Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 391

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11586 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa
2019 11585 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 11584 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 11583 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9766 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 102/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9765 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8504 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Miasta Józefowa
2019 8503 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 89/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8502 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 84/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8303 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa"
2019 7457 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2019 - 2023
2019 7456 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 7455 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa
2019 7454 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 7453 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2019 7452 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6040 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5388 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
2019 5387 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5386 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3406 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 3405 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3404 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 363/VII/2017 Rady Miasta Józefowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym
2019 3403 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2019 r.
2019 3402 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3025 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2079 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2019 rok
2019 1994 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w Józefowie
2019 1993 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1992 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 30/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920r.” w Józefowie
2018 13209 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 24/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych oraz w formie świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2018 13208 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 23/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 13207 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 22/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 13206 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 21/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 13205 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 13204 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 12432 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 16/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11741 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 465/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SONATY” w Józefowie.
2018 11740 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 464/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „WILCZA” w Józefowie.
2018 11739 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 463/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie cmentarza, ul. Rolniczej oraz terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”.
2018 11738 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 456/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 11737 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 476/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 11284 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 461/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2019
2018 11283 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 460/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019
2018 11282 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 459/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11188 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 448/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 9400 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 455/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 9399 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 454/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 445/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Józefowa
2018 7642 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 447/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2018 7641 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 446/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 7640 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 445/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Józefowa
2018 7639 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 444/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7638 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 435/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 140/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania stypendium pod nazwą „Młodzież poznaje Europę” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla których Miasto Józefów jest organem prowadzącym za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
2018 7637 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 434/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skweru im. św. Jana Pawła II w Józefowie
2018 7636 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 433/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa
2018 7635 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 432/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
2018 7634 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 428/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7373 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 415/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7372 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 409/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6564 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 421/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki - etap A2.
2018 6563 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 418/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Józefów i jednostkom jej podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 4816 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 408/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Miłej i 11 Listopada oraz terenu w rejonie ul. Wczasowej, Letniskowej i Rejtana.
2018 4815 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 403/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 4814 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 401/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4195 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 387/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3940 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 400/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 376/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2018 r.
2018 3939 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 389/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3938 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 388/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Józefowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3937 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 386/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 3936 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 383/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3935 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 376/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2018 r.
2018 1799 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 374/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego jezioro Łacha oraz teren przyległy, położony na zachód i południe od niego – etap B.
2018 1496 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 377/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1495 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 370/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
2018 1494 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 369/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Józefów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 1493 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 368/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 1492 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 366/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 20 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2018 rok
2017 12208 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 365/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 12207 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 363/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym
2017 12206 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 361/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 12205 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 360/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 11198 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 352/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2014 - 2018
2017 11197 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 351/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
2017 11196 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 346/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2017 11195 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 345/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018
2017 11194 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 344/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2018
2017 11193 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 343/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11192 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 342/VII/217 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11191 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 339/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 10619 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 336/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa”
2017 10618 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 330/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego jezioro Łacha oraz teren przyległy, położony na zachód i południe od niego - etap A.
2017 10617 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 328/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8975 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 304/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8898 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 319/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8895 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 315/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8215 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 298/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8186 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 293/VII/20017 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7939 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 282/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7443 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 271/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7187 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 257/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6871 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr 243/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6590 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 309/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2017 6589 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 308/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
2017 5690 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 301/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa
2017 5032 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 231/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 4943 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 225/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 4855 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 287/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4854 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 286/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 342/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2017 4853 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 285/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
2017 4852 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 284/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki – etap A
2017 4172 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 280/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4171 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 279/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2017 4170 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 278/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2017 4111 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 276/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
2017 4108 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 275/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
2017 4107 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 274/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4106 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 272/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa
2017 2533 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 260/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu zawierającego się w kwartale ulic Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska
2017 2532 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 259/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia naliczania opłat za usuwanie drzew lub krzewów.
2017 2531 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 258/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew z terenu Miasta Józefowa
2017 2473 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 221/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2285 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 213/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 1474 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 212/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 1355 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 245/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2016 11921 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 204/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 11895 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 192/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 11682 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 240/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
2016 11681 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 239/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego
2016 11680 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 236/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok
2016 11679 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 234/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Józefów
2016 11644 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr 229/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 11571 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 179/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 11569 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 180/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 9742 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 219/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2017
2016 9741 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 218/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 9740 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 217/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9739 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 216/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 8922 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 173/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8915 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 172/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8817 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 210/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa
2016 8090 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 161/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7922 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 206/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Józefowie dla terenu położonego w rejonie ul. Wyszyńskiego i Świderskiej
2016 7522 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 158/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5628 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 175/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Józefowa.
2016 5416 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 138/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4390 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 132/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3869 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 117/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3632 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 90/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3618 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 105/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1867 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 76/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1552 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 151/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
2016 1548 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 148/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 1545 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 144/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2016 536 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 23/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2015 Miasta Józefowa
2016 183 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 134/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2016 182 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 133/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
2016 181 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 128/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 11421 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 123/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa
2015 11420 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 122/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 11419 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 121/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 11418 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 120/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2015 11417 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 116/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9391 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 115/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2015 9390 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 114/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
2015 9389 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 113/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2016
2015 9388 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 112/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2016.
2015 9387 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 111/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9386 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 110/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8833 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 91/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
2015 8747 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 8740 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 8455 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr 100/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefów”
2015 8454 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr 99/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż Miasto Józefów
2015 8042 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 79/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru im. Św. Jana Pawła II w Józefowie
2015 7486 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 maja 2015r. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7485 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7484 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6608 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Miasto Józefów
2015 5402 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 8/VII/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 5348 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat
2015 4942 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 443/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3679 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 465/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3179 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 440/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3123 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 439/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2991 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 430/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 1932 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 370/Vi/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 1311 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
2015 1310 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 1068 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych z obszaru Miasta Józefowa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 857 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 414/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 856 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 387/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 653 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 419/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 652 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 402/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 51 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 462/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefów”
2014 11466 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 460/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 11462 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 445/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 11461 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 444/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11463 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 446/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2015.
2014 11465 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 450/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy i położenia skweru
2014 11464 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 447/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2015 r.
2014 9955 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 433/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. „Etap III B-1”
2014 9881 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 436/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2014 - 2018
2014 9697 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 367/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 9207 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 329/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 8795 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 350/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 8703 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 318/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 8630 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 307/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 7664 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 291/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 7412 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 424/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2014 7411 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 423/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2014 7410 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 420/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany w zasadach i trybie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Józefów.
2014 7380 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 277/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 6951 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 267/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 6762 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 255/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 5908 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 406/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2014 5662 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 251/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 5229 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 225/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 5019 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 204/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 4781 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 400/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 4780 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 399/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2014 4779 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 394/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 4778 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 390/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4777 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 389/Vi/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie
2014 4776 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 388/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 4619 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr 196/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 3253 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 191/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 3252 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 181/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 3251 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 180/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 2968 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 165/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 2696 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 159/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 2436 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 149/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 2145 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 145/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 1531 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr 376/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie
2014 922 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 134/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 99 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 368/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego w 2014 roku.
2014 98 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 362/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2013 13474 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 360/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12022 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 347/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12021 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 346/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2014.
2013 12020 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 345/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego w 2014 roku.
2013 12019 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 344/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2014 r.
2013 12018 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 343/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr 296/VI/2013 Rady Miasta Józefowa w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 12017 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 342/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2013 12016 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 341/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2013 12015 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 340/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie
2013 12014 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 339/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Józefowie
2013 11936 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 129/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 11306 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 292/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdznia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną
2013 11242 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 70/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10842 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10826 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10529 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 102/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10493 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 92/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10075 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 111/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 9936 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr 319/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 374/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9398 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 303/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. Centrum Michalina - etap A
2013 8804 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 8525 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011r.
2013 7106 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 370/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 7022 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 8/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 6869 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 356/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 6868 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 357/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 6585 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr 260/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej, Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej, Leśnej, Świderskiej i Ogrodowej.
2013 6445 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 297/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6444 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 296/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6443 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 295/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4832 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 334/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 4695 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 283/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2013 4694 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 280/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4557 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 273/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi
2013 4556 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 272/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 4555 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 268/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr 258/VI/2013 Rady Miasta Józefowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Józefowa
2013 3992 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 328/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 3991 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 314/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 3648 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 306/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 2961 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 258/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2013 2512 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 253/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012 r.
2013 2058 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 263/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
2013 2057 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 259/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa.
2013 1123 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 253/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012 r.
2013 980 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 245/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Józefowa
2012 9996 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 226/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską.
2012 9592 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 238/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 9591 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 237/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2012 9590 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 236/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 9589 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 235/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9588 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 234/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 9587 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 233/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 9586 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 232/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2013 roku.
2012 9585 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 231/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości  opłaty od posiadania psów w 2013 r.
2012 9584 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 230/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2013.
2012 9583 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 229/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9582 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 228/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9514 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 199/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8005 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 198/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7454 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 259/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 5837 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 5711 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP
2012 5333 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 172/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie
2012 5332 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 171/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe za kształcenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2012 rok
2012 5331 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 170/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie miasta Józefowa
2012 5160 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr 250/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 3852 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 156/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
2012 3184 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 143/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2726 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 233/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2565 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 228/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2429 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 136/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012 2428 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 135/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2012 1876 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 198/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1123 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 126/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Miasta Józefowa
2012 445 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 190/V/200/ Rady Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 208 rok
2012 362 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 113/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011r. sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Józefowa
2011 8335 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 89/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Etap IIIA.
2011 8292 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 123/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Miasta Józefowa
2011 8026 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 116/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 8025 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 115/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 8029 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 119/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2012 r.
2011 8030 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 120/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego w 2012 roku.
2011 8027 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 117/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 8028 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 118/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2012.
2011 7105 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 169/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 6610 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 104/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2011r.
2011 6609 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2011 6611 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 105/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6613 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 108/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 6612 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 107/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2011 6226 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 94/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6227 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 95/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6228 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 96/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5469 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 4490 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 75/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2011 4491 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 76/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Józefów
2011 3426 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 27 maja 2011r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę w II półroczu 2011 r.
2011 3427 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2011 1981 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 marca 2011r. zmianiająca uchwałę Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Józefów i jej jednostkom podległym
2011 1405 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa
2011 1270 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 179/V/2008 Rady MIasta Józefowa z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 1167 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 190/V/2008 Rady MIasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008
2011 1012 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2011 rok
2011 1013 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 24/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w I półroczu 2011 r.
2011 1014 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r Nr 371/V/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 467 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 17/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 468 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 18/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 469 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 7406 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 339/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. o utracie mocy uchwały w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Józefowa
2010 7405 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 338/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2010 7404 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 337/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2010 7407 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 340/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Józefowa
2010 7410 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa
2010 7409 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 342/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 7408 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 341/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2010 rok
2010 7310 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 362/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 342/V/2010
2010 7311 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 367/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6284 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 373/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2011.
2010 6285 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 374/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 6282 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 371/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6283 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 372/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku
2010 6286 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 375/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2011 r.
2010 6289 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 378/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6290 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 379/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6287 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 376/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego w 2011 roku.
2010 6288 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 377/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3208 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 294/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok
2010 3209 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 298/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Józefów i jej jednostkom podległym
2010 3210 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 300/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 2570 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 311/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2010 1729 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 287/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku
2010 1730 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 289/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2010 1731 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 291/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej udzielania
2010 175 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr 285/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 Miasta Józefowa
2010 64 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 173/V/2008 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2009 7054 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 277/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku
2009 7053 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 276/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 7055 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 278/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2010
2009 7058 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 281/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 7057 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 280/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku
2009 7056 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 279/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2010 roku
2009 6444 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 260/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2009 6445 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 261/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Józefowa przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 4978 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 251/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Józefowa
2009 4979 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 252/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia warunków, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2009 4980 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 253/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Józefów
2009 4612 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr 246/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2009 4089 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 237/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2009 4088 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 236/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół
2009 4091 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 239/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 493/IV/2006 Rady Miasta Józefowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Józefowa
2009 4090 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 238/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2009 3431 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr 222/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Józefowa
2009 3432 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr 223/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2009 rok
2009 1067 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr 199/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych