Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 588 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 199/XXVII/2017 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 9385 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 57/X/2015 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zawidz prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zawidz
2013 1548 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 105/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2013
2013 1547 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 102/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie obwodów głosowania
2013 1546 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 95/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1273 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 109/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Zawidz oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2013 1272 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 101/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1271 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 100/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1270 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 99/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1269 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 98/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1268 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 97/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawieprzejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1267 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 96/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1266 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 94/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2012 8538 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 84/XIX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.
2012 5420 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 77/XVI/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym.
2012 3807 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30 marca 2012r. w sprawiew sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2012r.
2012 874 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012r.
2011 6961 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 40/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6960 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 39/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2011 6959 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 38/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2011 6962 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 41/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.
2011 6965 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 49/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 6964 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków.
2011 6963 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 42/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2011 5739 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 14 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Technikum i przyjecia Statutu Technikum w Zawidzu Kościelnym
2009 5770 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 120/XXVIII/09 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2009 5470 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 119/XXVIII/09 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
2009 5471 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 122/XXVIII/09 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.
2009 5472 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 124/XXVIII/09 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów