Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 228

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10479 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok
2019 8955 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok
2019 8954 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 8953 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
2019 7630 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sobolew”.
2019 6370 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok.
2019 6338 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych - od dnia 1 września 2019 r.
2019 5591 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2019 roku”.
2019 5590 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia inkasenta – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2019 3448 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok
2019 3447 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2116 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
2019 2039 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2038 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Sobolew będzie przysługiwała dieta oraz określenia wysokości tej diety.
2019 1507 2019-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/32/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2019.
2019 1506 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobolew lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2019 1505 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1504 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
2019 1503 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1502 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2019 1501 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
2019 1500 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, poniesionych w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 1499 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1498 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.
2019 1497 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 12931 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 12930 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2018 12583 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 11433 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobolew lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2018 11432 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.
2018 11431 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia samorządowej jednostki budżetowej o nazwie: Publiczny Żłobek w Sobolewie oraz ustalenia Statutu tej jednostki.
2018 11430 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/322/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 11429 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 11428 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2018 11427 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
2018 11426 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2018 11425 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
2018 11424 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
2018 10630 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 10422 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.
2018 9896 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 9895 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.
2018 9894 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9893 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobolew.
2018 8322 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 7665 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 7339 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 7338 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2018 7337 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 7336 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7071 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 7070 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7069 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów - w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 3811 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 3810 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3809 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3363 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sobolew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 3362 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3361 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych.
2018 3360 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobolewie.
2018 3359 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2018 roku”.
2018 1231 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2018.
2018 1228 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2018 1032 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach niektórych formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 11897 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.
2017 11896 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2017 11895 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 11894 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
2017 11893 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2017 11892 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
2017 11891 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
2017 10725 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 9584 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 9085 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 8125 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 8073 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 7899 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 7041 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2017 7040 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 7039 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
2017 4720 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3295 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 3294 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2017 3292 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne i inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne – niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1371 2017-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIV/175/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 1094 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. zamieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 11538 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.
2016 11072 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2016 11071 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 11070 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
2016 11069 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2016 11068 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
2016 11067 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
2016 8720 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 8719 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 7975 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7083 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 7082 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 7081 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7080 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
2016 7079 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobolewie.
2016 4912 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 2863 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 2314 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 836 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/109/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015r.
2016 835 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”.
2016 829 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.
2016 112 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 111 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
2015 11033 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości.
2015 11032 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 11031 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2015 11030 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 11029 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2015 11028 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
2015 11027 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
2015 11026 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
2015 10803 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/98/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2015 10802 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2015 9730 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
2015 3982 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2015 3981 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew
2015 2640 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2639 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2638 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 1862 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.
2015 1861 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.
2015 1839 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew
2015 1042 2015-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/19/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 565 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
2014 11457 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11456 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11455 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11460 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2014 11459 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 11458 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11454 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11382 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2014 11381 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.
2014 11380 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2014 9520 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobolew.
2014 9519 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 7504 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2014 6924 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew, w czasie przekraczającym wymiar zajęć.
2014 3490 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.
2014 3489 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.
2014 387 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
2014 386 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 88 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 13321 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2014 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 13320 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
2013 13319 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
2013 13318 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.
2013 13317 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.
2013 10599 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
2013 10598 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 6143 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.
2013 6142 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu, gm. Sobolew.
2013 6141 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni, gm. Sobolew.
2013 5703 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew
2013 5206 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4449 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
2013 4448 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2013 3923 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 3922 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.
2013 3763 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1299 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 349 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 348 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 347 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.
2013 346 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
2013 345 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 344 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”
2013 343 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobolew.
2013 342 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 341 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 8393 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na 2012 rok”
2012 8392 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8391 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 roku.
2012 8390 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2013 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 8389 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.
2012 8388 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2013 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 8387 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.
2012 8386 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 roku.
2012 8385 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 r.
2012 7378 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu
2012 6722 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”.
2012 4348 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”.
2012 2425 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na 2012 rok.
2011 7907 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2012 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 7906 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2012 roku.
2011 7905 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2012 r.
2011 7910 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2012 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 7909 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2012 roku.
2011 7908 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2012 r.
2011 7618 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2012 r.
2011 6219 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sobolew.
2011 4821 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINT SOBOLEW NA LATA 2011 - 2015
2011 3923 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Sobolewie.
2011 3924 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gończycach.
2011 3925 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sobolew oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2011 2688 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, prowadzone przez Gminę Sobolew.
2011 2107 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na 2011 rok.
2010 5961 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.
2010 5962 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2011 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5959 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.
2010 5960 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.
2010 5963 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2011 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5966 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 5967 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
2010 5964 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.
2010 5965 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 roku.
2010 2506 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/213/2001 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia – dla terenu Gminy Sobolew – liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2010 2505 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie
2010 2347 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.
2010 2346 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Sobolew.
2010 2348 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu, gm. Sobolew.
2010 423 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2009 6566 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Sobolew w 2010 roku
2009 6565 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2010 roku na terenie gminy Sobolew
2009 6564 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Sobolew w 2010 roku
2009 6569 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sobolew w 2010 roku
2009 6568 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2010 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6567 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Sobolew w 2010 roku – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych – w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 4095 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Sobolew”
2009 4096 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XX/117/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Wójta Gminy Sobolew oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Sobolew”
2009 3839 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew
2009 1794 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009