Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 6131 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2015 5009 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/156/2013 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4461 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2015 rok
2015 3919 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2015 2485 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Tczów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 2484 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tczów na lata 2015 - 2018
2015 1682 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 1681 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11337 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/228/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 11302 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/227/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 11301 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/226/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11300 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/225/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11299 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/224/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015.
2010 2366 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr L/187/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.
2010 2214 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr L/185/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów
2010 1915 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LI/188/2010 Rady Gminy w Tczowie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 6763 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/181/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu pobierania tych opłat
2009 5708 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/175/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5707 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/174/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5710 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/177/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2010 rok
2009 5709 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/176/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010
2009 2837 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XL/148/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczów
2009 2838 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XL/149/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tczów
2009 2198 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/145/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1521 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/137/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1469 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/141/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tczów
2009 804 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.