Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 73

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6415 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII.6.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 3636 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.8.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2019 roku".
2019 3634 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.4.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2019 2329 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V.3.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1296 2019-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.2.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 1230 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV.4.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2018 2583 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.323.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa
2017 11158 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.295.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu w Wieniawie prowadzonym przez Gminę Wieniawa.
2017 6269 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX.263.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku lipa
2017 6268 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX.260.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX. 247. 2017r., Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa.
2017 752 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.220.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.161.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenie warunków i zasad oraz stawki korzystania z tych obiektów.
2017 750 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawady
2016 10911 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.209.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2017roku.
2016 10906 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.202.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa
2016 9546 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.190.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9544 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.188.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi
2016 9542 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.187.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9540 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.186.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 9523 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.185.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa
2016 9521 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.184.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9518 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.183.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa
2016 9517 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.181.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2016 9516 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.180.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
2012 8518 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XII.131.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały
2012 7236 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.118.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieniawa w latach 2012-2017
2012 7055 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr X.105.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wieniawa oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 7054 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr X.102.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieniawie
2012 4540 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.98.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Wieniawa.
2012 4539 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.96.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wieniawa.
2012 1179 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2012 – 2020
2012 1178 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 1177 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII.83.2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla instytucji kultury – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieniawie – prawa własności środków trwałych wybudowanych w ramach inwestycji realizowanych przez Gminę Wieniawa.
2012 1176 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.
2012 1175 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
2011 7120 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/118/08 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 6829 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Wieniawa.
2011 6828 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2012 roku
2011 6824 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku
2011 6823 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku
2011 6825 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku
2011 6827 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/76/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2012 roku.
2011 6826 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz jego wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku
2011 4830 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Wieniawa.
2011 4829 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 4832 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2008 roku określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2011 4831 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2011 3660 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/140/05 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2005 roku regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 3659 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/197/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieniawa.
2011 3658 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Wieniawa i zapewnienia im dalszej opieki.
2011 3663 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.
2011 3662 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/48/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie.
2011 3661 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr v/47/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ikwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogroszynie
2011 2922 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011r.
2011 2923 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2011 - 2020
2011 2729 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2011 2728 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie.
2011 2731 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu " honorowy Obywatel Gminy Wieniawa"
2011 2730 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za dożywianie dzieci do lat 7, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
2010 4555 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/08 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 1523 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie:nadania nazw ulicom w miejscowości Wieniawa
2010 1524 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Wieniawie
2010 1525 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6, Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6 wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul. Szkolna 6
2010 6 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości w 2010 roku
2010 7 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 8 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na 2010 rok
2009 6689 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6688 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6690 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2010 roku
2009 6692 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 6691 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
2009 2390 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieniawa
2009 2391 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa
2009 716 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/124/08 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wieniawa na rok 2009.