Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 333

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11432 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/133/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2019 11431 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/131/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2019 10897 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/122/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsulatacji z mieszkańcami Miasta Żyrardowa
2019 10896 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/124/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
2019 10895 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/126/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 10894 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/127/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 10893 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/125/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Żyrardów
2019 9865 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/109/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
2019 8868 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/106/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego
2019 8867 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2019 8866 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2019 8865 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2019 8864 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie
2019 6923 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 6922 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6921 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 6683 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert
2019 6682 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 6681 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5701 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 5700 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2019 3883 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów w prawo własności tych gruntów
2019 3882 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2970 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 2969 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa
2019 2773 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2019 2772 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 2336 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2019
2019 1328 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1097 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018-2024"
2019 1096 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1095 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie
2018 11069 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXII/479/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2018 11068 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXII/478/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2018 10421 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXI/475/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017r.
2018 10420 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXI/474/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów „Parkuj i Jedź” zarządzanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w Żyrardowie
2018 10419 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXI/472/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej ,, Żyrardów’’ Spółka z o.o. w Żyrardowie
2018 10418 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXI/468/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2018 10417 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXI/465/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa
2018 9008 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa
2018 8678 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/459/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z Eko Parku w Żyrardowie
2018 8677 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/458/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Żyrardowa
2018 8676 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/455/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2018 8675 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/454/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/205/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i  zasad korzystania z  przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa
2018 8674 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/453/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w roku 2018
2018 8673 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/450/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Eko Parkowi w Żyrardowie
2018 8672 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/449/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia hali sportowej przy ul. F.Chopina w Żyrardowie
2018 7120 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/442/2018 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018 7119 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/440/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa
2018 7118 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII /439/ 18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa
2018 7117 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/438/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2018 7116 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/437/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2018 7115 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/435/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Żyrardów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 7114 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/431/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2018 5910 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/428/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa
2018 5909 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/427/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 5908 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/426/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 5907 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/419/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2018 5664 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LVI/429/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kąpieliska „Zalew Żyrardowski” na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku
2018 4859 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/415/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4858 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/414/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4857 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/413/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4856 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/412/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 4855 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/410/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Miasto Żyrardów na obwody głosowania
2018 4854 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/405/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2018 4686 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LV/418/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2018 3143 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/403/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia ulicy Konwaliowej
2018 3142 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/400/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Żyrardów na okręgi wyborcze
2018 1775 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/386/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1773 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/387/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa
2018 722 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr L/372/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2018
2018 495 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/376/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Żyrardowa
2018 494 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/377/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 12127 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2017 11811 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2017 11259 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa
2017 10160 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 10159 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie
2017 10158 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2017 9575 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2017 9439 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu pomocy w zakresie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego
2017 7612 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7611 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7610 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7609 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7608 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7607 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7606 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7407 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/12 Rady Miasta Żyrardowa z  dnia 27 września 2012 r. w  sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i  Międzyborowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7119).
2017 4645 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/291/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Żyrardowa
2017 4644 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/290/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnej strefy reklamowo – informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy
2017 3693 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/283/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2890 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XL/279/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa.
2017 2781 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazw ulicom w Żyrardowie
2017 2696 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/275/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2695 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/274/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2694 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/272/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2693 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/271/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów
2017 2692 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/270/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2017 2691 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/269/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Żyrardów na lata 2017-2021
2017 2690 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/268/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1738 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2017 1737 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2017 1658 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – Miasto Żyrardów
2017 827 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 826 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2017
2016 11282 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11281 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 9657 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 8611 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie
2016 8186 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXX/212/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 8054 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2016 8032 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa
2016 8031 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2016 8030 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie
2016 8029 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 7743 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa
2016 7572 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016
2016 6558 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2016 6557 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6556 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5601 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014-2017
2016 5547 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2016 4998 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 4997 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/102/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 4696 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2016 4695 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości komunalnych prawem użytkowania
2016 4694 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Żyrardowa
2016 4693 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda
2016 3777 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 3308 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/157/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Spółki pod nazwą Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz powierzenia Spółce obowiązkowych zadań własnych gminy na terytorium Miasta Żyrardowa
2016 2889 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XX/138/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa
2016 2360 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII/71/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 2287 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 1732 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/124/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2016 1731 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 904 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2016
2016 730 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/111/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.
2016 595 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/97/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2015 11754 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/110/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2015 11753 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/109/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny
2015 11752 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/108/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek rolny
2015 11751 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/107/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 11750 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/106/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11749 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/105/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 11748 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/104/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11621 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/87/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu
2015 9205 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2015r. w sprawie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawnej drogi krajowej nr 50, przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie
2015 8718 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2015 8717 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/78/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2015 8681 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 8674 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 8531 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 7684 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 7427 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 7207 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 7046 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 6523 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania statutu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)
2015 6464 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5877 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych i piwnych.
2015 5714 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2015 5040 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2015 5039 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2015 4239 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr LII/369/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 4233 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr LI/359/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 3970 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Filipa de Girarda oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
2015 3969 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mającego na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa pod nazwą „Żyrardowska Karta Dużej Rodziny"
2015 3968 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia i realizacji programu „Żyrardowska Karta Seniora”.
2015 3935 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/246/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2015 3934 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3854 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 3849 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr III/3/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 3845 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr LIII/382/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2014r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 3468 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3368 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr L/354/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 2522 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 2465 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 1312 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 887 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2014 11518 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LIII/384/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego.
2014 11517 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa
2014 10755 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LI/363/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie.
2014 10558 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2014 9698 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/303/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 9044 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 8790 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2013r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 8638 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr L/357/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie
2014 8496 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/190/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 8238 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 8037 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 7523 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr L/414/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2014 7263 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 7262 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 7165 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014 -2017”
2014 7005 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 6753 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania.
2014 6752 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2014 6751 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – Miasto Żyrardów
2014 6452 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 6451 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego.
2014 6450 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2014 5183 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa"
2014 4509 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 4508 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXI/167/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 4507 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 3810 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Miasta Żyrardów
2014 3809 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2014 3708 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług , pomocy rzeczowej , zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie , zasiłków okresowych i zasiłków celowych
2014 2812 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2014
2014 54 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie
2013 11601 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 11485 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10777 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10495 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10282 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/101/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10078 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10009 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 października 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10008 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 9971 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2013 9970 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie
2013 8704 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 8627 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 8386 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr LI / 424 / 10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 8303 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 7966 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 7380 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa
2013 5823 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2013 5610 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2013 5609 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5608 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2013 5607 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zniesienia nazw ulic.
2013 4817 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 3646 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLV / 374 / 10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 3160 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 2346 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/223/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Żyrardowa
2013 2094 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/235/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2093 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/234/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2092 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/233/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2022 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/222/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania.
2012 10060 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Miejskiego im. Karola Dittricha
2012 9926 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: Statutu Miasta Żyrardowa.
2012 9925 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9924 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 8927 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospoadarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2012 8926 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 7121 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie
2012 7120 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
2012 7119 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa.
2012 6867 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/193/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nadajacej statuty jednostkom pomocniczym.
2012 6357 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XL/326/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 5917 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI/335/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 5909 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2012 5656 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach, w których gmina Miasto Żyrardów jest współwłaścicielem
2012 5655 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się do trzech lokali mieszlanych
2012 5654 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Żyrardowie
2012 5653 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie
2012 5161 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 318 / 09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4535 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2012 4534 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Żyrardowa.
2012 3973 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2012 3636 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/143/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 2774 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 2241 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/145/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2012 2242 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/146/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2012 1270 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 1156 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zamian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 498 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 497 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
2011 8334 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Żyrardów
2011 8323 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 7 w Żyrardowie
2011 8322 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 8320 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 8321 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 8085 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/123/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 8084 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8083 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6382 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2011 6383 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/97/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2011 5914 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2011 5915 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4592 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 4593 2011-08-11 Ustawa Ustawa nr XXXIII/276/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2009r. zmiany w budżecie Miasta na 2009 rok.
2011 4241 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy-Miasta Żyrardów
2011 4154 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2011 4155 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2011 3622 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Żyrardowa w 2011r.
2011 2630 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic
2011 2633 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1883 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. sprawie Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2011
2011 1719 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Żyrardów
2011 779 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 738 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/235/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 325 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 326 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 327 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2010 7498 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/420/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia do wydania liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Żyrardowie na 2011r.
2010 7499 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/423/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 6675 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/21/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty targowej
2010 5704 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5703 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2010 5706 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/401/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 5705 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie.
2010 5073 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/406/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru Prezydenta Miasta w 2010r.
2010 4110 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2010 3314 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2010 2886 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2010-2013"
2010 2534 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Budżetowemu "Targowisko Miejskie"
2010 2535 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały
2010 2465 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/336/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 2259 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/382/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Żyrardowa.
2010 2258 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2010 2261 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/384/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 2260 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/383/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1766 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/339/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałe Budżetową Miasta Żyarrdowa na rok 2010.
2010 1343 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/346/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nazwy ulicy
2010 1342 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/345/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic
2010 1345 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/348/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2010 1344 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/347/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom
2010 964 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Żyrardowa.
2010 965 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 128 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2009 6899 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2009 6676 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/327/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6679 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/330/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 6678 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/329/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/140/08 z dnia 31 października 2008r. dotyczącą ustalenia płatnej strefy reklamowo-informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2009 6677 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/328/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5182 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok
2009 4770 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 4771 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2009 4772 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie
2009 3890 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2009 3891 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2009 2228 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego