Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 26

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5017 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5016 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3227 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2762 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 2761 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 1184 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2019
2019 483 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 482 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 481 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/ 24/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
2018 12786 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
2018 12746 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12745 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12744 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłowo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12743 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Szydłowo
2018 10041 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 10040 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/211/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szydłowo
2018 7670 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szydłowo
2018 7669 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szydłowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 8519 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/60 / 2011 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 8199 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8200 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8203 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8202 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5371 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/186/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo.
2010 4513 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/183/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szydłowo i jednostkom podległym
2010 4514 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie