Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4968 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1100 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 11/III/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Załuski na rok 2019.
2018 13387 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 14/III/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13386 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 13/III/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2018 13385 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 12/III/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Załuski w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
2018 12358 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 3/II/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2019 roku.
2017 12606 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 225/XLIV/2017 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 10649 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 210/XLII/2017 Rady Gminy w Załuskach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno, gmina Załuski – część 1
2017 4050 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 185/XXXVII/2017 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwier-dzenia tych kryteriów w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzo-nych przez gminę Załuski.
2017 4049 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 183/XXXVII/2017 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Załuski do nowego ustroju szkolnego
2017 1002 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 160/XXXIV/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr ewid: 70/5 i 70/17 oraz 118, 119 i 120 położonych w miejscowości Załuski, gmina Załuski.
2016 7542 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 132/XXVII/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych, literackich i artystycznych, ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski, oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski, pobierających naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski”
2016 7541 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 131/XXVI/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/XII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia.
2016 7131 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 127/XXVI/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2016 roku
2016 5608 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 116/XXIV/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) na lata 2016 – 2020
2016 4961 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 106/XXIII/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale nr 85/XX/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski .
2016 1450 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIX/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
2015 11262 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 60/XVI/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany parametrów drzew przy jednoczesym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew
2015 8269 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 55/XV/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach
2015 6030 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr 40/XII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia
2015 2355 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2015 1868 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 18/VII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski
2015 1235 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na rok 2015
2014 7926 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVI/2014 Rady Gminy w Załuskach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2012 5484 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/2012 Rady Gminy w Załuskach z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karolinowo, Szczytniki i Michałówek
2011 2680 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2011 Rady Gminy w Załuskach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 34/V/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Kroczewie.
2011 2639 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIV/2010 Rady Gminy w Załuskach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Załuski i jednostkom podległym
2011 347 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 8/III/2010 Rady Gminy w Załuskach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2011 185 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 273/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Załuskach z dnia 25 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki nr ew. 152/10 , położonej w miejscowości SMULSKA, gmina Załuski
2010 7176 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Załuskach z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2009 6650 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2009 Rady Gminy w Załuskach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu