Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 358

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9941 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 9940 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Pionki.
2019 9939 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2019 8679 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8678 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Pionkach.
2019 8677 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2019 8676 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/400/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Pionki oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 7442 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki
2019 7441 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/51 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7440 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 57 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7439 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 56 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 7438 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 55 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 7437 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 54 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/278/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2019 6795 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII A/50/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kąpieliska oraz określenia sezonu kąpielowego dla kąpieliska na terenie Miasta Pionki w 2019r.
2019 3195 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 38 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej
2019 3194 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 37 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk" w Pionkach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
2019 3193 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 32 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 3192 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 3191 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2019 rok
2019 1163 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1162 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1161 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w północnej części miasta Pionki.
2019 1160 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Pionki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a  także wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 1159 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/14/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. Gminy Miasto Pionki
2019 767 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/427/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23.05.2018r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pionki
2018 9787 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/492/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Pionki
2018 9786 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/490/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pionkach przy ulicy Kozienickiej oraz ustalenia stawek opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Pionkach przy ulicy Kozienickiej.
2018 9785 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/483/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki".
2018 9784 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/482/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8402 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/472/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/451/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2020.
2018 8401 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/471/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Pionki
2018 8400 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/470/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.
2018 7353 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/469/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 787, na odcinku od km 1+400 do km 2+387 w ciągu ulicy Kozienickiej i ul. Mickiewicza w Pionkach, na terenie miasta Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie
2018 6996 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LXII/453/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Województwa Mazowieckiego w formie projektu technicznego i środków finansowych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 787, na odcinku od km 1+488 do km 2+387 ulicy Kozienickiej i ul. Mickiewicza w Pionkach, na terenie gminy miasta Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie.
2018 6995 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LXII/451/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2020.
2018 6994 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LXII/445/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Pionki w 2018 roku
2018 5965 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/427/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnychi użytkowych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pionki.
2018 5964 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/425/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr LVII/401/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5963 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/424/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr LVII/396/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 5962 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/423/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 5961 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/422/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2018 5406 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LIX/421/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości rekreacyjnych.
2018 5405 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LIX/420/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nieruchomości rekreacyjnych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 5404 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LIX/419/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów odbieranych z  nieruchomości rekreacyjnych
2018 4071 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/413/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2018 4070 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/412/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki
2018 4069 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/409/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4068 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/408/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. zmiany Uchwały Nr XLII/278/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2018 4067 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/405/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości rekreacyjnych.
2018 4066 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/404/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oraz nieruchomości rekreacyjnej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 4065 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/403/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany z nieruchomości niezamieszkałej oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów komunalnych odbieranych z  nieruchomości rekreacyjnych
2018 4064 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/402/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
2018 4063 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/401/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4062 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/400/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Pionki oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4061 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/399/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2018 rok.
2018 4060 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/396/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2472 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/ 395/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 2471 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/394/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach.
2018 2470 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2022
2018 941 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2018 940 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2018 939 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LIII/378/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/74/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Pionki.
2018 133 2018-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 r.
2017 12448 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr LII/375/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Miasta Pionki instrumentem płatniczym
2017 11001 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr LI/357/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 11000 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr LI/356/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9438 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 7742 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki.
2017 7741 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach przy ul. Polnej
2017 5720 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk" w Pionkach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
2017 5377 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pionki za osiągane wyniki w zakresie obowiązujących zajęć edukacyjnych i inne wysokie osiągnięcia w dyscyplinach wiedzy, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Pionki
2017 5376 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: nadania nazwy “Poziomkowa” ulicy położonej w północno-zachodniej części miasta Pionki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1398
2017 5375 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki”.
2017 5374 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 5074 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIII / 282 / 2017 Rady Miasta Pionki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach
2017 4638 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2017 3919 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach przy ul. Polnej
2017 3918 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z Gminy Miasta Pionki”
2017 3917 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/66/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Pionki
2017 2656 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XL / 265 / 2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 2655 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/264/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2017 2654 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/263/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2017 2530 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dofinansowania kosztów usuwania wyrobów azbestowych z terenu Pionek z zastosowaniem finansowania z budżetu miasta i środków zewnętrznych.
2017 2529 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2017 rok.
2017 2528 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
2017 2527 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego
2017 2526 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego
2017 1270 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Pionki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1269 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2017 1268 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki dla przeprowadzenia referendum gminnego.
2017 1267 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerami 296/14, 296/17 i 296/19, położonej w północnej części miasta Pionki, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1
2017 1130 2017-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIV/226/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r.
2017 448 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 230 / 2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Pionki udziałów i akcji Gminy Miasta Pionki w spółkach prawa handlowego
2017 447 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany w opisie granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2017 446 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie : zmiany w opisie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Miasta Pionki
2016 9401 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII / 221 / 2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie: ustanowienia pieczęci Miasta Pionki
2016 9400 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII /220 /2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9399 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII / 211 / 2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 9398 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9397 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wysokości cen za te usługi świadczonych przez Gminę Miasta Pionki w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 8170 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2016 8157 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2016 8153 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2016 5829 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 5828 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Pionki
2016 5827 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki
2016 5826 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany w opisie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Miasta Pionki
2016 5825 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie : zmiany w opisie granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2016 5438 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 5437 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Pionki.
2016 5436 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5435 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5434 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki”.
2016 5433 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zasad wykorzystania herbu i barw Gminy Miasta Pionki
2016 4504 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/2016 z dnia 31.03.2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki
2016 4503 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zasad używania sztandaru Miasta Pionki
2016 4278 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zasad wykorzystania herbu i barw Gminy Miasta Pionki
2016 4277 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Pionki nr III/60/2002 z dnia 30.09.2002 roku w sprawie wzorów flag Gminy Miasta Pionki
2016 4276 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Pionkach z dnia 30.05.1974 roku o herbie Miasta Pionki
2016 3962 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Pionki przez inne niż Gmina Miasto Pionki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3688 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki
2016 3687 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI /142 /2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Pionki
2016 3686 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
2016 3456 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Pionki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3455 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2016 rok
2016 2212 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2016 2211 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasta Pionki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2016 2210 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki.
2016 728 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : wysokości stawek opłat na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 727 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/242/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 726 2016-01-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXI/103/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 grudnia 2015r. na 2016 rok.
2016 68 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX / 95/ 2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/343/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i odddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2016 66 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX / 98 / 2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach oraz utworzeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
2015 11558 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/102/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 11557 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 96 /2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi dodatkowe świadczone na targowiskach miejskich oraz w miejscach w których odbywa się handel w Pionkach
2015 11300 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX / 97 / 2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2015 11299 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 11298 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11297 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8331 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości ( Dz. Urz .Woj. Mazowieckiego z 2010 r. Nr 99, poz.1813 ze zm. )
2015 8292 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 września 2015r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki
2015 8291 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 września 2015r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 7607 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XI / 66 / 2015 Rady Miasta Pionki z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Pionki
2015 6496 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X / 64 / 2015 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2015 6432 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Pionkach.
2015 6431 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2015 4886 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach”
2015 4885 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Pionki na lata 2014-2017
2015 3137 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki.
2015 3136 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2015 3135 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2015 rok.
2015 1542 2015-02-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/29/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2015r. Gminy Miasto Pionki
2015 1541 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 1540 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2014 11811 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 4/ 2014 Rady Miasta Pionki z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 11810 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 3 /2014 Rady Miasta Pionki z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 9347 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach”
2014 9346 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 9066 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2014 9065 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2014 7459 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6653 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziaąłch przedszkolnych w szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2014 6652 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV/340/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 6651 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6230 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/91/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2014 5163 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki
2014 5162 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy oznaczonej na mapie ewidencyjnej Nr 291/18 i Nr 291/37 w Pionkach
2014 4506 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
2014 4505 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2014 4504 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2014 4503 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2014 4502 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2025
2014 4501 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Miasto Pionki
2014 4500 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/167/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2020
2014 4499 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/166/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2014 4498 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2014 4497 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 21 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2014 4496 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2014 4094 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4093 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie:sprostowania błędu w uchwale Nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2576 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Miasto Pionki
2014 1821 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie:upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 1712 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/321/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Pionkach przy ul. Sportowej 1
2014 1711 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2014 rok.
2014 1710 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Miasta Pionki na lata 2014-2020
2014 1709 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego
2013 11787 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30 października 2013r. w sprawie: wyłączenia ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach Środowiskowego Domu Samopomocy, utworzenia jednostki organizacyjnej gminy - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach oraz nadania Statutu.
2013 11786 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11785 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11229 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 11228 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10852 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10646 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/151/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 9751 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki
2013 9750 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12 września 2013r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2013 9128 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/126/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 9106 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/127/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 9104 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8905 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8904 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr X/113/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8677 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/93/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8676 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/90/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8675 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/83/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8674 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/81/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8380 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025
2013 8379 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Miasto Pionki
2013 7750 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2013 7749 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania pn. „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki- Przebudowa ul. Wspólna w Pionkach (IIetap)”.
2013 7748 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki.
2013 5550 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/72/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki
2013 5549 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2013 5548 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 5547 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/54/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
2013 5546 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/50/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 5545 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/49/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 5544 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/48/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 5543 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/47/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 4843 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 264/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz zasad ich usytuowania na terenieGminy Miasta Pionki
2013 4842 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2013-2017
2013 4383 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/400/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2013 3472 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XCVIII/444/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2013 2213 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 1693 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Pionkach
2013 1692 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Pionki.
2013 1691 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Pionki.
2013 567 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 566 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 565 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 564 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 563 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Pionki.
2012 9295 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/96/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2012 9294 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki
2012 9293 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX / 227 / 2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9292 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX / 226 / 2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7297 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Pionki
2012 7296 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania powierzonego przez Gminę Pionki
2012 7295 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach, ul. Kochanowskiego 14
2012 7294 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XxIX/220/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: określenia obwodu Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach, ul. Słowackiego 4
2012 7293 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasto Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6618 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XCVI/439/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 6617 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XCV/438/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 6616 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XCV/437/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4420 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/419/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4389 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zasad wykorzystania herbu i barw Gminy Miasto Pionki
2012 4388 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zasad używania sztandaru Gminy Miasto Pionki
2012 4184 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/418/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4183 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/420/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4182 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/424/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2888 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/413/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2887 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/404/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2886 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/403/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2885 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/396/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
2012 2580 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/399/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 2579 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/401/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenia zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2012 2362 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki
2012 2361 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2012 rok.
2012 2360 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Pionki na lata 2009 - 2013
2012 2132 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/380/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 2131 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/379/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2130 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/378/ 2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2146 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/387/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2134 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/386/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2133 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/381/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 1966 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/362/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1965 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/361/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1964 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/360/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1963 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/359/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1962 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/358/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie prowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1961 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/357/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1916 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/395/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2012 1617 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXII339/09 Rady Miasta Pionki z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Pionki nr LXVIII/325/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
2012 1409 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dn.10.02.2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki
2011 8640 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2011 7208 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/170/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7209 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/171/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7210 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/172/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6442 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/336/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 6443 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/337/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 6444 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/338/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krókoterminowego celowego
2011 6410 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XCIII/429/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 6411 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XCIII/430/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 5813 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 września 2011r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty wychowania powierzonego przez Gminę Pionki
2011 5814 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 września 2011r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Pionki
2011 5815 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 5378 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/149/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Pionki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5377 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr xv/148/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 5380 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki
2011 5379 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/150/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 4789 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 4398 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy oznaczonej na mapie ewidencyjnej Nr 846/13 i Nr 846/15 w Pionkach
2011 4399 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
2011 4145 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/130/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 3404 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3405 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XII/129/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych
2011 2782 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 2783 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/116/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy przedszkolach prowadzonych pzrez Gminę Miasto Pionki oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2011 2784 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/118/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki graficznej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/153/2003 r. Rady Miasta Pionki z dnia 24.10.2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki
2011 2598 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/84/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 2599 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/92/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą " Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy w Pionkach" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2011 2265 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/82/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2011 rok
2011 2266 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Pionki
2011 2267 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2011 1618 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr III/53/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Miasto Pionki
2011 1609 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miasta Pionki pomiędzy ulicą Kozienicką, torami kolejowymi, ogródkami działkowymi oraz ulicą 15 Stycznia.
2011 1610 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części miasta Pionki pomiędzy ulicami Partyzantów, Chemiczną, projektowanym przedłużeniem ulicy Adasia Guzala oraz Leśną
2011 1272 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr LXV/317/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 947 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie i unieszkodliwanie wyrobów zwierających azbest na terenie Gminy Miasta Pionki ze środków budżetu miasta
2011 946 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/71/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Pionki i jej jednostkom organizacyjnym
2011 945 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki
2011 950 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą " Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy w Pionkach" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2011 949 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/77/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 948 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/75/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 5382 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CX/493/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Pionki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instystucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.
2010 5383 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXI/494/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 5386 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXI/497/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4261 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIV/478/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej i zawarcie porozumienia z Powiatem Radomskim na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr3523W Jedlnia- Sokoły-Pionki, ulicy Radomskiej"
2010 4262 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIV/479/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 7 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4259 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIII/476/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Pionki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w 2010 r. i wyborach organów samorządu terytorialnego w 2010r.
2010 4257 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIII/474/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2010 4258 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIII/475/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4265 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/482/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4270 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/490/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publiczego w zakresie oświaty i wychowania powierzonego przez Gminę Pionki
2010 4266 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/483/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4269 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/488/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr CI/459/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2010 4267 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/484/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4268 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/485/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2010 4160 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVII/319/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4161 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVII/320/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 2803 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr CI/460/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 r
2010 2804 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr CI/462/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2293 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr CII/469/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2294 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr CII/470/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 1812 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr CII/464/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury i sportu na 2010 rok
2010 1813 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 1401 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr CI/459/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrazania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2010 1256 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXV/306/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 839 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr C/452/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2010 421 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XCIX/447/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Pionki na rok 2010.
2010 422 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Oddział Wodno-Kanalizacyjno – Ciepłowniczy w Pionkach” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2010 207 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr LV/282/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 208 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr LV/289/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 90 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/293/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 91 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/295/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 92 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/296/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 62 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr LXI/301/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 63 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr LXI/302/08 Rady Miasta Pionki z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
2009 5754 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/431/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenie zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
2009 5756 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/433/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5757 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/434/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr LXXIX/377/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury i sportu na 2009 rok
2009 5430 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/292/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 8 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2009 3103 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/376/ 2009 Rady Miasta Pionki z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu
2009 3097 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr LXXXI/391/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy szkoły
2009 3098 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr LXXXI/392/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy szkoły
2009 2225 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXIX/384/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r
2009 2226 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXIX/385/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Pionki dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Pionki zarządzonych na dzień 31 maja 2009r
2009 752 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/326/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu na 2009 rok określającego wysokość dodatków i składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2009 178 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr LXVIII/325/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.
2009 179 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr LXVIII/327/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.