Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 71

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11460 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X.118.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2019 11459 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X.117.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2019 9910 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.108.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Pruszkowie
2019 9909 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.107.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2019 7295 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII.78.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Pruszkowie
2019 5818 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII.77.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.42.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 5817 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII.76.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Miasta Pruszków.
2019 5816 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII.74.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 5815 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV.42. 2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 5554 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.64.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 4877 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 3382 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.61.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Pruszkowa Nr XLIII.445.2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2019 3381 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.60.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.
2019 3380 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.51.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 1997 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 565 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2019 564 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L.578.2018 z dnia 18 października 2018 r.w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie.
2019 563 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L.577.2018 z dnia 18 października 2018 r.w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.
2019 562 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.
2019 561 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Pruszkowa.
2019 560 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 10980 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr L.579.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2018 10741 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L.578.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie.
2018 10740 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L.577.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.
2018 10739 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L.567.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 10604 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L.580.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.
2018 10603 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L.571.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
2018 9722 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII.540.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Szmaragdowa
2018 9571 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.557.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu
2018 9523 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.551.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 9522 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.555.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie.
2018 9521 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.554.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy budynkowi Centrum Dziedzictwa Kulturowego.
2018 9410 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX.556.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”.
2018 9161 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX.558.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.351.2017 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.
2018 8640 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII.544.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8609 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII.545.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Pruszków.
2018 8411 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.542.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2018 8410 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.541.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 7307 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.533.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa.
2018 7306 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.532.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Pruszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7305 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.528.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 6199 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLV.516.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki
2018 5387 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV.467.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 5386 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV.482.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Pruszków na 2018 r.
2018 4756 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV.515.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
2018 3607 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV.463.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3409 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIV.465.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3408 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIV.464.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Pruszkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2840 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII.440.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w Pruszkowie – Obszar I
2018 2736 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII.441.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 2714 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.446.18 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2018 r.
2018 2544 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.454.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Miasta Pruszków.
2018 2543 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.451.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IX.85.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25.06.2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2018 2542 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.447.18 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 2541 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.445.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2018 2540 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.444.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 2539 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.443.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2018 1555 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII.436.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2018 1414 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.439.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Pruszkowie.
2018 1413 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.438.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.
2018 1412 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.437.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.
2018 1411 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.435.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2018 1410 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.434.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2018 1409 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.433.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1408 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.428.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 848 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XL.407.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 - Baczyńskiego
2018 847 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XL.406.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar IV
2018 284 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI.419.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 282 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI.415.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2018 247 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI.424.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok
2017 9590 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.390.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.