Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 533

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11936 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 172/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 11935 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 167/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi - ulicy gen. Tomasza Turskiego zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki na skutek wyłączenia jej z użytkowania
2019 11934 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 166/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Krańcowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 11933 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/209 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi łączącej aleję ks. Antoniego Pęksy ze stacją segregacji odpadów komunalnych (SSOK) zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 11932 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 163/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „5 Pułku Ułanów” w Ostrołęce
2019 11931 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 161/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Korczaka” w Ostrołęce
2019 11930 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 160/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych
2019 11929 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 159/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki
2019 11928 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 158/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora”
2019 11927 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 155/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powstających na terenie Miasta Ostrołęki
2019 11075 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 154/XVI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 10510 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 152/XVI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołękę
2019 10509 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 151/XVI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2019 10508 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 150/XVI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 9801 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 147/XIV/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9800 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 145/XIV/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu
2019 8709 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 143/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 8708 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 138/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 8707 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 137/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki
2019 8706 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 136/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
2019 8705 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 135/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu
2019 8704 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 134/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 7250 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 127/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7249 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 123/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2019 7248 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 105/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki oraz nadania jej Statutu
2019 6722 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 122/XI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6721 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 120/XI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka
2019 6720 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 118/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6719 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Partyzantów” w Ostrołęce
2019 6718 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Ostrołęki od dnia 1 września 2019 roku
2019 6589 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 6588 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 5251 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 5250 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2019 5249 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 93/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku”
2019 5045 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku
2019 3062 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3061 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 3060 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Wojciechowice w mieście Ostrołęka
2019 3059 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witosa w mieście Ostrołęka
2019 3058 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Traugutta w mieście Ostrołęka
2019 3057 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście w mieście Ostrołęka
2019 3056 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Starosty Kosa w mieście Ostrołęka
2019 3055 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto w mieście Ostrołęka
2019 3054 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stacja w mieście Ostrołęka
2019 3053 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Sienkiewicza w mieście Ostrołęka
2019 3052 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Pomian w mieście Ostrołęka
2019 3051 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Parkowe w mieście Ostrołęka
2019 3050 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Łęczysk w mieście Ostołęka
2019 3049 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Łazek w mieście Ostrołęka
2019 3048 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka
2019 3047 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśne w mieście Ostrołęka
2019 3046 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Dzieci Polskich w mieście Ostrołęka
2019 3045 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Centrum w mieście Ostrołęka
2019 3044 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bursztynowe w mieście Ostrołęka
2019 2006 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2005 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 38/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 1467 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2019 1466 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności stanowiących własność Miasta Ostrołęki w roku 2019
2019 1465 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego
2019 118 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 na terenie miasta Ostrołęki
2019 117 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na terenie miasta Ostrołęki
2019 116 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 115 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 19/II/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych
2018 12530 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 547/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10266 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 542/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10265 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 537/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Geodetów” w Ostrołęce
2018 10264 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 536/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10263 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 525/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pileckiego 2” w Ostrołęce
2018 9553 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9552 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 524/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „KEN” w Ostrołęce
2018 9551 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 523/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Bohaterów Warszawy” w Ostrołęce
2018 9550 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 519/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9549 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 517/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2018 9367 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 521/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki
2018 8858 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 516/LXIX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2018 7949 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr 511/LXVII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6938 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6937 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 506/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6936 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 505/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 6935 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 503/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce
2018 6934 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 502/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w  Ostrołęce oraz nadania statutu
2018 6933 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022”
2018 6932 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 497/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych
2018 6931 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 495/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 5762 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 492/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka
2018 5761 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 491/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5760 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 489/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rok 2018 na terenie Miasta Ostrołęki
2018 5759 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 488/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 5758 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5757 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 476/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Koszarowa” w Ostrołęce
2018 5024 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr 474/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4272 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 470/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce
2018 4166 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 473/LXII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4165 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 472/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4164 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 467/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia opłaty dodatkowej
2018 4163 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 466/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce
2018 4162 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 459/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2018 2185 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 458/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Energetycznej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2184 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 457/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Ostrołęki – Osiedla „Leśniewo”
2018 2183 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 454/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ostrołęki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 2182 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2018 2181 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 451/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2018 roku”
2018 546 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 544 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 444/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 542 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 438/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 540 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 437/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Ostrołęki na sektory odbioru odpadów
2018 538 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 436/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2018 536 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 435/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 535 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 433/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2018 534 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 431/LVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 12149 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 429/LVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 11887 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 427/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11886 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 425/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ostrołęce
2017 11885 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 423/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki
2017 11884 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 421/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
2017 11883 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 418/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10051 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 408/LIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10050 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 402/LIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r. sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ostrołęka
2017 10049 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 401/LIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 9417 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 376/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kołłątaja” w Ostrołęce
2017 9301 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 381/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2017 9300 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 379/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9299 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 375/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Hubalczyków” w Ostrołęce
2017 9298 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 374/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilcza 2” w Ostrołęce
2017 9297 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 372/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2017 9296 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 370/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej - ulicy Rodziny Ulmów w Ostrołęce
2017 9295 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 369/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 9294 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 368/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Lawendowej w Ostrołęce
2017 9293 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 367/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2017 9292 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 366/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Ostrołęka
2017 9291 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 365/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 9290 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 362/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy
2017 9289 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9288 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2017 rok
2017 8225 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 330/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8224 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6892 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 281/XXXIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6827 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 5804 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 350/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5803 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 349/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5802 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 348/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5801 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 347/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5800 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 346/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5799 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 345/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5798 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 344/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5797 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 343/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5796 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 342/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5795 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 341/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2017 5794 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 340/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5793 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 339/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5792 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 338/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5791 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 337/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Ostrołęka
2017 3928 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 309/XLII/ 2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Miasta oraz przewodniczących Zarządów Osiedli
2017 3927 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 307/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 3926 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 306/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3925 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 305/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3924 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 304/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
2017 3923 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 303/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Ostrołęki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3922 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 302/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce
2017 3921 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 301/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Ostrołęki”
2017 3920 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 295/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2017 2910 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2828 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 242/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2777 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 293/XLI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Galeria Bursztynowa” w Ostrołęce
2017 2460 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 291/XLI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 2133 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 229/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1863 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 282/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 1462 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1461 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 201/XXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1240 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystania udzielonych dotacji
2017 1239 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2017 1220 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 170 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 169 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 259/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 168 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 254/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „I A.W.P.” w Ostrołęce
2017 167 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Koszarowa” w Ostrołęce
2017 166 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2017 165 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki
2017 164 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2017 163 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę
2016 11630 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2016 10561 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 240/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki
2016 10560 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 238/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ulmów” w Ostrołęce
2016 10559 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 237/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "11 Listopada" w Ostrołęce
2016 10558 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 236/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Spiro” w Ostrołęce
2016 9879 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9554 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 223/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9553 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 219/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2016 9033 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8756 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 212/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8755 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 8754 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 209/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd.-Goworowska" w Ostrołęce dla części drogi lokalnej oznaczonej symbolem 23 KUL
2016 8753 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 208/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - ulicy gen. Józefa Sowińskiego zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 8353 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7826 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7225 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6514 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6153 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 192/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2016 6152 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6151 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 189/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6150 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 188/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6149 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 187/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 6148 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 186/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2016 5441 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 180/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 5440 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 179/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Ostrołęki
2016 4820 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 4635 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 3619 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 120/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3460 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 156/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3459 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji)
2016 2500 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 109/XV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2499 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2373 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 145/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pileckiego” w Ostrołęce
2016 1406 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrołęka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów
2016 1405 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 140/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 1404 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 139/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2016 1031 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 130/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 976 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 975 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 974 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 125/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2016 973 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym funkcjonującym na terenie miasta Ostrołęki
2016 793 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 129/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrołęki – rejon „Bemowo” dla części jednostki strukturalnej 6 ZL
2016 792 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 128/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Niemena” w Ostrołęce
2015 9893 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 118/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 9892 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ostrołęki opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2015 9891 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 116/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystania udzielonych dotacji
2015 9095 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 112/XVI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ostrołęki opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2015 9094 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 111/XVI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki
2015 9093 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 110/XVI/ 2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki
2015 8376 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7720 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 7700 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 września 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2015 7672 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7375 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6772 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6424 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 75/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 6423 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2015 6422 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 73/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2015 5818 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 64/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2015 5795 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 62/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Hallera” w Ostrołęce
2015 5381 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. – Goworowska" w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 35
2015 5319 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2015 5188 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 5187 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 4/II/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 4098 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 47/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Ostrołęki instrumentem płatniczym
2015 4097 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2015 4096 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2015 4095 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 3242 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 679/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3151 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 659/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2186 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 33/V/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2076 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli miejskich w Ostrołęce i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów
2015 2066 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 638/LXIV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1533 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 975 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 974 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 973 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki
2015 972 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 971 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 970 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ostrołęka
2015 654 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 496 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 389 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 11825 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 675/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MWU7-KPJ
2014 10813 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 673/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Ostrołęka i miejskim jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 10812 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 672/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 10240 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10115 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 549/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9991 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 654/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd.-Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UUM7.
2014 9990 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 653/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU8
2014 9989 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 652/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej ZP 5a i części jednostki strukturalnej MNU6
2014 9988 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 651/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej PTB 9
2014 9776 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 655/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Ostrołęce oraz nadania jej Statutu
2014 9775 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 644/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Ostrołęki
2014 9774 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 643/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2014 9773 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 642/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2014 9772 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 641/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2014 9771 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 640/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrołęka na lata 2014 – 2023”
2014 9143 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9142 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9074 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 647/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2014 9073 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 646/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka
2014 9072 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 645/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w mieście Ostrołęka
2014 8873 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 527/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8872 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8406 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8405 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8093 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7975 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7935 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 636/LXIII/20014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2014 7934 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 635/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ostrołęki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 7836 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr 639/LXIV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2014 7823 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 7394 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6986 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6622 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 401/XXXVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6578 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 626/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ostrołęki
2014 6577 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 625/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6576 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 623/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2013 rok
2014 6575 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 622/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 5901 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 613/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Ostrołęce
2014 5900 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 612/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 5899 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 611/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2014 5061 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 589/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu VI Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego w Ostrołęce
2014 5060 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 588/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum Nr 6 Mistrzostwa Sportowego w Ostrołęce
2014 5059 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 586/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 5058 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 584/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2014 5057 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 583/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2014 5056 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 582/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2014 5055 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 581/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2014 5054 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 580/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Ostrołęka
2014 5053 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 579/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Ostrołęka
2014 4637 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 4068 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 4032 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr 567/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2014 4031 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr 566/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka
2014 3792 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 563/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3791 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 562/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Ostrołęki na sektory odbioru odpadów
2014 3790 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 561/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3789 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 560/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2014 3788 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 556/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kolejowa" w Ostrołęce
2014 3787 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 552/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2014 3786 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 551/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 3778 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r
2014 3139 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 2711 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 2390 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 2389 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 2126 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 1731 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 546/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1729 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 541/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 na terenie miasta Ostrołęki
2014 1728 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 540/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 na terenie miasta Ostrołęki
2014 1727 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 539/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 852 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 816 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 465 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 12295 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 501/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn.-11 Listopada" w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 30
2013 12294 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 498/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 12293 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 497/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 12067 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 11498 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 11172 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10620 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10583 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10435 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10434 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 183/XVII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10347 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 483/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Padlewskiego" w Ostrołęce
2013 10148 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 210/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 9960 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 487/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
2013 9959 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 484/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9958 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 482/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
2013 9957 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 481/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
2013 9249 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 446/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2012 rok
2013 9248 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 445/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 9204 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 8961 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 8837 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 473/XLVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8836 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 472/XLVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 8530 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 8529 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 8415 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 - 2017
2013 8414 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 465/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8339 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 459/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
2013 8338 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 454/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu V Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrołęce
2013 8337 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 451/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 8312 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 7080 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 6674 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 448/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6673 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 447/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2013 5787 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 441/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5786 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 440/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 5510 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 606/LXXV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 5509 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 605/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 5508 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 5323 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 435/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 5322 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 433/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 5321 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 432/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 5320 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 431/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2013 5319 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 430/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2013 5318 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 429/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
2013 5317 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 428/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce
2013 5316 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 427/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2013 5315 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 426/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce
2013 5314 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 425/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce w IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 5313 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 424/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce w III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 5312 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 423/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 5311 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 422/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 4821 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 4529 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 410/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wiejska za Torami” w Ostrołęce
2013 4355 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 393/LII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2013 3673 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 3408 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 478/LXI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2013 2621 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 2198 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 1728 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 402/XXXVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka
2013 758 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 757 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 391/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 756 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 390/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 755 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 389/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 754 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 388/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 753 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 387/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału obszaru Miasta Ostrołęki na sektory odbioru odpadów
2013 752 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 386/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ostrołęki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 751 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 385/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2013 750 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 384/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2012 8791 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 368/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2012 8790 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 366/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 7937 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 341/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2012 7936 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 340/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7457 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 459/LVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2012 7456 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 450/LVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2012 7146 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 325/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Ostrołęki
2012 7145 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 322/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi - ulicy Plac Jana Pawła II zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki w celu zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych
2012 6948 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 316/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r. w sprawie wydania przepisów porządkowych
2012 6895 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr 447/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2012 6848 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr 314/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU 2
2012 5393 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 305/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 5392 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2012 5391 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki
2012 4928 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 292/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4716 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 275/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 3474 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 263/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych
2012 3473 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 261/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 3472 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 260/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 3471 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 259/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 3470 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 258/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 2622 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 250/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 2621 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 249/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 2620 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 248/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2012 2619 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 247/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2012 2187 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 375/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2012 1974 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 229/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych
2012 1973 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 451 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok
2012 452 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 213/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 8621 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 193/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Ostrołęki
2011 8620 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 192/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki.
2011 8622 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 194/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 8624 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 196/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 8623 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 195/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki.
2011 6725 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 164/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2011 6726 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 166/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla części jednostek strukturalnych MNU 4c i MNU 4d rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla części jednostek strukturalnych MNU 4c i MNU 4d
2011 6143 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 153/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia II” w Ostrołęce
2011 6142 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 144/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy Magazynowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych.
2011 6145 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 155/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrołęki na lata 2011-2014
2011 6144 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 154/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Turskiego - bocznica” w Ostrołęce
2011 5458 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 131/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka
2011 5459 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 132/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2011 5016 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 135/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 3537 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 112/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Park Wodny w Ostrołęce.
2011 3488 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2011 3489 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2011 3491 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 366/XLVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2011 3490 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2011 3391 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia I” w Ostrołęce
2011 3392 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce
2011 3393 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 3177 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
2011 2902 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 2901 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ostrołękę
2011 2903 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2905 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 98/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki
2011 2904 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 81/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Ostrołęce
2011 2855 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Krańcowa” w Ostrołęce
2011 2491 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 598/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2011 2492 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 599/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2011 1414 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr 35/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2011 1415 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr 41/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 1240 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego.
2011 642 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2011 rok.
2011 509 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie
2010 7214 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr 584/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrołęki
2010 7213 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr 583/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ostrołęki.
2010 7216 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr 594/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 7215 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr 590/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2010 7044 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki oraz wprowadzenia ulg i zwolnień
2010 7045 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/III/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2010 5538 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 587/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej RP
2010 5539 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 588/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Turskiego” w Ostrołęce
2010 5540 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 589/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Łużycka” w Ostrołęce
2010 5112 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 576/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd-Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU6c (działka nr 50095/15)
2010 5111 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 575/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU1a
2010 5110 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 573/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 5115 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2010 5114 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 580/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrołęce
2010 5113 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 578/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
2010 4852 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 592/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych w mieście Ostrołęka
2010 4853 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 593/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym
2010 4510 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 574/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Gorbatowa” w Ostrołęce
2010 4511 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 577/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2010 4512 2010-10-12 uchwala Uchwala nr 585/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2010 4126 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr 560/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Ostrołęka i miejskim jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 4127 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r
2010 2811 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 528/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2010 2812 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 540/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy skweru
2010 2251 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 543/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2010 1784 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr 517/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” dla części jednostki strukturalnej MWU 7.
2010 1681 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 496/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2010 1680 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 495/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę
2010 1683 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 499/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Ostrołęki