Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 206

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2165 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2019.
2019 1385 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Skórzec
2019 1384 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skórzec na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”
2019 709 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Teodorów, Gmina Skórzec
2019 708 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec
2019 583 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2018 10881 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skórzec
2018 10878 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/317/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2018 7953 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skórzec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7263 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLII/303/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelków
2018 7162 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/304/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Skórzec
2018 5925 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/295/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 5924 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/294/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 5923 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/293/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Skórzec na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji
2018 4398 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skórzec na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4397 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skórzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy w Skórcu
2018 4396 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Skórzec
2018 2723 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skórzec, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanych dotacji
2018 2274 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2018
2018 2224 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2018 2223 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 843 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 842 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skórzec
2018 841 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009 r w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienionego Uchwałą Nr V/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli i Uchwałą Nr XXX/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2017 11940 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skórzec.
2017 11938 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2017 11937 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na 2018 r. na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2017 10607 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Skórzec na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 10606 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w  Skórcu
2017 10605 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2017 10604 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 8676 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2017 6224 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2017 6223 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 5337 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
2017 5336 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Skórcu
2017 4879 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/216/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Skórzec
2017 4878 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2017 4687 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4686 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4685 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec
2017 4680 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2017 4679 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skórzec
2017 4677 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1903 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1902 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec
2017 1865 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1736 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2017 1450 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXV/181/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2017.
2016 11499 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 11498 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2016 11497 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na 2017r. na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2016 11496 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 7821 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Gminy Skórzec.
2016 7812 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/160/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci stanowiących symbole Gminy Skórzec
2016 7536 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach prowadzonych przez Gminę Skórzec
2016 7535 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/149/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 6520 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 6519 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 5634 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5632 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 5631 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 5630 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skórzec
2016 5513 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5512 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Skórzec
2016 5165 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Skórzec
2016 4051 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia zasad obciążenia służebnościami przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skórzec
2016 1414 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skórzec, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1413 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1412 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 858 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/98/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka-Ług
2016 842 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/94/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na rok 2016
2016 839 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 11231 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 11230 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2015 11229 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11228 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 11227 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/81/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2015 11226 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r. na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2015 11225 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 7973 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Skórzec
2015 4836 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec w części miejscowości Gołąbek.
2015 3828 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3827 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2015 2796 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skórzec na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2015 2795 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2015 2794 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do publiczny oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 459 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na 2015.
2014 11387 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skórzec.
2014 11202 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2014 11161 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 października 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości
2014 11160 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skórzec.
2014 11102 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2014 11101 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2014 11100 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10295 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Skórzec
2014 9638 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Skórzec
2014 8777 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 8035 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXI/173/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 7937 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7936 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 7171 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 7170 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6948 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/160/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 6108 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXX/233/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 czerwca 2014r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2014 6107 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXX/232/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skórzec
2014 5666 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/207/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5665 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5664 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5660 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5659 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5658 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5657 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5656 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5655 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 4201 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
2014 4200 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2014 3760 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 2955 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/109/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 2954 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/107/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr X/76/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2012 rok.
2014 2775 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 2468 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skórzec
2014 2467 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
2014 2466 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.
2014 2144 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 1672 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/200/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skórzec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 813 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XI/81/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.
2014 298 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skórzec
2014 297 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2014.
2014 195 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/201/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” w części miejscowości : Gołąbek, Dąbrówka – Ług, Skórzec, Dąbrówka – Stany, Nowaki w gminie Skórzec
2013 13537 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/197/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2013 13536 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/196/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2013 13535 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/195/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2014 r. na terenie Gminy Skórzec
2013 10162 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 września 2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Skórzec stanowiących drogi wewnętrzne, na czas oznaczony do 30 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 10161 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 września 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2013 8408 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr III/18/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8407 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8406 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8405 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8404 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8403 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8402 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 6611 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/175/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 6610 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/174/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 5209 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/170/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skórcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Skórzec
2013 5208 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/164/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Skórzec
2013 5207 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/163/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2013 1819 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2013.
2013 1723 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1722 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/155/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 1721 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1384 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skórzec
2013 1383 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1382 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 48 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 47 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 46 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Skórzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9235 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2012 9234 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2012 9233 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013r. na terenie Gminy Skórzec
2012 7013 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2012 6751 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/123/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Skórzec przez inne niż Gmina Skórzec osoby prawne  i fizyczne
2012 5274 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/111/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Skórzec przez inne niż Gmina Skórzec osoby prawne i fizyczne
2012 4482 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/102/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec
2012 4481 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/91/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do rady gminy
2012 3870 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2011.
2012 3741 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/92/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skórzec w 2012r.
2012 3740 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gołąbku
2012 3739 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/89/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gołąbku
2012 3183 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/98/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej w Grali -Dąbrowiźnie
2012 3182 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/97/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec
2012 3181 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/96/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec
2012 3180 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/91/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do rady gminy
2012 2991 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2012 r.
2012 2566 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2012 2147 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r.
2011 8425 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skórzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2011 7019 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2011 7018 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012r. na terenie Gminy Skórzec
2011 7020 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2011 7022 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skórzec
2011 7021 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej i opłaty od posiadania psów terenie Gminy Skórzec
2011 6532 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gołąbku prowadzonego przez Gminę Skórzec
2011 6237 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/138/08 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 4723 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz granic ich obwodów.
2011 4724 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skórzec
2011 4725 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skórzec
2011 4400 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci stanowiących symbole Gminy Skórzec
2011 2074 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr III/21/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
2011 1897 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/19/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 667 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/135/08 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 listopada 2008r. wsprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5881 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gołąbku prowadzonego przez Gminę Skórzec
2010 5880 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skórzec
2010 5920 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2010 5919 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2009 5622 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka-Ług
2009 5623 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2009 5624 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2009 4645 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąbrówka-Ług
2009 4132 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/173/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skórzec
2009 3381 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz granic ich obwodów
2009 3380 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 3382 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skórzec
2009 3384 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skórzec oraz zapewnienia im dalszej opieki
2009 3383 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 183 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/137/08 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2009.