych w ciągu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce do kategorii dróg gminnych
2013 6338 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/581/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
2013 6337 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/579/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.
2013 5809 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/573/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/395/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Miasta Siedlce oraz warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych.
2013 5143 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/661/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2013 5036 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LXI/878/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 4430 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/556/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie pozbawienia działki nr 202/2 z obrębu 56 stanowiącej ul. Kruszcową oraz część działki nr 269/1 z obrębu 56 stanowiącej ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ul. Kruszcowej, części ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach położonych w ciągu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce do kategorii dróg gminnych.
2013 4429 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/552/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Siedlce.
2013 4428 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/551/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4427 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/550/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2013 4426 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/548/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
2013 4425 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/549/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4424 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/547/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2013 3219 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/713/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2013 2739 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/539/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2253 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LII/762/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 2175 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/746/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 2174 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr L/727/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 410 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/515/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 324 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok
2013 222 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/514/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2012 8579 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/493/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach
2012 8544 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/501/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 8543 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/500/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8542 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/499/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 8541 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/495/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/355/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowane na obszarze miasta Siedlce oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne z Miastem Siedlce w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ze zniżką na wszystkich liniach komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce)
2012 8540 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/494/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ul. Henryka Guta w Siedlcach
2012 8539 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/492/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 8349 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/725/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 8198 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/477/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2012 7726 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/458/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Północnej Dzielnicy Przemysłowej”
2012 7592 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/478/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7591 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/462/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
2012 7590 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/481/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Siedlce.
2012 7081 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/449/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/429/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 7026 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIIII/455/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 września 2012r. zmieniający Uchwałę Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 6839 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXII/430/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce
2012 6838 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXII/429/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 6632 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/446/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6631 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/445/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2012 6322 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/428/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniający Uchwałę Nr XVI/341/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce.
2012 6321 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/444/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 6320 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/443/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części Uchwały Nr XXXI/117/84 Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 10 stycznia 1984r w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom.
2012 6319 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/442/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy Berdyczowskiej i ulicy Feliksa Hłaski w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2012 5302 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/425/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2012 5301 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/424/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 5300 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/421/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/216/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2012 5299 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2012 5148 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/699/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 4968 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 4075 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/400/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu
2012 4074 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/395/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Miasta Siedlce oraz warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych.
2012 4073 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/391/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych.
2012 4072 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/390/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych.
2012 3755 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/379/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Muchawki
2012 3447 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/385/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym.
2012 3194 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/376/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/341/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce
2012 2710 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/636/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 2698 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/635/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/627/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 2349 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/355/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowane na obszarze miasta Siedlce oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne z Miastem Siedlce w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ze zniżką na wszystkich liniach komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce)
2012 2344 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/370/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy Jagodowej w Siedlcach na odcinku przebiegającym działką nr 29/37 obręb 127 kategorii drogi gminnej
2012 2282 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/361/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Monte Cassino, Mazurskiej i Kaszubskiej.
2012 2211 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/368/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2210 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/367/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/342/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce
2012 2209 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/366/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 2208 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/362/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jana Pawła II i Kazimierzowskiej.
2012 2176 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XLII/608/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2175 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/627/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 2018 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2012 rok
2012 1954 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/589/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 1241 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/334/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler.
2012 1072 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/346/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia działki nr 202/2 z obrębu 56 stanowiącej ulicę Kruszcową oraz części działki nr 269/1 z obrębu 56 stanowiącej ulicę Generała Ignacego Prądzyńskiego w Siedlcach kategorii drogi gminnej oraz w sprawie zaliczenia ulic Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego połączonych Rondem Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, części ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego oraz ulicę Kruszcową w Siedlcach do kategorii dróg powiatowych położonych w ciągu budowanej obecnie Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce.
2012 1071 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/342/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
2012 1070 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/341/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce
2012 1069 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/335/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.
2012 599 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/445/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2008 rok
2012 115 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/330/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2012 35 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/323/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku.
2011 8341 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stokrotki.
2011 8239 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/313/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Liliowej.
2011 7564 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/315/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2012.
2011 7565 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/316/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012.
2011 6441 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/668/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2011 6221 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce
2011 6222 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/297/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2011 6011 2011-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2011 roku
2011 5757 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/271/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Biskupa Jana Mazura.
2011 5756 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/266/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcachi nadania jej Statutu.
2011 5759 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/273/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Monte Cassino, Warszawskiej i Kruszcowej.
2011 5758 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/272/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miodowej.
2011 5636 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/256/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 5602 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/227/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego.
2011 5372 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/232/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/212/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wstąpienia Miasta Siedlce do Związku Spółek Wodnych w Siedlcach
2011 5005 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/512/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2008 rok
2011 5006 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/569/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2011 4366 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/216/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 4365 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/202/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 4364 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/201/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce
2011 4369 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/225/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Aleksandra Rytla.
2011 4368 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/224/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Berdyczowskiej.
2011 4367 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/217/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Siedlce
2011 3581 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 3549 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/184/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Pawła II.
2011 3204 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/173/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Siedlce.