Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 241

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11178 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 9821 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 9820 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2019 9819 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupie obejmującej dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9499 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok
2019 8735 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Kobyłka
2019 8734 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8733 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6360 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2019 6359 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka
2019 6196 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawą efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.”.
2019 5761 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2019 roku
2019 5760 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5759 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok
2019 5758 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 5757 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok
2019 4071 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2019 rok
2019 4027 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce
2019 2618 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 173 obręb 0035,35 położonej przy ul. Warszawskiej w Kobyłce
2019 2572 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Dojazdowej w Kobyłce
2019 2264 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Kobyłka udziałów i akcji Miasta Kobyłka w spółkach prawa handlowego
2019 2263 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok
2019 2262 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2261 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2260 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 11387 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/485/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2018 11386 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/484/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Kobyłka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 11385 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/483/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11384 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/480/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11383 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/479/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 11382 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/478/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 9577 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/472/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2018 9576 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/471/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Kobyłka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9575 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/470/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kobyłka
2018 9574 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/466/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Orląt Lwowskich w Kobyłce
2018 9573 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/465/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 8693 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/460/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2018 8692 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/458/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 8691 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/453/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok
2018 8252 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 7945 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr L/462/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7208 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7207 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/446/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wygonowej "II" w Kobyłce
2018 7206 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/445/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Ustronie w Kobyłce
2018 7205 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/444/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kobyłce
2018 6091 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/433/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6090 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 5935 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/438/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5934 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/435/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka
2018 5933 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/434/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2018 5349 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/425/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 5297 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/430/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kobyłka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5296 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/429/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka
2018 5295 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/428/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2018 roku
2018 4417 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 4416 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 2658 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2018 2657 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2656 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/399/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki w Kobyłce
2018 2655 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Ks. M. Załuskiego i ul. Gen. F. Żymirskiego w Kobyłce
2018 2654 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/396/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 1329 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/391/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kobyłce w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji miejskich sieci wodociągowych na terenie m. Kobyłka przy finansowym zaangażowaniu mieszkańców zorganizowanych w Komitety Społeczne
2018 1328 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/381/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. ks. gen. S. Brzóski w Kobyłce
2018 1327 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/380/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bohaterów Ossowa w Kobyłce
2018 1326 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 1325 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/377/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2018 68 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/373/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/118/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 67 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/372/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2018 66 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/371/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Kobyłka
2018 65 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/370/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 64 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/368/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 63 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/362/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 12338 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XL/359/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie nadania imienia Jerzego Turka Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kobyłce oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce
2017 10811 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/364/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 10810 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/363/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10301 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kobyłka na lata 2017 - 2020"
2017 10300 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 9441 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 9005 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 8607 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 8002 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 7570 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 7493 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 7165 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 6901 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 6777 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
2017 6776 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok
2017 6301 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce
2017 5950 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/291/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kobyłka
2017 5949 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2017 roku
2017 4744 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Kobyłka
2017 4564 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4141 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4140 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce
2017 4139 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ceglanej w Kobyłce
2017 4090 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4089 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 4088 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kobyłka
2017 2912 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 2611 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 2582 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka
2017 2567 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na rok 2017
2017 2566 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka.
2017 2565 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2017 2564 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1755 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 1204 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1203 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1202 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 650 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 366 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11587 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/202/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 10919 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10918 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 10649 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wygonowej w Kobyłce
2016 10648 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Nadmeńskiej i Wygonowej w Kobyłce
2016 10293 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kobyłka w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2016 roku
2016 10065 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/189/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 9129 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/179/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 8507 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 7548 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/208/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2016 7547 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7546 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/205/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu przy ul. Wesołej w Kobyłce
2016 7545 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/204/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu przy ul. Słowackiego w Kobyłce
2016 7544 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/203/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce
2016 7543 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/198/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok
2016 7362 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/154/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 6623 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/194/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 maja 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kobyłka
2016 6622 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2016 5603 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/184/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2016 5600 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/183/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobyłce
2016 5413 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XV/135/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 4878 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2016 roku
2016 4045 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 4041 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/124/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 2524 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/160/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/138/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2523 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/159/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 2522 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/158/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/40/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2521 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/157/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/128/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Kobyłka
2016 2520 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/156/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2288 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 2262 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 1988 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 1236 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/141/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka
2016 1235 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2016 1234 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/138/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1233 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 739 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S-8
2016 235 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2015 10743 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10742 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 10741 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/112/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Parkowej w Kobyłce
2015 9800 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/128/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kobyłka
2015 9799 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9798 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9797 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/125/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 8852 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 8831 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 8654 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/449/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r. poz. 7590, z 2015r. poz. 7016)
2015 7964 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kobyłka
2015 7871 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania ustalonych uchwałą Nr XL/400/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału Miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 7774 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 7143 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 327 obręb 27 położonej przy ul. Załuskiego oraz terenu obejmującego działki ew. nr 178/1 i 179 obręb 31 położonego przy ul. Nowej w Kobyłce
2015 7142 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce – obszar B
2015 7092 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 7017 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/79/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/53/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2015 roku
2015 7016 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/74/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/449/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka
2015 7015 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok
2015 6212 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jerzego Turka
2015 6211 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Skalskiego
2015 5964 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr III/27/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 4754 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XL/410/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 4621 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/55/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 4620 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/53/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2015 roku
2015 4532 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/488/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 3582 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/474/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 3117 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 2750 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr III/37/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kobyłce
2015 2407 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/456/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 2356 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/40/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1347 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr II/18/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Mieszka I w Kobyłce
2015 1346 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2015
2015 1345 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 869 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/420/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 868 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLII/433/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 417 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/390/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 5 marca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 310 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/494/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce – obszar A
2015 134 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 133 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/493/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Ks. M. Załuskiego, Ks. W. Rosłana i Powstańców w Kobyłce
2014 11798 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2014 11366 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/484/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie przyporządkowania numeracji porządkowej nieruchomości położonych w Kobyłce do ul. Czarnej, znajdującej się w granicach administracyjnych gminy Radzymin
2014 11365 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częsci na terenie Miasta Kobyłka
2014 11364 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/482/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się odpadów komunalnych na terenie Miasta Kobyłka
2014 11363 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2014 11362 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie podziału terenu Gminy Kobyłka na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014 11361 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/479/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2014 11360 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka
2014 11132 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/475/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok na terenie miasta Kobyłka.
2014 10720 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/440/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2014 10611 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/492/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10610 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 10101 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2014 9820 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/459/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Kobyłka udziałów i akcji Miasta Kobyłka w spółkach prawa handlowego
2014 9693 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 9222 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/337/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 8764 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 7590 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/449/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka.
2014 7589 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/447/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia ulicy Dworkowej w Kobyłce kategorii drogi gminnej
2014 7588 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/437/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok
2014 6166 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/430/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2014 roku
2014 6165 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/429/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6164 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/421/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2014 5257 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/411/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części osiedla Maciołki, pomiędzy ulicami: Ceramiczną i Szeroką, obejmującego działki ew. nr 169/1, 169/2, 169/3 z obrębu 11 oraz część działek nr 100/3, 100/4, 161, 165 z obrębu 11 w Kobyłce
2014 4310 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 5 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4309 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 5 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4148 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/401/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie podziału Miasta Kobyłka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4147 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/400/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie podziału Miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2449 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/281/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2014 1405 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006r., uchwałą Nr XXVI/270/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008r. oraz uchwałą Nr L/483/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r.
2014 1404 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2014
2013 13087 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka.
2013 13086 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/338/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kobyłka
2013 12633 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Pl. 15 Sierpnia w Kobyłce oraz terenów przyległych
2013 12632 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/268/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12631 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/267/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za pozbywanie się odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobyłka
2013 12630 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/358/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/284/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobyłka
2013 12629 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2014
2013 12628 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 r. na terenie miasta Kobyłka.
2013 12627 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12626 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12625 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12533 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Załuskiego w Kobyłce, obejmującego działki ew. nr 172/1, 173/1, 173/2, 175/1 obręb 29
2012 1999 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/325/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2011 5830 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok
2011 2971 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/326/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2009 3038 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/322/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2009 3037 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/317/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka
2009 3040 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/332/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i zabezpieczenie przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
2009 3039 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/330/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok
2009 610 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr UM.418/U/08 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 grudnia 2008r. międzygminne zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Kobyłka.
2009 334 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Kobyłka