Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 8667 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLV/256/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sokołów Podlaski
2014 2644 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2643 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2642 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2183 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XL/230/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2014
2013 13687 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2013 13686 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2013 13685 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV / 191 / /2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 13684 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V / 26 / /2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2013 13683 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2013 13682 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 219 / 2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13681 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Sokołów Podlaski.
2013 6621 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim.
2013 6620 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski.
2013 6619 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6298 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski
2013 6297 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Czerwonce.
2013 6296 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce
2013 6295 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2013 6294 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6293 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 6292 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokołów Podlaski
2011 5637 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych gminy Sokołów Podlaski do stanu faktycznego.
2011 4479 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Sokołów Podlaski oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 4480 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski
2011 4481 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2011 2932 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokołów Podlaski na rok 2011
2011 2221 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
2011 2222 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim
2011 371 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr L/206/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 6920 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/200/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sokołowie Podlaskim
2010 6394 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 6213 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
2010 6395 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/213/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011r. na obszarze Gminy Sokołów Podlaski.
2010 6397 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/215/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2010 6396 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/214/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2010 1599 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1558 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2009 1808 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokołów Podlaski na rok 2009