Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 158

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5361 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 5360 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo
2019 3681 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/ 31 /2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1383 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmieniany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa.
2019 1382 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.
2019 1381 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniewo.
2018 13097 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.
2018 13096 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 13095 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Wiśniewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13094 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 11935 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniewo, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 11934 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 7011 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniewo.
2018 5445 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.
2018 3830 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wiśniewo instrumentem płatniczym.
2018 3323 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3322 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018 r. podziału gminy Wiśniewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 12450 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2017 12449 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2018
2017 11077 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/136/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.
2017 11076 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/130/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 5940 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiśniewo.
2017 4874 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wskazania uczniom klas VI realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII- VIII.
2017 4873 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3613 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/112/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2016 11692 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXII/100/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiśniewo na lata 2017 – 2021
2016 11691 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXII/97/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2017
2016 10802 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/95/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10801 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/94/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo
2016 10800 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/91/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 10263 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2016 8390 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/90/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2016 8389 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/89/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo
2016 8388 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/88/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6315 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew
2016 2066 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/ 69 /16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz kandydatów na uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.
2016 100 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/63/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2016
2015 11072 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2015 8205 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/49/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu
2015 8204 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/43/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu
2015 7811 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień w Bogurzynie.
2015 6593 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień w Bogurzynie.
2015 6592 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/39/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2015 4683 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 marca 2015r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu.
2015 4125 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 kwietnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2015 3406 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 marca 2015r. W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień w Bogurzynie.
2015 1884 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Okniny.
2015 1758 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/ 19 /15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 5 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie
2015 1619 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/ 15 /15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2015 350 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 349 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 348 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 11552 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 11551 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 9338 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/169/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień w Bogurzynie.
2014 6328 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2014 6327 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2013 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2014 rok.
2014 5456 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/ 163 /14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 5455 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/162/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 5454 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/159/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2014 4719 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/156/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Wiśniewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4718 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/155/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 3870 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/151/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2014”.
2014 1687 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV II/144/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1686 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/142/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1685 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/140/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1684 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/139/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2014 1683 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/138/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.
2014 280 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/133/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2014.
2013 12798 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.
2013 12797 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/127/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 12796 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/126/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12068 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 8326 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 11 /11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 7671 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/ 10 /10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 6772 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 248/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 6713 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLV/244/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 6536 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/122/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6535 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2013 6094 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/117/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.
2013 6093 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/116/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2013 6092 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/111/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 maja 2013r. W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2013 6091 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/110/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wiśniewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5356 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/107/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5014 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 2 września 2010r. zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 4622 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/100/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4621 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/98/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 4620 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/99/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 4406 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/231 /10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 3647 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI/ 222/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 3618 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 3151 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 2751 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/96/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia.
2013 2495 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Wiśniew na obwody głosowania.
2013 2494 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew.
2013 2493 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wiśniew.
2013 2492 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew.
2013 2491 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 852 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/91/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.
2013 851 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/90/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na 2013 rok.
2013 850 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/86/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 849 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/85/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 848 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/84/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 847 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/83/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2012 9808 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/79/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9807 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8013 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/76/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego.
2012 8012 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/75/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wiśniewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8011 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/74/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 7078 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/73/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu.
2012 6489 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/71/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia
2012 6184 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/70/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 6183 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/67/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 4790 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/64/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 4789 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/63/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie gminy Wiśniewo.
2012 2431 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/54/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo".
2012 1940 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/164/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 257 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/44/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016
2012 256 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/43/ 11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 255 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/42/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 254 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/40/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 105 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/41/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7240 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2012 r
2011 7239 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone przez gminę Wiśniew
2011 7241 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/ 62/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 roki zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew
2011 7243 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny.
2011 7242 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2011 6469 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 6470 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagoga, psychologa, logopedy.
2011 5355 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X/35/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego.
2011 3409 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczególnych zasad,sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Wiśniew oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 3410 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarn zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 2273 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2011 1347 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 319 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2011 - 2014
2011 320 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Wiśniewie na 2011 rok.
2011 321 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia " Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wiśniewo"
2010 7500 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 7501 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 5899 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/242/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.
2010 5900 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew.
2010 5007 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie
2010 5008 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wiśniewo.
2010 5009 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 2349 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Wiśniewie.
2010 74 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 73 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniewo na rok 2010
2010 76 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wiśniewo
2010 75 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6694 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6693 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz oddawania ich w dzierżawę lub najem na okres dłuższy niż trzy lata
2009 6696 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie
2009 6695 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5116 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/104/08 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4260 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo
2009 3989 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wiśniew
2009 2684 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXV/130/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 2326 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.