Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 179

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10467 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 10466 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą
2019 10465 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Solcu nad Wisłą
2019 9913 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 9912 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2019 9911 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2019 8666 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 8665 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 8664 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 8663 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8662 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 6143 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019 –2024
2019 700 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 13188 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Solec nad Wisłą
2018 13068 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
2018 12974 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12973 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2019 roku
2018 12933 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12932 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Solec nad Wisłą na lata 2019 2023”.
2018 11875 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2018 11874 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2018 11873 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2018 11872 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Solec nad Wisłą.
2018 11844 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 11843 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
2018 11842 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
2018 9263 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV/295/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Solcu nad Wisłą
2018 7749 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LIII/291/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 7748 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LIII/287/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2018 6631 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/282/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum
2018 5916 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 5255 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 4870 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr L/272/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/233/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2018 3443 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3442 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/263/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3441 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą.
2018 3440 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/213/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
2018 1242 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą.
2018 1241 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.
2018 1183 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Solec nad Wisłą oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1182 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Solec nad Wisłą
2018 1181 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 995 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 r. Budżetowa na rok 2018
2018 79 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/238/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2018 roku
2018 78 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr NR XLVI/237/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Solec nad Wisłą oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 12286 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/233/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 12285 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11479 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 11478 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej
2017 11477 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą.
2017 11476 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
2017 11475 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018.
2017 11474 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11473 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr NR XLIV/221/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, logopedów, doradztwa zawodowego oraz prowadzących zajęcia rewalidacyjne
2017 11472 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr NR XLIV/220/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Solcu nad Wisłą
2017 11471 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr NR XLIV/219/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pawłowicach
2017 3888 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia z ewidencji dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania drogi Nr 190633W biegnącej przez kompleks leśny Tomaszówka do wsi Słuszczyn
2015 4473 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec nad Wisłą na lata 2015 – 2018
2015 3755 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 3754 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu, miejsca i sposobów składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Solec nad Wisłą.
2015 3753 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwały Nr XXXVII/217/2013 z dnia 21 marca 2013 roku
2015 3752 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3751 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. Zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych prze Gminę Solec nad Wisłą
2015 3046 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015r Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
2015 3045 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2015 roku .
2015 2483 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2015 2482 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 2481 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. uchylająca uchwały w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego spożywczego, zakładów gastronomicznych i sklepów spożywczo – przemysłowych na stacjach paliw płynnych i gazowych na terenie gminy Solec nad Wisłą
2015 1261 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 227 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 226 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 225 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2015-2027
2014 10357 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/302/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2015 dla celów podatku leśnego
2014 10356 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/301/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.
2014 10077 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Rady Gminy Solec nad Wisłą Nr XLVI/250/2014 z dnia 21 stycznia 2014r.
2014 5683 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr L/278/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 maja 2014r. w sprawie Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2014 4324 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2014 4323 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
2014 2833 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 21 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa
2014 2596 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/262/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2595 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/263/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Solcu nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą
2014 1411 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/262/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 700 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 259/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2014 699 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 698 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 13557 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/248/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie godzin otwarcia sklepów spożywczo- przemysłowych na stacjach paliw płynnych i gazowych na terenie gminy Solec nad Wisłą
2013 12449 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/240/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2014 dla celów podatku leśnego
2013 12448 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.
2013 7552 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/226/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5918 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2013 5680 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/212/2013 z dnia 5 marca 2013r.
2013 5618 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 3337 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneoraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami.
2013 1959 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/172/2012 z dnia 15 listopada 2012 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 1664 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1121 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 195 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych prze Gminę Solec nad Wisłą
2012 9985 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/172/2012 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9984 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 9893 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Solec nad Wisłą na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2012 9892 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą , zatwierdzonego dnia 28 grudnia 2010 roku ,Uchwała Nr IV/18/2010.
2012 9891 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2012 9890 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/184//2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Solec nad Wisłą.
2012 9889 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9095 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2012 8507 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8506 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8505 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 8504 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2013 dla celów podatku leśnego
2012 8503 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8130 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Solec nad Wisłą, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2012 8129 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą
2012 8128 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2012 7717 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX / 163 /2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec nad Wisłą na lata 2012-2016
2012 7716 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX / 162/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec nad Wisłą
2012 7594 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą
2012 7593 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7166 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Solcu nad Wisłą
2012 7165 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Solec nad Wisłą i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
2012 7164 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 7147 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą .
2012 6855 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Solcu nad Wisłą.
2012 6192 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2012 5454 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2012 3213 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 marca 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2424 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/2011 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2174 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1915 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 984 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 983 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym oraz Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym
2012 114 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Solec nad Wisłą.
2012 113 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017
2012 112 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwalenia Budżetu na rok 2012
2011 7979 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2011 7980 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr XVI/83/2011 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011 roku
2011 7981 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.
2011 7361 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 7360 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7359 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7364 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7363 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7362 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2012 dla celów podatku leśnego
2011 5607 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 5182 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2011 5183 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2011 5197 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 679 położonej w Sadkowicach.
2011 4738 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 4739 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/120/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2008
2011 4740 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/130/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 3128 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 maja 2011r. w sprawie sprawie określenia zasad wynajmowania lokali gminnych
2011 2635 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym
2011 2636 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2011 2637 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/80/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najmu lokali użytkowych na terenie gminy Solec nad Wisłą.
2011 2415 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu nad Wisłą.
2011 2416 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII.40.2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/70/2000 z dnia 20 stycznia 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu od najmu lokali mieszkalnych
2011 2311 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2011 2089 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2011 2090 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2011 2091 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII /41/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą
2011 293 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2010 6733 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 6732 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6735 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010r. sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego na 2011 rok
2010 6734 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3679 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 1959 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2010 1960 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Solcu nad Wisłą Nr XIX/119/2008 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 356 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2009 6748 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6749 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6750 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5967 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2009 5969 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/ 2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zatwierdzenia taryf opłat
2009 5343 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2009 5292 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/100/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 4325 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 4 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 3102 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 2372 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/09 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok
2009 1781 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/131/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009