Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 402

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11530 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 137/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2019 11399 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 136/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe w Ciechanowie
2019 11394 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 134/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2019 11393 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 135/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie
2019 10403 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 131/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 88/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2019 10402 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 130/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10401 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 129/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2019 7904 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 115/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 64/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 roku
2019 7903 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 114/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2019 7902 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 112/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Nauki Torus oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Ciechanów uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Parku Nauki Torus
2019 7901 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 111/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ciechanowskiemu Ośrodkowi Edukacji Kulturalnej „STUDIO” w Ciechanowie
2019 7900 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 109/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7899 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2019 6990 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 99/VIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Św. Franciszka w Ciechanowie
2019 5739 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 95/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Ciechanów
2019 5738 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 89/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5737 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 88/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na 2019 rok.
2019 2892 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 70/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Miasta Ciechanów
2019 2891 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 69/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2019 2890 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 66/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2019 2889 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów
2019 2222 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2019 1828 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 52/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, do oddziałów przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2019 1827 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 49/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2019 447 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 40/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2018 13248 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 39/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2019r
2018 13247 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 33/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Ciechanów w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13246 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 32/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13245 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 31/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11780 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 11720 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 25/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 11719 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 23/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2018 11718 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 21/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2018 11717 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 9/I/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów
2018 10273 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 647/XLIX/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 9386 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 629/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZWANKE” w Ciechanowie
2018 8435 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 634/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Ciechanów
2018 8434 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 632/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
2018 8433 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 631/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie użytku ekologicznego „Bagry” w Ciechanowie
2018 8432 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 630/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pomników przyrody na terenie miasta Ciechanowa
2018 8431 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 623/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z środków budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 6710 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 620/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów
2018 6709 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 619/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2018 6708 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 612/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów
2018 4936 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 600/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Ciechanów na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4935 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 599/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4934 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 597/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Hali Targowej i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 75
2018 4933 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 596/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2018 4932 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 595/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny na zasadach obowiązujących w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów oraz kryteriów wyboru ofert”
2018 4931 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 594/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1)Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2)Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3)Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zmienionej Uchwałą Nr 117/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r., Uchwałą Nr 241/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r., zmienionej Uchwałą Nr 459/XXXIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2017r.
2018 4930 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 586/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na 2018 rok
2018 3728 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 581/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych
2018 3727 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 575/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Ciechanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3726 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 574/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019r.
2018 3725 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 572/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie
2018 2043 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 566/XLI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/I/99 z dnia 28.01.1999 roku w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Ciechanowa oraz zarządzenia wyborów do organów osiedli.
2018 2039 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 564/XLI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2018 2030 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 563/XLI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2018 1121 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 556/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1120 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 555/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.
2017 12445 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 549/XXXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2018 r.
2017 11918 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 527/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych
2017 11492 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 540/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Nr 423/XXXVII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2006 r.
2017 11491 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 529/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów oraz określenia ich wysokości.
2017 11490 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 522/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 419/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 11489 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 521/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2017 11488 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. Uchwała budżetowa na rok 2018
2017 11206 2017-12-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 324/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r. na rok 2017
2017 9615 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 508/XXXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 235/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 9614 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 507/XXXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2017 7321 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 496/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7320 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 495/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7319 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 494/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7318 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 493/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7317 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 492/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7316 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 491/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7315 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 490/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 5745 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 459/XXXIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1)Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2)Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3)Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zmienionej Uchwałą Nr 117/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r.,Uchwałą Nr 241/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011 roku.
2017 5300 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 457/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2017 5299 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 456/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2017 5127 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 452/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów
2017 5126 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 451/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
2017 4354 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 448/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2017 4353 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 446/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2017 4352 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 444/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2017 4351 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 443/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 359/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2017 r.
2017 4350 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 359/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2017 r.
2017 3304 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 437/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 3303 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 421/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3302 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 420/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 3301 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 419/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3300 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 418/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów przyjęć wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2017 1966 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 414/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora
2017 1965 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 412/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28
2017 1964 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 405/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 256/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową
2017 1963 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 404/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 255/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty reklamowej
2017 1962 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 403/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do samorządowych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1961 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 399/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora
2017 1033 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 378/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: „ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ” i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ”
2017 1032 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 374/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2017 1031 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 373/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 11738 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 358/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pod nazwą Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej “STUDIO” w Ciechanowie
2016 11020 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 333/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2016 10373 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 331/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10372 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 329/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 10371 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 328/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w opłacie od posiadania psów
2016 9515 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 310/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2016 9514 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 307/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2016 9513 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9512 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 305/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9511 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 319/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą nr 193/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2016 9510 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 316/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie
2016 9509 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 315/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Ciechanów instrumentem płatniczym
2016 9508 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 312/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta Ciechanów
2016 9507 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 311/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów oraz zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych
2016 7732 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr 272/XXII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001 roku, w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2001r. Nr 267, poz. 6651 z późn. zm.).
2016 7731 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr 263/XXII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej
2016 6905 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 259/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6904 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 256/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową
2016 6903 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 255/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie opłaty reklamowej
2016 6902 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 254/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2016 6901 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 253/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2016 6900 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 244/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie.
2016 5104 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 235/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5103 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2016 5102 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 232/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 2016-2019
2016 5101 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 231/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
2016 5100 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 205/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt Rzeczkowska” w Ciechanowie
2016 4364 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2016 4363 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 226/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie
2016 4362 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 225/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2016 4361 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 219/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4360 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 218/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 4359 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 217/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 3233 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 209/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2016 3232 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 207/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2016 3231 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 206/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
2016 2590 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2016 1593 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 193/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2016 1591 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 190/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów
2016 1590 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 189/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2016 1588 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 188/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1587 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 187/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe.
2016 490 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 181/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”.
2016 489 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 179/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Ciechanowa.
2016 265 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 163/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
2016 264 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 135/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 161/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe.
2016 159 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 134/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2015 11711 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania"
2015 11508 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 157/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Ciechanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 11507 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 145/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 11506 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 144/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 11505 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 143/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11380 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 130/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. uchwała budżetowa na rok 2016
2015 10923 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 146/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10081 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 156/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 10080 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 154/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10079 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10078 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 152/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVI/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 roku
2015 10077 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 151/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9962 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9954 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 155/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2015 9448 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 117/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 9234 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 128/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2015 9233 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 124/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru ławników.
2015 9232 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 123/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Ciechanów.
2015 9231 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowieprzy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28
2015 9230 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora
2015 8079 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 107/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw rondom i ulicom na terenie miasta Ciechanów
2015 8078 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 102/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001 roku, w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2001r. Nr 267, poz. 6651 z późn. zm.).
2015 8077 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 97/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28
2015 8076 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 90/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2015 8075 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 89/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2015 7726 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 109/XI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 7722 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 108/XI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 września 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów.
2015 7588 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 95/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu działek nr ewid: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i części działki nr 1648/4, położonych w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza obejmujących obszar o powierzchni ok. 0,76 ha.
2015 6463 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 6462 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2015 6461 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
2015 6460 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 82/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów
2015 6459 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 81/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2015 5308 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne.
2015 5307 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2015 5014 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne.
2015 4899 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2014 rok
2015 4712 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2015 4711 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2015 4710 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2015 4709 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2015 3596 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2015 3595 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2015 3594 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ciechanowie a Gminą Miejską Ciechanów w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3593 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 3592 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 3591 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta Ciechanów
2015 2510 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 40/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Ciechanów.
2015 2509 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 38/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2015 2508 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 36/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2015 2507 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 33/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XIX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2012 roku
2015 1265 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów
2015 1141 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 540/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. wprowadzającej zmiany w uchwale nr 469/XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2015 228 2015-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 13/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 137 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 575/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOLONIJNA” w Ciechanowie
2015 136 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 574/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sady Gostkowskie III” w Ciechanowie
2014 12031 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 550/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZCZURZYNEK” w Ciechanowie dla części terenu działki nr ewid. 108/6.
2014 10126 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 568/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2014 10125 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 558/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 9939 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 456/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 433/XXXVII/2013 na rok 2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.
2014 8946 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 555/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 303/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 8945 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 554/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2014 8944 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 553/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2014 8943 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 552/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów.
2014 8942 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 549/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2014 8116 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 545/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie zadania własnego gminy w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2014 8115 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 544/xlv/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących na terenie miasta Ciechanów nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy.
2014 8114 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 542/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 8113 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 541/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2014 8112 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 540/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 469//XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 2014r. wprowadzającej zmiany w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2014 8111 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 539/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów
2014 8110 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 538/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgu wyborczego na terenie miasta Ciechanów
2014 8109 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 537/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
2014 8108 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 536/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych
2014 6505 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orylska” w Ciechanowie
2014 6278 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 528/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2014 6277 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 524/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 6276 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 523/XILV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 6275 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 522/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 6274 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 520/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą Nr 439/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów dnia 23 grudnia 2013 r.
2014 5758 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 519/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014r. uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 506/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 5757 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 518/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014r. uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 505/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 5756 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 517/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014r. uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 504/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 4698 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 506/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 4697 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 505/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 4696 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 504/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 4695 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 502/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu „Ciechanowska Karta Dużej Rodziny”
2014 4694 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 498/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów
2014 4693 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 493/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2014 4692 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 488/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2013 rok
2014 3434 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 484/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2014 3433 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 483/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów.
2014 3432 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 482/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgu wyborczego na terenie miasta Ciechanów.
2014 3431 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 481/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2014 3430 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2014 3429 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2014 3428 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 454/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt Rzeczkowska” w Ciechanowie
2014 2473 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 469/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2014 1159 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 455/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego.
2014 1158 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 453/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”
2014 1157 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 452/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 3 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 439/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2014 2 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 433/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok
2013 12816 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 424/XXXVI/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2013 12815 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 423/XXXVI/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 11669 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 411/XXXV/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mławska” w Ciechanowie
2013 11668 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 408/XXXV/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 169/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 9942 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 399/XXXIV/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany treści statutu Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” w Ciechanowie
2013 9499 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 388/XXXIII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2013 9498 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 387/XXXIII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 287/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 6335 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 368/XXXI/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów
2013 5623 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 363/XXX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2013 5622 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 359/XXX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2012 rok
2013 4504 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 357/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2013 4503 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2013 4502 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 4501 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 354/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 304/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 2003 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 342/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 306/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 2002 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 341/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2013 2001 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 340/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2000 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 339/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Ciechanów :  - nr 299/XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 333/XXXVI/2009 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu „Przepisów porządkowych przy przewozie osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.”,  - nr 300/XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2013 1999 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 281/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczurzynek” w Ciechanowie
2013 846 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 319/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 
2013 845 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 318/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 844 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 317/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 r.
2013 843 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2012 9869 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 307/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2012 9806 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 306/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2012 9805 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 305/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9804 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 304/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2012 9803 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 303/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 9802 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 301/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Ciechanowie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Ciechanów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2012 9801 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 300/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2012 9800 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 299/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 333/XXXVI/2009 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu „Przepisów porządkowych przy przewozie osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.”
2012 9799 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2012 9798 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 290/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 169/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej .
2012 9797 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 287/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 9320 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2012 9258 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 291/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Ciechanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7740 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 283/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2012 7739 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 280/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 7738 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 279/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7737 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 278/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6938 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 6937 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 6936 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 262/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 6935 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 261/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr75/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 6934 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 259/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Ciechanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6933 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 244/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przasnyska II” w Ciechanowie
2012 6629 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 245/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malinowa” w Ciechanowie
2012 5456 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 221/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KRUBIN II" w Ciechanowie
2012 5451 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 247/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2012 5450 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 246/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2012 5449 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 243/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2012 5448 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 242/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2012 5447 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 241/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia:  1)Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów  i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów,  2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
2012 4737 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 225/XIX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 463/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2006 roku
2012 3971 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 219/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2012 3934 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 217/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2011 rok
2012 3871 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 202/XVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łydynia” w Ciechanowie.
2012 3324 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 207/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 3323 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 206/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 r.
2012 3322 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 212/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3321 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 211/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3320 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 2224 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 200/XVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów.
2012 1042 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 608 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 190/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2012 607 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 181/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2011 6968 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 172/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2011 6967 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 171/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6966 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 169/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 6971 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 175/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6970 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 174/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 6969 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 173/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6206 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 157/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2011 6207 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 161/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe.
2011 5682 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 148/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 264/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 35/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 5683 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 150/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2011 5684 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 154/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. zmieniająca Uchwałę 103/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2011 4990 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 130/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie
2011 4989 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 123/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ciechanowie
2011 4991 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 131/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Ciechanów
2011 4993 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 139/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .
2011 4992 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 138/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w obwodach głosowania na terenie miasta Ciechanów.
2011 3886 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 98/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3885 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 97/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiejska” w Ciechanowie
2011 3884 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 95/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2011 3889 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 113/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Ciechanowa.
2011 3888 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie
2011 3887 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 103/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2011 3744 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2011 3743 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 89/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2011 3742 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
2011 3747 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 117/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
2011 3746 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 116/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 89/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2011 3745 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 115/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2011 3524 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr 68/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2010 rok
2011 3256 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2011 3257 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2011 2724 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 74/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ciechanowie
2011 2723 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2011 2725 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 2727 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 2726 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 76/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego.
2011 1300 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr 45/V/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2011 1301 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr 54/V/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2011 940 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr 25/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2011-2032
2011 900 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 29/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą nr 188/XX/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 marca 2008r., uchwałą nr 232/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 28 sierpnia 2008r., uchwałą nr 353/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 sierpnia 2009r. oraz uchwałą nr 413/XLII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r.
2011 899 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 28/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 898 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 26/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 903 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 40/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płońska - Sońska" w Ciechanowie
2011 902 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 37/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
2011 901 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 35/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 264/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6686 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 514/LIII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 5738 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 505/LII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 5739 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 513/LII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2010 4862 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 497/LI/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2010 4382 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 474/L/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Siewnej do kategorii dróg gminnych.
2010 4381 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 466/L/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłat targowych i opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2010 3492 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr 455/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorko II” w Ciechanowie
2010 3493 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr 456/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kącka” w Ciechanowie
2010 3152 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 448/XLVIII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ciechanowa
2010 2800 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 418/XLIII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batalionów Chłopskich II” w Ciechanowie
2010 1805 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 445/XLVII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w obwodach głosowania na terenie miasta Ciechanów
2010 1804 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 444/XLVII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w okręgach wyborczych na terenie miasta Ciechanów
2010 1807 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 447/XLVII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1806 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 446/XLVII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1606 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 413/XLII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą nr 188/XX/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 marca 2008r., uchwałą nr 232/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 28 sierpnia 2008r. oraz uchwałą nr 353/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r.
2010 1183 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 423/XLV/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 463/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2006 roku.
2010 1184 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 425/XLV/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłat targowych i opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2010 1185 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 426/XLV/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 582 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 391/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 432 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batalionów Chłopskich II” w Ciechanowie
2010 433 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr 403/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze miasta Ciechanów
2009 6362 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 385/XL/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2009 5291 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 371/XXXIX/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr 120/XVI/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 4650 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr 360/XXXVIII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
2009 4651 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr 364/XXXVIII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4432 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 348/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bogusławickiego" w Ciechanowie
2009 4431 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 347/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Powstańców Wielkopolskich" w Ciechanowie
2009 4433 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 353/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania" zmienionej uchwałą nr 188/XX/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 marca 2008r. oraz uchwałą nr 232/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2008r
2009 4435 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 356/XXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVIII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/II/99 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 25.02.1999r. w sprawie założenia publicznych Gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
2009 4434 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 355/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XVIII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/IV/96 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 25.04.1996r. w sprawie określenia granic obwodów szkolnych dla publicznych szkół podstawowych miasta Ciechanowa
2009 3623 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 337/XXXVI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2009 3624 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 340/XXXVI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne
2009 2731 2009-06-23 Informacja Informacja Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2009r. estawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
2009 2667 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 305/XXXIII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2009 2077 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 299/XXXII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów
2009 2078 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 300/XXXII-09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2009 2079 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 302/XXXII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 944 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 285/XXX/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2009 581 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr 271/XXIX/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechanów na rok 2009.
2009 582 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr 280/XXIX/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krubin II" w Ciechanowie.