Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 589

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11351 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/123/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 11273 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/139/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11272 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/133/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów
2019 11271 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/125/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 11270 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/124/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 11269 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/120/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 - 2023
2019 10322 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/118/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2019 10321 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy kpt. Zbigniewa Burzyńskiego ulicy w Legionowie
2019 10320 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Legionowie
2019 10319 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 10318 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 10317 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia na terenie Gminy Miejskiej Legionowo opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty
2019 8086 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8085 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2019 8084 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8083 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 8082 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Zbigniewa Herberta w Legionowie.
2019 6692 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego Nr 1 "Mój Rynek", położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m²
2019 6691 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 6659 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 5748 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
2019 5437 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5436 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 5435 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 5434 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 5433 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 3709 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2019 3708 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 2847 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Legionowo
2019 2846 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 2845 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2019 2844 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2019 2843 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo
2019 2842 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy Wymarzona ulicy w Legionowie
2019 2841 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 1392 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
2019 1391 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów
2019 1390 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 110 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu "na lata 2019-2023
2019 109 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 107 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 12017 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo
2018 12016 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 11305 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/664/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za posiłek i pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Legionowie
2018 11304 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/663/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Legionowie
2018 11303 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/658/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych
2018 11302 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 10193 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/654/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo
2018 10192 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/647/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 10191 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/646/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 9124 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/644/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo
2018 9123 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/640/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych
2018 9122 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/639/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 8284 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/634/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w  wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.
2018 8283 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/633/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2018 8282 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/632/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8281 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/628/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2018 8280 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/626/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 7736 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/621/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 6672 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/618/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Legionowo
2018 6671 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/615/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6670 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/614/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2018 6669 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/613/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Legionowo
2018 6668 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/610/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2018 6667 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/609/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 6666 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/608/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2018 6665 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/607/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 5975 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/598/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2018 5974 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/594/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Punktu Obsługi Rowerzysty w Arenie Legionowo
2018 5973 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/591/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 4740 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/585/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Legionowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4739 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/582/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Legionowo do kategorii dróg gminnych
2018 4738 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/578/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2018 4737 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/577/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 3407 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/572/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2018 3406 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/571/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Legionowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3405 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/570/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Legionowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3404 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/569/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: nazewnictwa ulic miasta Legionowa
2018 3403 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/563/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 2272 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/555/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018 - 2022
2018 2271 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/554/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie
2018 2270 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/553/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2269 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/552/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 2268 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/550/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2018 2267 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/549/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Motylkowy Świat w Legionowie
2018 2266 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/544/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 1306 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/530/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 1305 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/528/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 - 2022
2018 164 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/517/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 - 2022 r.
2018 161 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/512/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2018 106 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/525/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 105 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/518/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 104 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/513/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 12282 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/496/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2017 11111 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/509/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2017 11110 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/508/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych
2017 11109 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/505/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
2017 11108 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/503/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11107 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/502/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 11106 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/501/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 11105 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/497/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 11104 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/495/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych
2017 11103 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/494/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 11102 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/492/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 9775 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/483/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 9774 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/482/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 9773 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/475/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 9772 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/472/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 9163 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/455/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 9102 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/439/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 8101 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/468/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8099 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/466/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 8098 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/454/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 8027 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 7669 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/389/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 7347 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/444/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legionowo.
2017 7346 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/442/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 7345 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/438/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 7060 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 6748 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 6561 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/429/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 6136 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/327/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 5831 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/426/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
2017 5830 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/415/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 5829 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/414/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 5179 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/407/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2017 5178 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/405/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 5177 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/403/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 4339 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/398/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2017 4338 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/397/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego Nr 1 położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3  w obr. 65 o pow. 2.997,80 m²
2017 4337 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/396/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 4336 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/388/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 3426 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 3288 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo
2017 3285 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/383/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 3284 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/382/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2017 3282 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 29/381/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3280 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/380/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 3278 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/379/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego Nr 1 położonego przy ul. Jana III Sobieskiego ( ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego ) w Legionowie na terenie działki nr ew. 104  w obr. 65 o pow. 2.997,80 m²
2017 3276 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/376/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 3274 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 2153 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/368/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Domu Dziennego Pobytu w Legionowie
2017 2152 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/367/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2017 2151 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2150 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2149 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 1933 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 1398 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/349/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia  referendum gminnego
2017 1397 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/348/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 1057 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/344/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Legionowo.
2017 1056 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/343/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych
2017 1055 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/340/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 861 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXII/295/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 428 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/280/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 11981 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/316/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
2016 11962 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/336/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2016 11961 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/335/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2016 11960 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/329/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022 r.
2016 11959 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/326/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 10771 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/319/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 10770 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10769 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/317/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2016 10768 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/312/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok
2016 10767 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/310/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 9891 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/262/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 9377 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/308/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 9376 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 8873 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/246/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 8518 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/294/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 8359 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/234/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 8048 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2016 7987 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XX/268/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 7986 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXI/286/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 7985 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXI/285/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7984 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXI/278/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 7632 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XVII/210/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 6398 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/274/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 6397 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/267/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6396 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/266/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6395 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/265/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6394 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/264/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 6393 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/258/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 6234 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 5590 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/237/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.
2016 5414 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XV/181/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 5261 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice wyznaczają: od północy - północna granica administracyjna miasta Legionowo, od wschodu - wschodnia granica administracyjna miasta Legionowo, oś ulicy Jana Pawła I, od południa - oś ulicy Olszankowej, zachodnia granica działki o nr ewid. 18 z obrębu ewid. nr 70, południowa granica działki o nr ewid. 5 z obrębu ewid. 70, wschodnia granica działek o nr ewid. 6/1 i 6/2 z obrębu ewid. nr 70, oś ulicy Olszankowej, od zachodu - oś ulicy Suwalnej, zachodnia granica administracyjna miasta Legionowo
2016 5138 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/247/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5137 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/243/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 4275 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/240/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 4274 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/239/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 4273 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/235/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 4272 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 4271 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/230/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy Żłobkowi Miejskiemu w Legionowie przy ul.ppłk. Edwarda Dietricha 1 oraz zmian statutu
2016 3639 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2016 3078 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/225/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2016 3077 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/222/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 3076 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/207/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 2607 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/200/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 2606 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVi/199/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2016 2605 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/195/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy Szwajcarska ulicy w Legionowie.
2016 2604 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/194/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Filii nr 2 i Punktu Bibliotecznego oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie
2016 2603 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2016 2602 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/192/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2016 2601 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/190/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 2415 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2016 2047 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2016 1471 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/179/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 504 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie połączenia Filii nr 2 i Punktu Bibliotecznego oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie
2016 503 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 148 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 147 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022 r.
2016 88 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2016 87 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XiV/172/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 86 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 44 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 43 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/162/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2016 42 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 11561 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 9915 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok
2015 9914 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 9334 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 9273 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/134/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 9272 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/133/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 8720 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/131/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2015 8719 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/128/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 8224 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015r. uchylająca uchwałę Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 października 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa w części obejmującej teren działki o nr ewid. 1/862 z obrębu ewid. nr 63.
2015 8223 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych dotychczasowej kategorii oraz zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Legionowo do kategorii dróg gminnych
2015 8222 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2015 8221 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2015 8220 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 8070 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/106/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Legionowo
2015 7739 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/105/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7737 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/98/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 7399 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 7304 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/96/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla terenu oznaczonego symbolem 21U w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętej uchwałą nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 r.
2015 6957 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 6225 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/97/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia  referendum ogólnokrajowego w 2015 r.
2015 6224 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 6079 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 5681 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid.115/3 z obrębu ewid. nr 69
2015 5326 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 5302 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Punktu Obsługi Rowerzysty w Arenie Legionowo
2015 5301 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 4923 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 4578 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/527/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 4536 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 4379 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 4378 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2015 4377 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/62/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 4150 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3249 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/637/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 3240 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/648/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 3080 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
2015 3079 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Legionowo
2015 3078 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 2113 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/626/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 2029 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/533/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 1823 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Legionowo
2015 1822 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2015 1821 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 1536 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/601/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 1227 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2015 1226 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1225 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Legionowo
2015 1224 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 1223 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 525 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/629/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych dotychczasowej kategorii oraz zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Legionowo do kategorii dróg gminnych
2015 524 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2015 6 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022 r.
2015 5 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 10963 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/613/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 10931 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/649/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok
2014 10930 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/647/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 10893 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/639/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zameldowanych na terenie gminy Legionowo.
2014 10790 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/644/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2014 10789 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/643/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina w Legionowie
2014 10788 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/636/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 10787 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/635/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy Tadeusza Gołębiewskiego rondu w Legionowie.
2014 10389 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/572/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 10145 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/549/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 9427 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/515/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 9294 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/487/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 9108 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/498/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 9067 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/615/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 200, 201/4 oraz część działki o nr ewid. 202 z obrębu ewid. nr 65
2014 9015 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/634/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania oraz zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 9014 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/633/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2014 9013 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/632/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Legionowo
2014 9012 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/631/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2014 9011 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/630/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.
2014 9010 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/629/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych dotychczasowej kategorii oraz zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Legionowo do kategorii dróg gminnych
2014 9009 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/625/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 8757 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/470/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 8252 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/612/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 8250 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/453/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 8131 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/432/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 7663 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/421/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 7379 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/413/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 7026 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/607 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obrębu ewid. nr 44
2014 6968 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXX/397/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 6912 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/608 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65
2014 6316 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/370/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 6266 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/611/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie oraz nadania jej Statutu
2014 6265 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/599/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 6264 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/598/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Jana Pawła II tworzonemu parkowi w sąsiedztwie kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 47 w Legionowie.
2014 6263 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/597/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy Zbigniewa Herberta ulicy w Legionowie.
2014 5445 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/591/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 5444 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/588/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2014 5443 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/571/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 5075 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/331/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 4654 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 4542 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/569/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 4541 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/568/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Legionowo
2014 4540 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/567/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 4539 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/564/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 4538 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/563/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 3277 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 3205 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/559/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3204 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/558/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3203 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/553/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
2014 3202 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/552/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 3201 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/551/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany granic stałych okręgów wyborczych
2014 3200 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/548/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 2928 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/264/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 2778 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 2480 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/246/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 2250 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX/228/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 1865 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/546/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2014 1864 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/544/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Legionowo
2014 1863 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/543/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Legionowo
2014 1862 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/537/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2014 1861 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/535 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65
2014 1860 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/534/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legionowo i jej jednostkom podległym
2014 1859 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/532/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 1097 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/530/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1096 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/526/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 871 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 756 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/201/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 19 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/519/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
2014 18 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/518/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 17 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/517/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022 r.
2014 16 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/514/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022
2013 12611 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/511/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie likwidacji Filii Nr 1 – Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie
2013 12610 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/509/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na udzielenie osobom fizycznym i Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2013 12609 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/507/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2013 12608 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/506/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
2013 12607 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/501/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Legionowa
2013 12606 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/500/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 12605 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/499/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok
2013 12604 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/497/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022
2013 11548 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/116/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 11381 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/491/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2013 11380 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/486/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 11379 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/459/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 1/801 z obrębu ewid. nr 63
2013 10756 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/147/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 10457 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/166/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 10311 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 9880 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/473/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2013 9879 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/472/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej ulicy w Legionowie.
2013 9878 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/469/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 9488 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/463/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA LEGIONOWO przy ul. B.Chrobrego 50B w Legionowie
2013 9487 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/461/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo
2013 9486 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/460/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2013 9485 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/456/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty na należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legionowo i jej jednostkom podległym
2013 9484 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/452/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 9114 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 8772 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 8584 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 8545 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 7622 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/424/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
2013 7461 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/450/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo
2013 7460 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/448/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków oraz wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2013 7459 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/447/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7458 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/446/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach, stanowiących własność Gminy Legionowo, na rzecz najemców
2013 7383 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/433/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
2013 7382 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/429/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 7088 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/614/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 7000 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/607/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 6959 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 6196 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/420/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 5412 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/414/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2013 5134 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/444/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 rok
2013 4587 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/583/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 4275 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/396/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 3972 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/371/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2013 3937 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/406/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXI/260/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2013 3936 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/405/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3935 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/404/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2013 3875 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/563/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 2780 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/392/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 2779 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/385/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2013 2778 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/384/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2777 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/383/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2013 2776 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/381/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 2272 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/537/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 2223 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/597/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 2177 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XL/517/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 1445 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/375/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 1444 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/374/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1443 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/373/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2013 1442 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/372/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2013 1441 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/371/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1440 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/369/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 1439 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/358/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1438 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/334/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 420 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/362/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Legionowo
2013 419 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/360/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2013 418 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/359/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 417 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/357/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 416 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/356/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2013 415 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/353/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
2013 414 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2013 413 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/351/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 412 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/348/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 8647 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/333/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
2012 8646 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/332/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 8645 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/330/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 7665 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/319/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legionowo.
2012 7664 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/316/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 października 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 5 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
2012 7663 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/314/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 7623 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/502/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 rok
2012 7622 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/501/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 rok
2012 7449 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/482/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 7448 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/481/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 6923 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/312/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6922 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6921 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/310/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Legionowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 6920 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/304/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki i Zygmunta Krasińskiego w Legionowie.
2012 6919 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/302/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 6064 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/472/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2012 5802 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 5801 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/275/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 5265 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/265/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego im. ks. płk. Jana Mrugacza przy ul. Parkowej 27 w Legionowie
2012 5264 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/263/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 5189 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/471/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2012 4341 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/260/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2012 4340 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/254/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 4031 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/247/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 4030 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/245/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 3713 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2012 3712 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/232/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie włączenia Gimnazjum Nr 6 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914 - 1918
2012 3711 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/231/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Legionowie
2012 3710 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/230/212 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Legionowie
2012 3709 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 2873 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/445/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2012 2547 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/417/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2546 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/416/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2373 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2012 2372 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 2320 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2012 2319 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2012 2170 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/426/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2169 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/425/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 1477 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 135/1 z obrębu ewid. nr 5
2012 1414 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/397/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2012 1400 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6 , część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65
2012 1390 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/396/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 rok
2012 1364 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/202/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Legionowo
2012 1363 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/198/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 1362 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/173/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 23/1 z obrębu ewid. nr 39
2012 977 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVII/200/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 888 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/186/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2012 887 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/185/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020 r.
2012 886 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/183/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020
2012 366 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2012 365 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/436/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2012 177 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/347/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2008 rok
2012 176 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/346/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2008 rok
2011 7268 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2021
2011 7269 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo
2011 7266 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2021
2011 7267 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo
2011 7272 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/167/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2012 rok
2011 7273 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/168/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2011 7270 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo
2011 7271 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/165/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020
2011 5632 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 5631 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/130/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Legionowo
2011 5633 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/137/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Legionowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 5635 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/142/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.
2011 5634 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/141/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Legionowo
2011 5435 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/588/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legionowo
2011 5436 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/589/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Legionowo na lata 2010-2013
2011 5437 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/592/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania hali widowiskowo - sportowej Arena Legionowo znajdującej się na terenie Stadionu Miejskiego im. ks. płk. Jana Mrugacza w Legionowie
2011 4870 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4235 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/115/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 4236 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/120/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2011 4156 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 4157 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania boisk „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego im. ks. płk Jana Mrugacza przy ul. Parkowej 27 w Legionowie
2011 3971 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.2.2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 5 maja 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2011 3970 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.1.2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2011 3973 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.4.2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2011 3972 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.3.2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2011 3939 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/356/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3938 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/355/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3941 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/386/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3940 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/385/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3316 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2493 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 2351 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Legionowo.