Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 222

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10930 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 10929 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LII/306/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 10723 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2019 9047 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zakrzew.
2019 8963 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2019 7697 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy działkom o nr 371/2 i 371/3 stanowiącym wewnętrzną drogę w miejscowości Janiszew w Gminie Zakrzew.
2019 7696 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy działce o nr 425/13 stanowiącej wewnętrzną drogę w miejscowości Cerekiew w Gminie Zakrzew.
2019 7695 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2019 7694 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6427 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.
2019 6426 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2019 6425 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LIV/320/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
2019 4386 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4385 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2019 4384 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2019 4383 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 4382 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Gulinie.
2019 4381 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4380 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 2355 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbioru ścieków na obszarze Gminy Zakrzew.
2019 2354 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LII/306/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 2353 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.
2019 2352 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/144/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2351 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/190/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso oraz uchylenia Uchwały Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 2086 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 13382 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cerekiew w gminie Zakrzew.
2018 13381 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Milejowice w gminie Zakrzew.
2018 12516 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023, Moduł 1 i 2.
2018 12515 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 12514 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 12513 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku na rok 2019.
2018 12512 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2018 12511 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2018 10112 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zakrzew.
2018 9128 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/345/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie Gminy Zakrzew.
2018 9127 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/344/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zakrzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9126 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/343/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zakrzew.
2018 9125 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/339/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 6592 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LV/325/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie, z dnia 22 kwietnia 2016 roku, w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2018 6591 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LV/323/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zakrzew.
2018 5383 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LIV/320/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 5382 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LIV/319/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr L/288/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 3141 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/314/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakrzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3140 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/313/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2018 3139 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/312/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 2197 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/306/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2196 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/309/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cerekiew, Gmina Zakrzew.
2018 2195 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/307/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2018 2194 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
2018 2193 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/303/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakrzew na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1125 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/299/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1028 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr L/294/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2018.
2018 146 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr L/290/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie.
2018 145 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr L/289/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 144 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr L/288/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 12143 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Janiszew w Gminie Zakrzew.
2017 10611 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2017 10610 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2017 10609 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 10608 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2017 9476 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Dąbrówka Nagórna w gminie Zakrzew.
2017 9475 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.
2017 8546 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/253/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2017 8545 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/252/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 8544 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2017 7476 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2017 6492 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLI/233/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Janiszew, Gmina Zakrzew.
2017 6491 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Janiszew, Gmina Zakrzew.
2017 5754 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Janiszew w gminie Zakrzew.
2017 5753 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2017 3087 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2017 3086 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2017 3085 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 2400 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2017 2399 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 2398 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/140/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2017 2397 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie.
2017 2396 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie poprzez przeniesienie jej siedziby.
2017 2395 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
2017 2394 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1060 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2017 - 2021.
2017 599 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 11883 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych.
2016 11882 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2016 11427 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzew.
2016 9835 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2016 9834 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2016 9833 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2016 9832 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2016 5721 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w opisie granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Zakrzew.
2016 5397 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 5396 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5395 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 5394 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 5393 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5392 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2016 4186 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2016 3522 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2016 2920 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2016 2678 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2016 2323 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zakrzew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 2322 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/114/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
2016 2321 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Wacyn w gminie Zakrzew.
2016 983 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 11246 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2015 11178 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2015 11116 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.
2015 11115 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
2015 11114 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2015 11113 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9659 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9649 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2015 9646 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2015 8505 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 13 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2015 7054 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Zakrzew.
2015 2779 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy z budżetu Gminy Zakrzew na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Zakrzew.
2015 2778 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakrzew
2015 1857 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2015 260 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji niektórych gminnych jednostek organizacyjnych.
2014 10951 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/302/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2014 10950 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/299/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Cerekiew w gminie Zakrzew.
2014 10664 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/298/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10663 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10662 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/296/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2014 9322 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/292/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 3 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Zakrzew.
2014 7805 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr L/288/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2014 7804 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr L/287/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2014 6401 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/280/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na obwody głosowania.
2014 6400 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/279/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na okręgi wyborcze.
2014 6399 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie określenia statutów sołectw w Gminie Zakrzew.
2014 3896 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr ewid. gruntu 319, położonej w obrębie gruntów Milejowice, w miejscowości Milejowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie.
2014 3895 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/259/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na obwody głosowania.
2014 3894 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/258/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na okręgi wyborcze.
2014 2739 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/254/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2014 2738 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia finansowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2055 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/243/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok.
2014 1554 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/246/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020.
2014 120 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/241/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ”pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 -2020„ w formie rzeczowej.
2014 119 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/240/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" w formie pieniężnej.
2014 118 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/239/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gulin realizowanego w ramach projektu „Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin”.
2013 12176 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXXI/226/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12175 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXXI/225/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2013 12174 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXXI/224/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12105 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXXI/229/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2013 9694 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/211/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 9693 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 września 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016 dla Gminy Zakrzew.
2013 8966 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/13 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6422 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz okreslenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 6421 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej sołectwa Podlesie Mleczkowskie.
2013 6420 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/162/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 4343 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2013 4295 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia prowizji dla sołtysów za pobór zobowiązań pienięznych.
2013 4294 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2013 4293 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/161/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4292 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/162/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2125 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok
2013 1824 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/159/2012 Rady Gminy Zakrzew z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2013 1823 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
2013 257 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych
2013 256 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych.
2012 9385 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 9384 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2012 9240 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 9239 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9238 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania, metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 8861 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakrzew na stałe obwody głosowania
2012 8029 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
2012 8028 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8027 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6883 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakrzew na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6882 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2012 5875 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2012 5296 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012 - 2016".
2012 4536 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 3216 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/134/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2012 3215 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/78/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Zakrzew oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2012 3214 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gulinie w Szkołę Filialną w Gulinie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.
2012 867 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawach zmiany lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości.
2012 866 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/76/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 865 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/75/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 840 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2012 rok.
2012 783 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVI/144/08 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian
2011 7035 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7034 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7037 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Zakrzew oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2011 7036 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
2011 6110 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 października 2011r. w sprawie przyjęcia "programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" dla Gminy Zakrzew.
2011 6111 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/73/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz okreslenia terminów poboru opłaty.
2011 5856 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 4621 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian
2011 4622 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
2011 4483 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie oddania w użyczenie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 4345 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Zakrzew.
2011 4346 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz określenia terminów poboru opłaty.
2011 3464 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2011 3465 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Milejowice.
2011 1204 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2011 585 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011.
2011 462 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2010 5464 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/288/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
2010 5465 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/289/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 5466 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/292/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5335 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/281/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakrzew na lata 2010 -2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017.
2010 5336 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/286/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 13 września 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 3456 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/273/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty nalezności pieniężnych przypadających Gminie Zakrzew i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organu uprawniającego do udzielania ulg.
2010 1167 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian
2010 1064 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian
2010 1029 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzew na rok 2010
2010 475 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2009 6893 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie" w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową "Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie".
2009 6894 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą "Świetlica w Zatopolicach" i nadaniu statutu tej jednostce organizacyjnej.
2009 5592 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Milejowice
2009 5593 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew
2009 5594 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/223/09 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 4764 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/214/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku
2009 3959 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie opłat za świadczenie Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Zakrzew.
2009 3564 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2009
2009 2614 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2009 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz określenia poboru opłaty
2009 1403 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w podziale Gminy Zakrzew na obwody głosowania.
2009 1404 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew
2009 655 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzew na rok 2009.
2009 216 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w gminie Zakrzew.