Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 293

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 11736 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego wybrane drzewa rosnące w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka będąc częścią ,,Alei Sosnowej Nr 1” pomnika przyrody ustanowionego Rozporządzeniem Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2018 11735 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chrzczony w gminie Troszyn
2018 10956 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, zmienionej Uchwałą nr XX/164/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r.
2018 10955 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 10954 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2018 rok.
2018 10953 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 10952 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/227/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 10951 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Troszyn.
2018 10950 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6648 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/229/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2018 6646 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Troszyn.
2018 6644 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4286 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/229/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2018 4285 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/228/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4284 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/227/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4283 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/226/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1398 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/112/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 1397 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1385 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Troszyn na lata 2018-2022
2018 1382 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2018 231 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r.
2018 229 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 227 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 226 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 225 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/177/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie – jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 12089 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 11460 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 11459 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11458 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2017 11457 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn.
2017 10743 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kleczkowie ze Szkołą Filialną w Łątczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kleczkowie ze Szkołą Filialną w Łątczynie .
2017 10742 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/196/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Troszynie.
2017 10741 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/192/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/149/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 r.
2017 10740 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/190/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9127 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9098 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9014 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/173/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7955 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/166/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7649 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 7648 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 7647 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/121/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Troszyn.
2017 7504 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XX/161/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7314 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zmienionej Uchwałą Nr V/36/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r.
2017 7313 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/160/06 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Troszyn, zmienionej uchwałą nr V/44/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r.
2017 7080 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XIX/156/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7009 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6495 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXII/175/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/137/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2005r w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie
2017 5015 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/169/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XV/147/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 5014 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/168/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XVII/171/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 3811 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/164/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 3810 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/163/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3443 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/136/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2291 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/158/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/28/15 Rady gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Troszyn
2017 2290 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/157/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa
2017 2138 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI/125/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1489 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/117/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 548 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 547 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 r.
2017 546 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 545 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r.
2016 11966 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku
2016 11965 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/137/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku
2016 9973 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/105/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9654 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/133/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Troszyn liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 9653 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/132/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie.
2016 9652 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/131/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Troszyn
2016 9651 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Troszyn
2016 9650 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/129/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2016 9649 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9648 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/126/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r.
2016 8769 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Troszyn
2016 8768 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie.
2016 8767 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/118/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku
2016 7785 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 6274 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn
2016 6273 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 6272 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6271 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/110/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6270 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/109/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4672 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3955 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016r.
2016 3648 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3340 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/100/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3339 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XII/88/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie opłaty targowej
2016 2155 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 831 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Troszyn
2016 827 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIX/181/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 826 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 825 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r.
2016 824 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2015 11622 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn
2015 10935 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10934 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2015 10933 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10932 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/167/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 9204 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn
2015 9203 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/63/15 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn.
2015 9202 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/67/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz warunków korzystania z usług komunikacji gminnej.
2015 9201 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz warunków korzystania z usług komunikacji gminnej zmienionej uchwałą nr XXIII/114/04 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2004 roku.
2015 8458 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn
2015 8457 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 8382 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 8209 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XVII/171/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 6857 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6856 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6855 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6854 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku
2015 6853 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 r.
2015 6852 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6851 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6850 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6849 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/265/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6848 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6847 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6846 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6661 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn
2015 5618 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2015 5617 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/137/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2005r w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie
2015 4048 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2015 4047 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2015 4046 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie
2015 4045 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Troszyn.
2015 4044 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczkowie ul. Bielawska 2 ze szkołą Filialną w Łątczynie.
2015 4043 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łątczynie
2015 4042 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych w gminie Troszyn
2014 10237 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 10236 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 10097 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/231/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10096 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8892 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/192/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8568 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7881 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XX/190/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7667 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XIX/179/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6971 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 5098 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/143/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 4862 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/157/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 4861 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/149/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 3902 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Zamość
2014 3901 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3900 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3899 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku
2014 3669 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XIV/132/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 3057 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/126/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 2167 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/228/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku
2014 2166 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/227/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014r.
2014 2165 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1887 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 1886 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/102/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2013 11975 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/198/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w części budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie
2013 11974 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2013 11973 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Troszyn na 2014r.
2013 11972 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/195/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku
2013 11971 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/207/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Troszynie
2013 11970 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/205/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/196/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013 roku
2013 11969 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/204/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 11495 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 10846 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 10570 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 9905 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/198/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w części budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie
2013 9904 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/196/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2013 9903 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/195/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku
2013 9201 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 8835 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/186/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Troszyn na lata 2013-2017
2013 8834 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/185/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Troszyn
2013 8784 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 7856 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 7151 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 6837 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/239/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 6725 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 6513 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/182/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Troszyn
2013 6512 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/181/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 6511 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/180/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn
2013 5048 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 4610 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 4464 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie - jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4463 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Troszyn na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2013 4462 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/170/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3083 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/171/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r
2013 866 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/171/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 865 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/170/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 864 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/169/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 863 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/168/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci
2013 862 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/167/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wyskokości tej opłaty
2013 861 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/172/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 860 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/163/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013r.
2013 859 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2013 858 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/144/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
2012 9250 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/155/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 9249 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/153/ 12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9248 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/152/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obwiązujących na terenie gminy Troszyn
2012 9247 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/151/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2012 9246 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/150/ 12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 r.
2012 7749 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7748 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/145/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/134/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku
2012 7747 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/144/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
2012 7110 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2012 7109 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/134/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku
2012 7108 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/133/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku
2012 5515 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: "Nowy zawód - magazynier w Gminie Troszyn" o numerze POKL.09.05.00-14-162/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
2012 5514 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Żłobku Samorządowym w Troszynie
2012 5513 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
2012 5512 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/124/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Troszyn
2012 5511 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/123/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2011 r.
2012 5354 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/174/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km
2012 5353 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km w 2010 roku
2012 5352 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce – Repki – (dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – dług 6,85km w 2010 roku
2012 5351 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r.
2012 4874 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/172/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze - Rzekuń) – dług 8,008km
2012 4873 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/173/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce – Repki – (dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – dług 6,85km
2012 4497 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/121/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hanki Sawickiej w Troszynie ze szkołą filialną w Dąbku i Milewie Wielkim
2012 4496 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/120/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie ul. Szkolna 4
2012 4495 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/119/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych w gminie Troszyn.
2012 4494 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/118/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łątczynie
2012 2795 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/153/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2532 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/147/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 13 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2136 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 987 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/108/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Troszyn
2012 986 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/106/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 985 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/105/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Troszyn pod nazwą Żłobek Samorządowy w Troszynie
2012 109 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/85/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 97 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/32/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn
2012 98 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 96 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie
2012 94 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku.
2012 95 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/57/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na termomodernizację budynku Centrum Kultury w Troszynie
2012 102 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/92/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
2012 103 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
2012 101 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2012 99 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Troszyn na rok 2012
2012 100 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale NR IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.
2011 7550 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.
2011 7549 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.
2011 7548 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7553 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
2011 7552 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
2011 7551 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2011 6376 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na termomodernizację budynku Centrum Kultury w Troszynie
2011 6164 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/160/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 4265 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. zmiany uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r.w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2011 4264 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie
2011 4263 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn
2011 4268 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 czerwca 2011r. sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr III/5/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 7 maja 2011r. Nr 72, poz. 2285.
2011 4267 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Troszyn
2011 4266 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. zmiany uchwały Nr XXXIII/160/06 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Troszyn.
2011 2287 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę dróg gminnych w 2011 roku
2011 2286 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Troszyn na rok 2011
2011 2285 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2011 2290 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2289 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/10 Rady Gminy w Troszynie z 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę dróg gminnych w 2010 roku
2011 2288 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/226/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie
2010 7504 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
2010 7503 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010 r. Nr XXX/241/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r.
2010 7506 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
2010 7505 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2010 7436 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze - Rzekuń) – dług 8,008km w 2010 roku
2010 7435 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę dróg gminnych w 2010 roku
2010 7434 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie
2010 7437 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/228/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze - Rzekuń) – dług 8,008km w 2010 roku
2010 7440 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 7439 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/249/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2010 7438 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/222/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km w 2010 roku
2010 6147 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
2010 6148 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/241/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r.
2010 5428 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/209/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5427 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/208/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/188/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce – Repki – (dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – dług 6,85km w 2010 roku
2010 5426 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/207/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2010 5431 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km w 2010 roku
2010 5430 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2010 5429 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/210/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Troszyn
2010 5265 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/105/08 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4754 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXVIII/230/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 2744 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Troszyn na rok 2010
2010 1909 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/137/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2005r w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie
2010 1908 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010 roku na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Troszynie
2010 1911 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Troszyn
2010 1910 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Troszyn
2009 5514 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km
2009 5513 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/173/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce – Repki – (dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – dług 6,85km
2009 5512 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/172/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze - Rzekuń) – dług 8,008km
2009 5517 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość
2009 5516 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/177/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5515 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/176/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2010 rok
2009 4767 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/164/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/56/07 Rady Gminy w Troszynie z dnia 13 grudnia 2007r w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie
2009 4766 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/163/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Troszynie
2009 4769 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/168/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr II/3/02 Rady Gminy w Troszynie w sprawie Statutu Gminy Troszyn
2009 4768 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/165/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość
2009 4130 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XX/155/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Troszyn na rok 2010
2009 4131 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XX/159/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3828 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3829 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XIX/150/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 13 maja 2009r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Troszyn
2009 2356 2009-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zmiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu gminy Troszyn za 2008 rok
2009 2342 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/129/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Troszyn
2009 2343 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/135/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłąty w drodze inkasa