Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 55

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4280 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2019 4279 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych rady gminy i zwrotu kosztów podróży
2019 4278 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobienie- Jeziory
2019 4277 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2019 roku
2019 2375 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Sobienie-Jeziory
2019 2162 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019 - 2022
2019 1619 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobienie-Jeziory
2019 1618 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 1617 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/36/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1616 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobienie-Jeziory
2019 1615 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019 – 2024”
2019 1156 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023
2019 1155 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1154 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 1153 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2019 1152 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych rady gminy i zasad zwrotu kosztów podróży
2019 1151 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/143/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2019 1150 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018r. w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2019 1149 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2018 7936 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2018 7935 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3336 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sobienie-Jeziory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3335 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sobienie-Jeziory na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
2018 3334 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2018 roku
2018 904 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Sobienie-Jeziory
2018 729 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021
2017 11128 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach
2017 11127 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/111/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2017 11126 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sobienie-Jeziory
2017 11058 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/108/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2018
2017 11057 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/107/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2018
2017 11056 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/106/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Sobienie-Jeziory w 2018 roku.
2017 6767 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/85/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Gminy Sobienie-Jeziory Nr XIX/80/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 6445 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 3251 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/91/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3241 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/92/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2017 roku
2017 2057 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory
2017 2056 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/89/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1418 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Sobienie-Jeziory
2017 1007 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/81/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017 - 2020
2016 11669 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory
2016 6045 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2016 2757 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/53/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 982 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2016 - 2019
2016 981 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Sobienie-Jeziory
2016 438 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 437 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr X/35/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 9986 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/38/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 9837 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9836 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2016.
2015 9835 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/42/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2016
2015 9834 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/41/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 9833 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/40/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 marca 2015r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 9832 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9831 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/36/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty