Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 286

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11319 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 112/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka
2019 11318 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 106/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2019 11317 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 111/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku
2019 11316 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 100/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 października 2019 roku oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2019 10933 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”
2019 10932 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 113/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym
2019 10931 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 99/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku
2019 8800 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr Nr 87/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2019 8799 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 86/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”
2019 8798 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 85/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka
2019 8797 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 79/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 sierpnia 2019 roku oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2019 7430 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”
2019 5027 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2019 r.
2019 5026 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5025 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.
2019 4690 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4689 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 48/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2019 3269 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
2019 3268 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
2019 2614 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 30/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawek procentowych oraz zasad ich ustalania
2019 2613 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 29/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2612 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 28/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2611 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 24/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Milanówka na rok 2019
2019 2610 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 16/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawek procentowych oraz zasad ich ustalania
2019 106 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miasta Milanówka
2018 11693 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 10/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11692 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 9/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11404 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 476/XLVIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka
2018 9460 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 467/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2018 9459 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 466/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2018 9458 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 465/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2018 9385 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 464/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka
2018 9384 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 463/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2018 7351 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 454/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Milanówka
2018 7350 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 453/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Warszawskiej i Podwiejskiej do kategorii dróg gminnych
2018 7349 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym
2018 7348 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2018 5772 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 425/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek
2018 5179 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 426/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2018 5178 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 422/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew i nadanie jej imienia Jana Andrzeja Strausa
2018 5177 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 421/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego oraz uchwałę Nr 251/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 lutego 2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2018 5176 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 420/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomniki przyrod
2018 5175 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 419/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2018 4453 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 400/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Milanówek na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finasowanie lub dofinasowanie inwestycji, trybu postepowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczenia dotacji
2018 4452 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 399/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym
2018 4451 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 405/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Milanówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4450 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 404/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Milanówek na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4449 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 403/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2018 r.
2018 4448 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 402/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Zawąskiej w Milanówku
2018 2809 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu
2018 2808 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 390/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek
2018 806 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 383/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Milanówka na rok 2018
2018 655 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Milanówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 11907 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 366/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka
2017 11906 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 363/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2017 11905 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 360/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10342 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr 353/ XXXIX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 322/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017 10341 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr 349/XXXIX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9057 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 344/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku
2017 9056 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 341/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania części ul. Przyszłości w Milanówku
2017 9055 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 339/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych
2017 7417 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 322/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r.
2017 7416 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 333/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ronda u zbiegu ulic Kazimierzowskiej, Brwinowskiej i Średniej w Milanówku
2017 7409 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 331/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 5905 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 5904 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 305/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka
2017 5256 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 285/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 5022 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 276/XXXIV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 275/XXXIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5021 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 275/XXXIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4210 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 270/XXXII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Milanówek
2017 4209 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 268/XXXII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka.
2017 3819 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 267/XXXII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 3316 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 259/XXXI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2017 r.
2017 2481 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 255/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2480 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 253/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 2479 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka
2017 2474 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 254/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek
2017 2045 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 227/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Miasta Milanówka na rok 2017
2017 1675 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 242/XXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2016 11459 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 217/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2016 11458 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 213/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 11457 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 212/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru w drodze inkasa
2016 11456 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 211/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 10146 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 215/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka
2016 10145 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 203/XXV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 10144 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 202/XXV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2016 9629 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 186/XXIV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2016 9248 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7152 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2016 r.
2016 7151 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2016 7150 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 173/XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 5607 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 162/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu położonemu u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej
2016 5597 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 160/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków
2016 5595 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 158/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Milanówka.
2016 4960 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku
2016 4959 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 146/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych
2016 4958 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek z tytułu opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka
2016 3966 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 135/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2016 3965 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 132/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnienia właścicieli nieruchomości w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz posiadających Kartę Dużej Rodziny
2016 3964 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 131/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 1667 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 123/XVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody
2016 1070 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 110/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. Budżet Miasta Milanówka na rok 2016
2016 777 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 112/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 2016 – 2020”
2016 776 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 111/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 697 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 106/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 674 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 105/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. Nr 83/XIII/15 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 11051 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 101/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 11050 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 98/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9294 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2015 9293 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Tęczowa/
2015 9292 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2015 9291 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2015 9290 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 85/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2015 9289 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 84/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą
2015 9288 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8163 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 77/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Milanówka
2015 6495 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 59/X/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 446/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek
2015 5744 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 5743 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 5494 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Milanowskiemu Centrum Kultury
2015 4789 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr 33/VII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.
2015 4788 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr 32/VII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek.
2015 3762 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 26/VI/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek.
2015 3064 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 19/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek
2015 3033 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 21/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Jeżynowa/
2015 1904 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 14/IV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Miasta Milanówka na rok 2015
2015 1799 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 15/IV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 961 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 528/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Śródmieście" w Milanówku
2015 552 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 526/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 10178 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 515/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
2014 10057 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 521/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Sadowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 2/2 w obr. 05-03
2014 10056 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 520/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Północnej.
2014 10055 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 519/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Kazimierzowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 63/4, 63/6, 63/8, 63/10, 63/9, 96/8, 96/6, 96/10 w obr. 07-05.
2014 10054 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 518/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Ruczaj oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/18 w obr.05-03
2014 10053 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 514/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10052 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 513/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 9378 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr 496/XL/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2014 7701 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 475/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Na Uboczu/
2014 7108 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 475/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2014 7107 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 474/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku
2014 6248 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 446/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek
2014 5953 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 452/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2014 5933 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr 448/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 416/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3227 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr 412/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek.
2014 2554 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 417/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Milanówka
2014 1561 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 416/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1560 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 415/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2014 645 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 404/XXXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 350 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 408/XXXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 35 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 381/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2014 34 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 380/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13712 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 382/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
2013 13494 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 383/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 12312 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 370/XXXI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 października 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Milanówka
2013 10018 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 342/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Myśliwiecka/
2013 10016 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 341/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Marzeń/
2013 10015 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 340/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Jerzyków/
2013 10014 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 339/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Sowia/
2013 8503 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 322/XXVIII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 8502 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 319/XXVIII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Milanówek
2013 8170 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 276/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku
2013 7306 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 301/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania
2013 7305 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 300/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek
2013 5709 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 267/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 5708 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 266/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 5707 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 265/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 5606 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 264/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym.
2013 4336 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 356/XXXI/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4198 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 316/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4197 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 273/XXV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 3978 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 338/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta milanówka na 2009 rok
2013 3326 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 255/XXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Lazurowa/
2013 3325 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 254/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Felicji Witkowskiej/
2013 3324 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 253/XXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3323 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 251/XXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2013 2377 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 244/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Milanówka na rok 2013
2013 2267 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 384/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok
2013 1069 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 232/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 1068 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 231/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2013 1067 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 230/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 1066 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 229/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1065 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 228/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 1064 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 227/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 1063 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 226/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2012 9366 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9365 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 224/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8216 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 215/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka
2012 8215 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 7255 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 200/XX/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Milanówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7087 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 199/XX/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Milanówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5930 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 365/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 5263 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 185/XVII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie:określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołachi placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek
2012 5262 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 184/XVII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 332/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 4713 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 168/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego
2012 4712 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 164/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 139/XIII/04 Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Milanówek, zmienioną uchwałą Nr 388/XXXIV/06 Rady Miasta Milanówka
2012 4711 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 158/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Miasta Milanówka oraz sposobu jej rozliczania
2012 3281 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr 307/XXVIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 3041 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 3040 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 150/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zmiany nazw ulic
2012 3039 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 148/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka
2012 3038 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 141/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2012 3037 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 137/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
2012 3036 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 134/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Miasta Milanówka oraz sposobu jej rozliczania
2012 2557 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 287/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 909 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 124/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2012 908 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Milanówka na rok 2012
2012 907 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 119/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
2012 712 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 112/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej w Milanówku, w rejonie "Starodęby"
2012 711 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 111/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Wschód-2" w Milanówku
2012 710 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 110/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód-1” w Milanówku
2011 8250 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 91/XI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2011 8251 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 113/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek
2011 8252 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 115/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Księżycowa/
2011 7690 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 103/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7689 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 102/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7691 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 104/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7693 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 106/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 7692 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2011 5971 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 79/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2011 5970 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek.
2011 5973 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 81/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2011 5972 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 80/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia z w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2011 4174 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego
2011 4175 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 68/IX/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3824 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 44/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek.
2011 3184 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 22/V/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3183 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 21/V/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 455/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 3182 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 12/IV/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Milanówka na rok 2011
2011 3185 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek
2011 3188 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Bogny Sokorskiej/
2011 3187 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 37/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Kameralna/
2011 3186 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 35/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2011 – 2015”
2010 5850 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 455/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5849 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 5848 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 447/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania przez Gminę Milanówek stypendiów sportowych dla młodzieży oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym.
2010 5851 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 456/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 5854 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 471/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Milanówka
2010 5853 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 468/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2010 5852 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 457/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2010 5536 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 443/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie miasta Milanówka
2010 5537 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 444/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Urocza/
2010 3799 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 408/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Milanówku
2010 3800 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 409/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku
2010 3798 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 407/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2010 3796 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 398/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009
2010 3797 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 402/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok
2010 3804 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 422/XXXVII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok
2010 3805 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 432/XXXVII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2010r. nadania nazwy skwerowi przy ul. Dębowej
2010 3803 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 413/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 3801 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 411/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Miasta Milanówka
2010 3802 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 412/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 2665 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr 377/XXXIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Królewska 2"
2010 2666 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr 380/XXXIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Milanówka na rok 2010
2010 1961 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 389/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010 1962 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 394/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 42/IX/99 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Milanówku zmienionej uchwałą Nr 381/XLIV/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2002 r.
2010 1963 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 395/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XLIV/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2002 r. sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Milanówku
2010 651 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 372/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r.
2010 652 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 374/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka
2009 6936 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr 358/XXXI/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2009 6937 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr 360/XXXI/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Milanówka
2009 6938 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr 361/XXXI/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Milanówka
2009 6916 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr 201/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 6917 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr 202/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5507 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 348/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5506 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 347/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2009 5505 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 346/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5508 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku
2009 5511 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 354/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr 353/XXX/06 z dnia 28 lutego 2006r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2009 5510 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 353/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2009 5509 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 352/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2009 4660 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 329/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XLI/01 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Milanówek lokali mieszkalnych w Milanówku na czas trwania stosunku pracy
2009 4661 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 331/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 179/XVIII/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek
2009 4662 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 332/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4313 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 308/XXVIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 3617 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 293/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 3616 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 292/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka
2009 3615 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 288/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia w BOŚ S.A. w Warszawie kredytu we współpracy z WFOŚiGW
2009 3620 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 305/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. nadania nazwy ulicy /Lawendowa/
2009 3619 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 295/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. przyznawania pomocy na dożywianie, określenie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie
2009 3618 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 294/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2009 2893 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 267/XXV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania oraz wysokości dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Milanówek
2009 2894 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 271/XXV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008
2009 2895 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 274/XXV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 2229 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 258/XXIV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 marca 2009r. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 2230 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 259/XXIV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 marca 2009r. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2009 1944 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 264/XXIV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 marca 2009r. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Miasta Milanówka