Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 125

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11507 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 87/X/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 11506 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 86/X/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 8575 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
2019 8574 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
2019 8573 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 8572 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 7662 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 7661 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 65/VII//2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7660 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 6029 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6028 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 6027 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 6026 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”
2019 6025 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 4542 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 4541 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”
2019 4226 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4225 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 4224 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4223 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2019 4222 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 2265 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2019 rok
2019 1762 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2019 1761 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 1241 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”
2019 1240 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 12196 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
2018 12195 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 12194 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna
2018 12193 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 12192 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 12191 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 9674 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 332/L/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 6951 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 329/XLVIII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
2018 6950 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 326/XLVIII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 6949 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 5729 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 314/XLVII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5728 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 312/XLVII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 3231 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 304/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2018 3230 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 302/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 3229 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 301/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3228 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 300/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3227 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 299/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna
2018 3226 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 298/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3225 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 297/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 698 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 283/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2018 rok
2018 428 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2018 206 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 285/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2018 204 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 280/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2018 203 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 276/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 202 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 271/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2018 83 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 272/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 10259 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 267/XLI/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 9216 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 260/XL/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 9106 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 256/XXXIX/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 8553 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 7973 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 220/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 7091 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 6786 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 187/XXXII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 6454 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Miasta Podkowa Leśna
2017 6453 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021
2017 4982 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna
2017 4456 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 228/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2017 4455 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 227/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2017 4454 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 226/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 4453 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 225/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna
2017 4452 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 223/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4451 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 222/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”
2017 4450 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna
2017 4316 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 4314 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 181/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 4071 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVI/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej
2017 2911 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 198/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 2393 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 215/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna
2017 2392 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 2391 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2390 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
2017 2389 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna
2017 2388 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2017 2278 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 170/XXIX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 1571 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 982 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok
2017 981 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna
2017 322 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 188/XXXII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2016 11143 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 10617 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 154/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2016 10415 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 176/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu
2016 9928 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 145/XXVI/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2016 9764 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 171/XXIX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
2016 9024 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2016 7376 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2016 7375 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 160/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 7374 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 159/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 7373 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 158/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2016 7372 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
2016 6231 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 105/XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok
2016 5605 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 141/XXV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 5444 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 137/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2016 5443 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 136/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2016 5442 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 135/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
2016 5220 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2016 rok
2016 5210 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 86/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 4416 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 72/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 3471 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna
2016 3470 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
2016 3469 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 3468 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2016 3467 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi
2016 1980 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 59/XIII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 1937 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 1897 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 55/XII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 1800 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 48/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 1073 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 92/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 1072 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 91/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 189 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 83/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2015 11762 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 78/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2015 11761 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 77/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
2015 11760 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 76/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 11759 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 75/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11758 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 74/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11757 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 73/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 7614 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody
2015 7613 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr 51/XI/2015 z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2015 6494 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Podkowa Leśna
2009 2690 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr 126/XXVIII/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego