Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 57

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 10207 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/338/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10206 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 10205 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/328/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 10204 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/185/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż
2014 9183 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 9182 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
2014 6167 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2014 4394 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XL/281/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na okręgi wyborcze
2014 4393 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XL/277/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 31 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Raciążu
2014 4046 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XL/276/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2014 2556 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2014 1856 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S , zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r. : Obszar A [o pow. ok. 32,4 ha] - ulicami 19 stycznia, Zawoda, granicą miasta od wschodu, północny brzegiem rzeki Raciążnicy, od południa do ul. 19 Stycznia; Obszar B [o pow. ok. 26,2 ha]- ulicami Barańskiego, Warszawską, granicami działek o nr 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611,1610, 1609/1, 1628 , 1607/1 , 1603 część działki 1602, 1586, 1581 i północną linią rozgraniczającą ulicy Kilińskiego, granicami działek 1556/1, 1555 oraz południowy brzegiem rzeki Raciążnicy od północy granica miasta od rzeki Raciążnicy do ul. Barańskiego od wschodu; Obszar C [o pow. ok. 2,1 ha] - ulicą bez nazwy na przedłużeniu drogi polnej po zachodniej stronie cmentarza komunalnego do rowu melioracyjnego, południowy skrajem rowu, zachodnia granicą działki nr 719 do granicy cmentarza, północna granicą cmentarza Parafialnego do drogi bez nazwy po jego zachodniej stronie;, Obszar D [o pow. ok. 41,0 ha] – północna linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do granicy miasta, od zachodu granicą miasta do linii kolejowej i dalej do rowu melioracyjnego po północnej stronie rzeki, od północy południowym skrajem rowu melioracyjnego na przedłużeniu ulicy Polnej, ulicą Polną do linii pomiędzy ulicami Polną i 11- go Listopada przy wschodniej granicy działki nr 872/1 do północy granicy terenu kolei po południowej stronie ulicy 11-go Listopada, dalej aż do linii wybiegającej na północny -wschód przez teren kolei do skrzyżowania ulic Dworcowej i Płockiej aż do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płockiej; Obszar E [o pow. ok. 6,5 ha] - ulicami Polną od północy, wschodnią granicą działki 1251/10 od wschodu do skrzyżowania ulic 11 listopada i Płockiej i północną linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do skrzyżowania ulic Pł
2014 1678 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania fnansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 1677 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1468 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Raciąż
2014 56 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2013 12473 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
2013 11382 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
2013 11131 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII /246/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 października 2013r. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 9797 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2013 9635 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr IX/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu
2013 9517 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę nr VII/52/93 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 lutego 1993 roku w sprawie połączenia instytucji kultury
2013 8741 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
2013 6245 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 maja 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6244 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
2013 6243 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4169 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
2013 4168 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 marca 2013r. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
2013 4167 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 marca 2013r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż
2013 4166 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/ 184 /2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 marca 2013r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2013 roku
2013 3007 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Raciążu dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
2013 3006 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
2013 1874 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8679 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7552 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/152 /2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Raciąża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6318 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 3 września 2012r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta z tytułu nieudzielenia absolutorium
2012 5322 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2012 5137 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2012 5136 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Raciąż
2012 3090 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania
2012 201 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa gminy Miasta Raciąż na rok 2012
2012 49 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 8000 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 7 grudnia 2011r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 8002 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2011 8118 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 4997 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu
2011 1201 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 114 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/179/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 115 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
2010 6922 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/221/10 Rady Miasta Raciąż z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Raciąż i jej jednostkom organizacyjnym , udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 6923 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/82/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2008 roku zmieniającej uchwałę Nr VII/52/93 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 lutego 1993 roku w sprawie połączenia instytucji kultury
2010 6712 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 6713 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Raciąż.
2010 5433 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/218/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Miasta Raciąż.
2010 4385 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Raciąż na okręgi wyborcze dla wyboru rady gminy oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 4384 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach Ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Raciąż
2010 4386 2010-10-06 uchwala Uchwala nr XL/217/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania.