Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 229

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11168 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/171/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Biało-Czerwonej Iskry”
2019 11167 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/170/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock
2019 11166 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/169/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2019 11165 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/167/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym przy ul. Willowej w Otwocku na działkach nr ew. 39/6, 39/7, 39/9 z obrębu 98, składającego się z trzech budynków wielorodzinnych, wielostanowiskowego garażu podziemnego na samochody osobowe, miejsc parkingowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, altany śmietnikowej, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw, zieleni istniejącej i projektowanej oraz przyłączy technicznych.
2019 11164 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/166/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu targowisk w Otwocku
2019 11163 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/164/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 9953 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka
2019 9952 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/155/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Otwocka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2019 9951 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/142/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 9812 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XVI/146/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8973 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/140/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8972 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/137/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/80/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2019 r.
2019 8971 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
2019 8970 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/129/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku
2019 8969 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/125/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 8845 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/121/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 8783 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/123/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock
2019 8782 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/122/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Otwock i Gminy Karczew
2019 8781 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/120/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu targowisk w Otwocku
2019 8780 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/119/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Otwocku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 8779 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/116/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 7913 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 7619 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Otwocka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2019 7618 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Otwocka
2019 7617 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/101/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Programu Rodzina 3+ na trenie Miasta Otwocka
2019 7616 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/99/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2019 7615 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 6304 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Otwocka
2019 6071 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/68/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji Otwockie Centrum Kultury w Otwocku, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu
2019 6070 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 6069 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2019 r.
2019 6068 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na terenie Miasta Otwocka.
2019 6067 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 4408 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 3808 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji Otwockie Centrum Kultury w Otwocku, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu
2019 3807 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Otwockiego Centrum Kultury w Otwocku
2019 3806 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 3805 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 Miasta Otwocka Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
2019 3361 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Otwocka
2019 3360 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 3243 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2789 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2788 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu
2019 2787 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
2019 2090 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2019 1921 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 1773 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023
2019 1772 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 1771 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 12996 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 12928 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 12725 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 12724 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychw 2019 roku.
2018 12723 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychw 2019 roku.
2018 12722 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku.
2018 11349 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXVII/595/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr LXXIV/584/18 z dnia 11.10.2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 11348 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXV/592/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 11347 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXV/588/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/571/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu.
2018 11003 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LX/476/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka" na 2017 rok
2018 10408 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXXIV/581/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 10387 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXXV/590/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta Otwocka na rok 2019
2018 10129 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/571/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu
2018 10115 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/580/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania mostowi drogowemu nazwy: „100-lecia Odzyskania Niepodległości”
2018 10114 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/572/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 10113 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/563/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obręb 32”
2018 10095 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/584/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 9074 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/418/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Otwocka.
2018 8534 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXXII/558/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic: M. E. Andriollego, Pułaskiego K. i Partyzantów
2018 8366 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXXI/554/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8365 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXXI/553/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
2018 8233 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/474/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 8102 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LXX/549/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 8101 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIX/456/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka” na 2017 rok.
2018 8100 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/494/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Otwock jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7994 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/528/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ul. Baletowa
2018 7993 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/533/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku.
2018 7992 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/520/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXIV/502/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2018 roku”.
2018 7991 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/509/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka
2018 7990 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/532/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7989 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/516/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7978 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXX/548/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Otwocka oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 7977 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXX/547/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w treści Uchwały Nr LXIII/489/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta Otwocka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 7976 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/530/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2018 7975 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/540/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXIV/502/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2018 roku” zmienionej Uchwałą nr LXVII/520/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 czerwca 2018 r.oraz ustalenia jej tekstu jednolitego.
2018 7965 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LXVIII/526/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawa
2018 4441 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXV/504/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 4440 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/502/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2018 roku”
2018 4439 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/500/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 4438 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/499/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu Rodzina N+ na terenie Miasta Otwocka
2018 4437 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/495/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Otwockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku.
2018 4436 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/488/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury i Sportu w Otwocku
2018 4435 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/486/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Karczew – PKP Otwock
2018 4434 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXI/481/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 4235 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/490/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4234 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/489/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Otwocka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3212 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIX/464/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LIX/459/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3211 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIX/461/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok
2018 3210 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIX/459/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3209 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/451/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3208 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVI/443/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3207 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LV/422/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3206 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIII/412/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/410/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3205 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LII/410/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 2909 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2908 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2907 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2906 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/294/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2905 2018-03-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLII/321/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. Miasta Otwocka w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok.
2018 2904 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2610 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LVI/424/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
2018 1480 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/479/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2018 1479 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/475/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury i Sportu w Otwocku
2018 1478 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/473/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Otwocka
2018 1477 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/471/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/304/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021
2018 1476 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIX/455/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2018 1475 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIX/452/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutu Ośrodka Kultury i Sportu
2018 1474 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LV/421/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
2018 279 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LVI/429/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską w Otwocku
2018 70 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LIX/458/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Otwocku
2018 69 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LIX/453/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 12113 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVI/438/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku.
2017 12112 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVI/437/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.
2017 12111 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVI/436/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
2017 6191 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/406/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/402/17 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części wydatków z budżetu miasta Otwocka na rok 2018.
2017 6104 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/402/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części wydatków z budżetu miasta Otwocka na rok 2018.
2017 6046 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr LI/390/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4738 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Otwocka przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i osoby fizyczne.
2017 4525 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.
2017 4524 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4523 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4522 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku
2017 4521 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.
2017 4178 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3861 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe.
2017 3860 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/328/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe.
2017 2886 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/240/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2885 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2872 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/240/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2859 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2855 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2852 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 1617 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe
2016 11646 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock, oraz nadania statutu Oświacie Miejskiej w Otwocku.
2016 11645 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2016 11474 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 11473 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku.
2016 11472 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 11471 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021.
2016 10359 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku
2016 10358 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza w Otwocku
2016 10357 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy terenowi położonemu w Otwocku pomiędzy ul. Michała Andriollego i ul. Świderską
2016 10356 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/245/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Majowej do granicy miasta Otwocka
2016 8943 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/275 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka
2016 8580 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/264/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017
2016 8289 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8283 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017.
2016 8282 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Miasto Otwock z Województwem Mazowieckim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
2016 8281 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7521 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/172/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 7520 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/138/15 Rady Miasta Otwock z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 5058 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 5056 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/149/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 3801 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 3788 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 2844 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Otwock, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2843 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/198/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2842 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Otwock, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2841 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/194/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2016 2840 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/193/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2839 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2838 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/191/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich w Otwocku
2016 2837 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/167/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.
2016 1964 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 1962 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 1342 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/174/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 884 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 883 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/160/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.
2016 882 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/159/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikiem oraz wzoru informacji o lasach wraz z załącznikiem.
2016 881 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/158/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikiem oraz wzoru informacji o gruntach wraz z załącznikiem.
2015 11343 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/146/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.
2015 11342 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/145/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.
2015 10256 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/126/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku
2015 10255 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/122/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi na osiedlu Ługi Południowe do kategorii dróg gminnych
2015 10254 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/112/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.
2015 10253 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/111/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XXX/329/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 8346 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr III/4/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 8344 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 7996 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2015 6904 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Miasta Otwocka na rok 2016.
2015 6090 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2015 6089 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok.
2015 6088 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Otwock oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria.
2015 6087 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/45/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku przy ulicy Andriollego 76
2015 6086 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Otwocku przy ulicy Ambasadorskiej 1
2015 6085 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku przy ulicy Karczewskiej 14/16
2015 6084 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/9/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Otwocku
2015 4982 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Otwocka.
2015 4730 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LVII/566/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 4729 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LV/557/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 4728 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LIV/552/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 4556 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/442/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2015 3682 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr LIX/578/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 1920 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr L/508/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 1725 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLV/472/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2015 1698 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/482/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 1052 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 11736 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/581/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.
2014 11735 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/580/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku.
2014 10827 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/544/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 10826 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI/524/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 10493 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/567/2014 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 10492 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LV/562/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka” przyjęty Uchwałą nr XVI/158/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 9488 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/416/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 9095 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/464/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 8932 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/429/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 7889 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 7652 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/374/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 7287 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/550/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2014 7286 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/547/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Wólka Mlądzka – PKP Otwock oraz na trasie Świerk – PKP Otwock
2014 7285 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/546/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego uruchomienia linii autobusowych uzupełniających ZTM na trasie Wólka Mlądzka – PKP Otwock oraz na trasie Świerk – PKP Otwock
2014 7215 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/340/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 7213 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/332/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 marca 2013r. wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok.
2014 1210 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/470/13 Rady Miasta Otwock z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.
2012 285 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/08 Rady Miasta Otwock z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2008 rok
2011 4434 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/81/11 Rady Miasta Otwock z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock
2011 4059 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/88/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Otwocku
2011 4058 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/86/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
2011 4061 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/90/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród rzeczowych dla uczestników i opiekunów grup biorących udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miasto Otwock.
2011 4060 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/89/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku