Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 368

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11331 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/152/2019 Rady Miasta Mława z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Mławie
2019 11330 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/150/2019 Rady Miasta Mława z dnia 24 września 2019 r. w sprawie realizacji przez Miasto Mława Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 11329 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/149/2019 Rady Miasta Mława z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 10140 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/143/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2019 10139 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/138/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 231143W na terenie miasta Mława
2019 10138 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2019 10137 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/134/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Mława
2019 10136 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 8528 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/129/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2019 8310 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/128/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Łąkowej w Mławie
2019 8309 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/125/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie nadania nazwy ulicy
2019 8308 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/124/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 8307 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 8306 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/118/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego parku miejskiego w Mławie zamkniętego ulicami Reymonta, Żeromskiego, Wyspiańskiego i Sienkiewicza, położonego na działce nr 233/8
2019 8305 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/117/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
2019 8304 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/116/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6954 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/108/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Miasta Mława
2019 6953 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/107/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2019 6952 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/105/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mława
2019 6951 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6950 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6949 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6948 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2019 6947 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2019 6946 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2019 6945 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6944 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII / 86 / 2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6943 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4579 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2019 4576 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2019 4575 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława
2019 4573 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4572 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4571 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Mława gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2019 4570 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania Statutu
2019 4569 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2396 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miasta Mława z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli
2019 1396 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Miasta Mława z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1395 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miasta Mława z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1394 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miasta Mława z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1393 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Mława z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 105 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/40/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2019 103 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 102 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa
2018 12525 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 12015 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Mława zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 12014 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 12013 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019  -2023
2018 12012 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9343 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/548/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 9342 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/547/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2018 9341 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/545/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9340 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/553/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9339 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/552/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2018 9338 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/551/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 8273 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/529/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów
2018 8272 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/541/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8271 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/540/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 8270 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mław
2018 8269 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/542/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8268 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/532/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2018 8267 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/531/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2018 8266 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/528/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8265 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/533/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2018 7106 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/525/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie nadania nazwy ulicy
2018 7105 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/524/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic
2018 7104 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/519/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mława miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7103 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/517/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych
2018 7102 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne
2018 7101 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/515/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 7100 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/514/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Mława
2018 7099 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/511/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6260 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/507/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz – część 1
2018 6259 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/503/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 6258 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/501/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5320 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/489/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Mława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5319 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/484/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic
2018 5318 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/481/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2018
2018 5157 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/499/2018 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Mława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5156 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/493/2018 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mława
2018 5155 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/492/2018 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5025 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/479/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4853 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/488/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części miasta Mława między linią kolejową, Os. Książąt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza
2018 4852 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/487/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo
2018 4851 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/486/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  środkowej części Miasta Mława między ulicami Mikołaja Kopernika, PCK, Anny Dobrskiej, Ciechanowską, Górną i linią kolei wąskotorowej
2018 2364 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/471/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1738 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/469/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic
2018 1737 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/466/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2018 1736 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/465/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne
2018 1735 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 520 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/454/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 519 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/451/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 517 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/449/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa
2017 11868 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/446/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 11867 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/445/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 11866 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/444/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 11865 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 11864 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/442/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 11863 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/431/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11820 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/437/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 11819 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/432/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie
2017 9911 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/427/2017 Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2017 9908 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/421/2017 Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9217 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/411/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9103 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/393/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8936 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/419/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla parku miejskiego położonego w m. Mława (między ulicami: Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza i Wyspiańskiego)
2017 8935 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/417/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
2017 8934 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/415/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2017 8207 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8203 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/359/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7898 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXX/344/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7514 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/335/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7402 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/406/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2017 7352 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/408/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.
2017 7351 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/407/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2017 7350 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2017 7349 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/404/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 7348 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/403/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7158 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/325/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6849 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXV/302/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6834 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/317/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 5939 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/388/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 5758 2017-07-04 Ustawa Ustawa nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława
2017 5757 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/380/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
2017 5413 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/368/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022
2017 5412 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 5411 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/364/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 4269 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/354/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Domu Kultury w Mławie
2017 4268 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/353/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mławie
2017 3466 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/290/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2810 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/333/2017 Rady Miasta Mława z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2544 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2017 2542 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/326/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2142 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/280/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1164 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/323/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania jej statutu
2017 1163 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1162 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/321/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1113 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/270/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 437 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/309/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 436 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 - 2021
2017 435 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/304/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybui zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 434 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/300/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. uchwała budżetowa
2017 51 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/252/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10960 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/296/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10959 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/293/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 10958 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/291/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 10113 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/233/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9608 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2016 9607 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/284/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
2016 9606 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/283/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława
2016 9605 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/282/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania jej statutu
2016 9604 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/281/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 8914 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8645 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów
2016 8644 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/273/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 8643 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/272/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2016 8642 2016-10-07 Ustawa Ustawa nr XXII/271/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2016 8641 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/268/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 7889 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/262/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy.
2016 7885 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/261/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 7780 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI/187/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7236 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miasta Mława z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7193 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/246/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława
2016 6268 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2016 6267 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/238/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6266 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/237/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6265 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/236/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5429 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 5325 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.
2016 5324 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego
2016 5323 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława
2016 5322 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5321 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5320 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5319 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej położonej na terenie Miasta Mława, która dotychczas miała kategorię drogi powiatowej oraz ustalenie jej przebiegu
2016 5318 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej określonej nazwą ul. Brukowa, położonej na terenie Miasta Mława
2016 5317 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 5007 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 4567 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/206/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
2016 4566 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/205/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława
2016 4565 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/204/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mławie
2016 3540 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/106/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3480 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Mława
2016 3449 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/194/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3448 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2016 3447 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2506 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2473 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/177/2016 Rady Miasta Mława z dnia 1 marca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Mława instrumentem płatniczym
2016 1594 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2016 1124 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 1123 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r. uchwała budżetowa
2016 316 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/144/2015 Rady Miasta Mława z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniającą uchwałę Nr III/16/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz Uchwałę Nr XXIX/289/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2015 11323 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/141/2015 Rady Miasta Mława z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11132 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/140/2015 Rady Miasta Mława z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11131 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/139/2015 Rady Miasta Mława z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11130 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/138/2015 Rady Miasta Mława z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9667 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/130/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9512 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/124/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I” w Mławie
2015 9511 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/123/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachodnia” w Mławie
2015 9510 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/122/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 9339 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/93/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8732 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/113/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2015 8731 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/112/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2015 8730 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/111/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 8729 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/107/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części dotacji celowej opisanej w załączniku Nr 7 w dz. 926, rozdz. 92601, § 2320 z dotacji celowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Drogi Dojazdowej do Mławskiej Hali Sportowej”
2015 8478 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr VII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7706 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/103/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 7697 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/94/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie
2015 7500 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-wschodniej części Miasta Mława w rejonie ulicy Krajewo i granicy Miasta Mława
2015 7380 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7089 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6740 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 6739 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego
2015 6738 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy.
2015 6427 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/90/ 2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania
2015 6426 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.
2015 6076 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 5409 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 5274 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/68/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ NIEBĘDĄCYCH IMPREZAMI MASOWYMI NA SEZON 2014/2015 I LATA NASTĘPNE
2015 5273 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/58/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
2015 5272 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2015 5271 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/16/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2015 5170 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 4755 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XL/385/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 4579 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3320 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 3203 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3202 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/50/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania
2015 2994 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1851 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV /29 / 2015 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1566 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLII/413/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1159 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1158 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1157 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1156 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2015 1155 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała budżetowa
2015 338 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLI/399/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 11055 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2014 10095 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/2014 Rady Miasta Mława z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10078 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/367/2014 Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9306 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9239 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/438/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta , burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9238 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/437/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania
2014 9141 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2013 Rady Miasta Mława z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9029 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/346/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8850 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2013 Rady Miasta Mława z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8744 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/2013 Rady Miasta Mława z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8441 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/300/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8233 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8163 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie.
2014 8162 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XLII/416/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie: stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Mława.
2014 8139 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/426/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Mława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 8138 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/419/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 7601 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7324 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2013 Rady Miasta Mława z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6737 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2013 Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6584 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/403/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6583 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/401/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
2014 5762 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XL/397/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5649 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 5027 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 4650 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2012 Rady Miasta Mława z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 3769 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 3374 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 3240 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/381/2014 Rady Miasta Mława z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Mława
2014 3239 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/380/2014 Rady Miasta Mława z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 3238 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/379/2014 Rady Miasta Mława z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania
2014 3122 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2012 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2687 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2552 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/2014 Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 2757/3 w obrębie nr 10 w rejonie ul. Olsztyńskiej w Mławie.
2014 2551 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/2014 Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/352/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 2757/3w obrębie nr 10 w rejonie ul. Olsztyńskiej w Mławie.
2014 2121 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 1585 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1220 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 50 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 2757/3 w obrębie nr 10 w rejonie ul. Olsztyńskiej w Mławie.
2014 49 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2014 48 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Miasta Mława na 2014
2013 13083 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia opłaty targowej
2013 12901 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV /331 / 2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 12900 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12899 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz studentów
2013 12898 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława
2013 11456 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11266 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/2013 Rady Miasta Mława z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2013 11186 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10456 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10125 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 9595 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9594 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława
2013 9593 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/311/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Mława lub jej jednostkom podległym
2013 9592 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9136 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8819 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 6807 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX / 299 / 2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława
2013 6806 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2013 5287 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Miasta Mława z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz pedagogów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mława.
2013 3017 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Mława
2013 2371 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. uchwała budżetowa
2013 2079 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2013 1136 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania.
2013 1135 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1134 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2013 1133 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1132 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1131 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1130 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1129 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1128 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2012 9930 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2012 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2012r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Mława określenia zasad korzystania z zabytkowego parku miejskiego w Mławie zamkniętego ulicami Reymonta, Żeromskiego, Wyspiańskiego i Sienkiewicza.
2012 9351 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/217/2012 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 września 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016.
2012 9350 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia opłaty targowej
2012 9349 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9348 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci
2012 7773 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Miasta Mława z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Mława na okręgi wyborcze
2012 7105 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2012 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 63 Miejskiej Rady Narodowej w Mławie z dnia 24 marca 1982r. w sprawie unormowania nazewnictwa ulic na terenie m. Mława
2012 7104 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/217/2012 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2012 7103 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/216/2012 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia założeń do programu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego Miasta Mławy na lata 2011 -2015
2012 7102 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne
2012 6191 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/505/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Mława
2012 6190 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/207/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2012 5868 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 4825 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 4824 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
2012 4823 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
2012 4822 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mława.
2012 4124 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII / 174 / 2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Mława.
2012 4123 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2012 4122 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
2012 3475 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mława
2012 2683 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/153/2012 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2682 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy.
2012 569 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 433 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016
2012 432 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy.
2012 431 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2012 430 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia opłaty targowej
2012 429 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/114/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7306 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia opłaty targowej
2011 7305 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7304 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7309 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
2011 7308 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 7307 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 6323 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6292 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/93/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki, kluby dziecięce na obszarze Miasta Mława.
2011 6293 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 6294 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 5783 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2011 5782 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania Statutu.
2011 5784 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na obszarze Miasta Mława.
2011 5786 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/101/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic
2011 5785 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/100/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5779 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Miasta Mława na lata 2011 – 2018” (aktualizacja)
2011 5599 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla Miasta Mława na lata 2011 – 2018” (aktualizacja)
2011 5600 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4995 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Mława na stałe obwody głosowania
2011 4996 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 4731 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/55/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2011 4732 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 3920 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia opłaty targowej
2011 3608 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 3609 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla ktorych organem prowadzacym jest Miasto Mława
2011 2444 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rada Miasta Mława z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 1160 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.
2011 1159 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
2011 1161 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/ 40/ 2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Mieście Mława
2011 965 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok