Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 144

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10288 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych .
2019 10287 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w Szreńsku.
2019 10286 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szreńsk
2019 10285 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/128/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szreńsk.
2019 10284 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szreńsk, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10283 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szreńsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10282 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Szreńsku wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku
2019 10125 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/42/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
2019 10124 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 10123 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Miączynie Małym podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kuligowskiego w Szreńsku wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku.
2019 8699 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8156 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7977 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków, stanowiących dochód Gminy Szreńsk.
2019 7976 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Szreńsk konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Szreńsk.
2019 5686 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Szreńsk na rok 2019.
2019 3271 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Szreńsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 3270 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z  mieszkańcami Gminy Szreńsk konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Szreńsk
2019 2457 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2019
2019 2119 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szreńsk
2018 12742 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szreńsk w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12741 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12740 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12721 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 11757 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku do prowadzenia postępowania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2018 11756 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szreńsk
2018 8934 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
2018 7988 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem jest Gmina Szreńsk
2018 7987 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2018 7986 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szreńsk.
2018 5294 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Szreńsk
2018 5293 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szreńsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5292 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szreńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2453 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 994 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szreńsk.
2018 993 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Szreńsku Nr XXIII/136/2017 z dnia 29 września 2017 r.
2018 992 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2018
2018 28 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szreńsk
2018 27 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk
2018 26 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 10384 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2017 10383 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 4699 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 4698 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szreńsk
2017 4697 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2017 4696 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szreńsk
2017 4695 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r.
2017 4694 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2017 2999 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/106/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 1263 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Szreńsk do kategorii dróg gminnych.
2017 1262 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Szreńsk
2017 1261 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2017
2016 11668 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11667 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szreńsk
2016 11666 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 11665 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 7405 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szreńsk
2016 7404 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szreńsk
2016 7403 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/84/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7402 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7401 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5723 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2016 1636 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
2016 1428 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2016
2016 479 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 279 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/144/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmentarza w Szreńsku.
2015 10978 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany w zwolnieniach w podatku od nieruchomości
2015 10977 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10976 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10975 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10974 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 10973 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9025 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 7963 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szreńsk w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 5715 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2015 2948 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szreńsk dla terenu położonego w granicach administracyjnych gminy Szreńsk
2015 1869 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2015
2014 10906 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 8107 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę numer XVIII/116/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 7 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szreńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 7958 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2014 6823 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 lutego 2013r. Zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Szreńsk na rok 2013 Nr XXII/138/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2013 r.
2014 5969 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Szreńsk składników mienia do korzystania
2014 2296 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2014 2295 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2294 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2293 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2014
2014 938 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Szreńsk na rok 2012 Nr XIV/94/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2012 r.
2013 13658 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2013 13657 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 13656 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 9984 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2013 9983 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy w Szreńsku Rady Gminy w Szreńsku z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2013 9301 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szreńsk
2013 4736 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmentarza w Szreńsku
2013 3541 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2013
2013 3496 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2013 1117 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1116 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1115 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1114 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 693 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 692 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szreńsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 691 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2013 690 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8307 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2012 6858 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 7 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Szreńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2959 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 1600 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2012 1599 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szreńsk
2011 8136 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8135 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8134 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8137 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na obszarze gminy
2011 8140 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8139 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8138 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5363 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5364 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 4711 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku
2011 4176 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szreńsk oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.
2011 2958 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Szreńsk
2011 2920 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk
2011 2840 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szreńsk na 2011 r.
2011 2163 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2164 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany w określeniu wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1218 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 1219 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego
2010 6079 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/61/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 5619 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/179/10 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i jednostkom podległym
2010 2802 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/151/10 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 stycznia 2010r. uchwała budżetowa
2010 1331 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/145/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego
2010 1332 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/146/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2009 3968 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajdujących się w zarządzie Zakładu Usług Wodnych w Mławie stanowiących własność gminy Szreńsk
2009 3969 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk
2009 3470 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szreńsk
2009 3374 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/109/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 3375 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2009 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Szreńsk oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3376 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szreńsk
2009 842 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szreńsk na rok 2009.
2009 731 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szreńsk.
2009 91 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/94/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego.
2009 90 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/93/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 89 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/92/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 92 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/95/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 166 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej oraz zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku.