Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 417

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11722 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI.102.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej zlokalizowanej przy ul. Łąkowej w Mińsku Mazowieckim
2019 11629 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2019 11628 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 11627 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.110.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019
2019 11626 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.107.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez miasto Mińsk Mazowiecki
2019 11625 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.106.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9641 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X.98.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019
2019 8050 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.92.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8049 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.90.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019
2019 8048 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.87.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 8047 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.83.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2019 6920 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII.78.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019
2019 6919 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII.77.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6918 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII.59.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2019 5697 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.57.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019
2019 5422 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2019 5421 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2019 5420 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Mińsk Mazowiecki
2019 5419 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki
2019 5418 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 3190 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI.42.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie udzielania bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego stanowisk postojowych na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3189 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 3188 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 3187 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1338 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1337 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1336 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w przedszkolu i szkole albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 1335 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2019 1334 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2018 13196 2018-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2018 13195 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.21.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk"
2018 13194 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019
2018 13193 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2023
2018 13192 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2018 13191 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 9935 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLV.442.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2018 9905 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV.450.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 9904 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV.449.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 9903 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV.447.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielania bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 9112 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.437.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 9111 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.435.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2018 9110 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.416.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Mińsk Mazowiecki
2018 9109 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.415.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2018 8527 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.409.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Mińskiego, Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8526 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.411.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 7107 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII.354.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 7076 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLII.408.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 6519 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.407.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 6518 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.405.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019
2018 6517 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.404.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2018 6516 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.402.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 6515 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.397.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki.
2018 5617 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.391.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2018 5616 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.390.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2018 5615 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.389.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 5614 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.384.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 3915 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.382.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 3567 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.379.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2018 3566 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.378.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3565 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.376.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3564 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.375.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3563 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.374.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2018 3562 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.372.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 3561 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.371.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3560 2018-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1w Mińsku Mazowieckim
2018 1848 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.370.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 1847 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.369.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 1846 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.365.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2018 rok
2018 1845 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.364.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2018 1844 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.363.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1843 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.361.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2018 1842 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.358.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 1453 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.366.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mińsku Mazowieckim
2018 532 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.357.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 123 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.342.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 122 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.335.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 12487 2017-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2017 12486 2017-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 12485 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.350.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2017 12484 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.349.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 12483 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.344.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 12482 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.343.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 12481 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.340.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2017 12480 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.339.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 12479 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.338.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2017 9963 2017-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2017 9949 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.332.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 9948 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.330.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 9947 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.329.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.
2017 9946 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.328.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim
2017 9945 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.325.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 9944 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.324.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 9943 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.323.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 9162 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.321.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 8970 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.304.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 8120 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX.290.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 8069 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2017 8062 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.310.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2017 8059 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2017 8056 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.315.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 8049 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.314.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2017 8048 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.313.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2017 8046 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.312.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 7958 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.278.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 6918 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV.235.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 6859 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.249.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 6485 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.309.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga na ulicę Urocza w Mińsku Mazowieckim
2017 6484 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.308.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 6483 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.305.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2017 5782 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.299.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Adama Rapackiego na ulicę Janka Paruzela w Mińsku Mazowieckim
2017 5781 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.298.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
2017 5780 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.301.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Rodziny Nalazków na ulicę Szkolną w Mińsku Mazowieckim
2017 5779 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.300.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga na ulicę Miasto-Ogród w Mińsku Mazowieckim
2017 5778 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.297.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Stanisława Popławskiego na ulicę Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2017 5777 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.296.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Mariana Langiewicza, Łąkowej i Stanisława Wyspiańskiego w Mińsku Mazowieckim
2017 5776 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.295.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Topolowej i Juliana Tuwima w Mińsku Mazowieckim
2017 5081 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.286.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 5079 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.285.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 5078 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.284.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 5077 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXiX.281.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2017 5066 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.280.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 5064 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.279.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 5040 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII.219.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2017 4253 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2017 4252 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 4251 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
2017 3054 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.273.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim
2017 3053 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.265.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2017 rok
2017 3052 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.256.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2252 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI.207.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2017 2200 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.252.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1627 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.244.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2017 1625 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.243.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 1623 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.237.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2017 1619 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV.240.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 654 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX.197.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 11713 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIV.234.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2016 11712 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.228.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 11711 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.227.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 11710 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.226.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2016 11709 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.225.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2016 11708 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.224.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2016 10489 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.191.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 10125 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII.171.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 9827 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI.216.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2016 9826 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI.213.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 9825 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI.211.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”
2016 9824 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI.209.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 8374 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.205.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”
2016 8373 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.203.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2021
2016 8372 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.202.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
2016 8351 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI.162.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 7584 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XV.158.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 6099 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.185.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 6098 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.184.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 6097 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.183.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu
2016 6096 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.182.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
2016 6095 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.179.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 6094 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.178.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6093 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.177.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2016 6092 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.175.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6091 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5226 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIII.143.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 4436 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XII.139.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2016 4270 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI.168.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.
2016 4269 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI.165.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.
2016 4027 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XI.119.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 3590 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X.116.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2016 2931 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.157.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 2930 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.154.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2929 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2016 2928 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.152.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2016 rok
2016 2434 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV.149.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2101 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr VIII.73.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2016 1326 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII.148.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania
2016 1325 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII.146.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2016 532 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.141.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 531 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.134.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 530 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.133.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.
2016 529 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.130.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2015 10495 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.129.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10494 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.128.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10493 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.124.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10492 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.123.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10491 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.122.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10490 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.121.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9029 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.111.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 9028 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.110.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9027 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9026 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.108.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2015 8934 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VII.71.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 8305 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr VI.60.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 8127 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2015 8126 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII.79.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Adama Mickiewicza na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
2015 8125 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII.78.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej ulicy Dąbrówki na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Adama Mickiewicza na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz ustalenia przebiegu tej drogi
2015 7384 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr V.56.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 7048 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.72.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 6558 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IV.36.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 6346 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI.67.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 6345 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI.64.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Dąbrówki i Juliana Grzeszaka w Mińsku Mazowieckim
2015 6344 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI.63.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2015 5637 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr III.23.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 5305 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V.59.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 5304 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V.58.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2015 5303 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V.54.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2015 4971 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 3339 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.47.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2015 3338 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.46.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 3337 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.43.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3336 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.40.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2015 3335 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.39.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2015 3334 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.38.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2015 2973 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLV/438/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 2125 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/429/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 2081 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III.32.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”
2015 2080 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III.29.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2015 rok
2015 2031 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 1626 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III.28.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 1514 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/414/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 624 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.13.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 623 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 577 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/397/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2014 10716 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2014 10388 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/406/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2014 10173 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/435/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 9547 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2014 9304 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2014 9027 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/428/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Mińskiego, Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
2014 9017 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2014 9016 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2014 rok
2014 8905 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2014 8435 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2014 7644 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/421/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2014 7515 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2014 6255 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/417/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu mińskiego
2014 6254 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/416/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 6253 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/412/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2014 5475 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/408/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2014 5474 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/405/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Mińska Mazowieckiego miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2014 5473 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/400/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2014 5472 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/399/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 4662 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 4233 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XL/392/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 3373 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 3250 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 2945 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/174/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 2723 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/160/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 2661 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/390/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 2660 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/381/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustawienia obelisku-popiersia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
2014 2659 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/379/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole
2014 2658 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 2657 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/377/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2014 2656 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/376/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim
2014 2655 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2014 2654 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/374/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki
2014 2653 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/373/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 2652 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/372/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2014 2494 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 2234 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/142/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 1582 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1403 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/368/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały
2014 1306 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1305 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1304 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 844 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/130/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2013 13589 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 13587 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 13586 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2014 rok
2013 13585 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2013 13584 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 13583 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2013 11232 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 11200 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 11194 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 10568 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 10113 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/128/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 9909 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustawienia obelisku - popiersia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego
2013 9522 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/316/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9521 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2013 9194 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 8952 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 7687 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2013 7427 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebów
2013 7426 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustawienia obelisku upamiętniającego pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
2013 7425 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2013 7424 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
2013 7110 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2013 6983 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2013 6269 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/300/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 5414 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5126 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2013 3525 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3524 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego boje wojenne 7 Pułku Ułanów Lubelskich
2013 3523 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
2013 3522 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2013 3521 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2013 3520 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2013 3519 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
2013 3406 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2013 1405 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1404 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1403 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013–2020
2013 1402 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2013 rok
2013 1401 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2012 9967 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/245/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2012 9654 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/256/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9653 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/254/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2012 9652 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/253/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 9651 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/255/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9650 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/257/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 9649 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/248/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 9648 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/252/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińska Mazowiecki
2012 7823 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”
2012 7822 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7821 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7820 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2012 6914 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2012 6913 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustalenia jednolitych nazw ulic i placów w mieście Mińsk Mazowiecki
2012 5049 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 4617 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/166/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2012 4616 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 4615 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/162/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2012 3905 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2012 3904 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulicy Warszawskiej i drogi do Stanisławowa w Mińsku Mazowieckim
2012 3903 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mińsku Mazowieckim
2012 3902 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim
2012 3020 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/145/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim
2012 2189 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/254/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2012 2188 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/253/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXIX/245/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2012 2055 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009.
2012 2031 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2012 1903 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/139/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2012 1781 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2012 1780 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/136/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim
2012 1779 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/135/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
2011 8625 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/121/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2011 8626 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/123/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7092 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2011 6997 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania
2011 6996 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6998 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2011 7001 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2011 7000 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/108/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta kartą płatniczą
2011 6999 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/105/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
2011 6131 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 6132 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6133 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 5925 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2009 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2011 5926 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008
2011 5594 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2011 5593 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 5596 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2011 5595 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 5170 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim”
2011 5171 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 3909 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie
2011 3796 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 3797 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim
2011 3798 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”
2011 3293 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim
2011 2215 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki
2011 2216 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2030 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2011 2029 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2032 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim
2011 2031 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
2011 1067 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr III/13/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2011 763 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/19/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokośc stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 764 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/20/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 7262 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/366/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2010 7263 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2010 5872 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/364/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
2010 5873 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/368/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu u zbiegu ulic Warszawskiej i Bankowej w Mińsku Mazowieckim
2010 5712 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/404/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2010 5587 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Tartacznej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim
2010 5588 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej w Mińsku Mazowieckim
2010 5589 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 5267 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 4915 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008
2010 3626 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLI/349/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2010 3498 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/354/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 3496 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/352/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 3495 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/351/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 3501 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/361/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu przy ul. Topolowej i 11-go Listopada w Mińsku Mazowieckim
2010 3500 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/358/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki i jego jednostkom podległym
2010 3499 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/355/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 2925 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/359/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/340/02 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia na terenie miasta Mińsk Mazowiecki obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, Rady Powiatu Mińskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2010 2838 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/252/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oswiatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 2839 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 2443 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2010 1632 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego miasta Mińsk Mazowiecki
2010 482 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2010 424 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2009 5147 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2009 5146 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2009 5145 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2009 5150 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego w Mińsku Mazowieckim u zbiegu ulic Granicznej i Florencja
2009 5149 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2009 5148 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Mińsk Mazowiecki oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2009 5097 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/156/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008
2009 5086 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/176/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008
2009 4841 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mińsk Mazowiecki w rejonie ul. Jaśminowej
2009 4842 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 4839 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w rejonie ulic Topolowej i 11-go Listopada
2009 4840 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mińsk Mazowiecki
2009 4845 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2009 4846 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. w sprawie wyłapywania na terenie miasta Mińska Mazowieckiego bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o ich dalszym losie
2009 4843 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2009 4844 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2009 3366 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/252/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1784 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2009 1785 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2009 1786 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/20/03 z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2009 800 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2009 799 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2009 801 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.
2009 498 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009.