Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 194

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4464 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V.0007.43.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Wojciechówka – Julianów na dwa odrębne sołectwa Wojciechówka i Julianów oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom
2019 4463 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V.0007.42.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica
2019 2609 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.0007.35.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI.0007.119.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Pogorzel
2019 2608 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.0007.33.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica
2019 2607 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.0007.31.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2019 roku”
2019 627 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.0007.24.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.0007.272.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 626 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 625 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025
2018 12503 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.14.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w formie posiłku” na lata 2019-2023
2018 12502 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.13.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12501 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.12.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12500 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.11.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Siennica
2018 12499 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.8.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siennica
2018 12498 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.7.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12497 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.6.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2019  rok
2018 12496 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.5.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 10702 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.0007.327.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda
2018 10701 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.0007.325.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród
2018 10472 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV.0007.326.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina
2018 9878 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.318.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki
2018 9824 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.319.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w  podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2019 roku
2018 9823 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.317.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
2018 9822 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.315.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.0007.246.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 9821 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.314.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
2018 9354 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII.0007.312.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.0007.293.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 9353 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII.0007.310.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9352 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII.0007.309.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Siennica
2018 8687 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.308.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany w  uchwałe Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica, zmienionego Uchwałą Nr XXIII./177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015 roku
2018 8686 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.304.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmieniona uchwałą Nr V.0007.42.2015 z dnia 14 maja 2015 roku
2018 8685 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.302.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina
2018 8684 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.301.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda
2018 8372 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL.0007.299.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy łączącej miejscowości Dłużew i Lasomin
2018 6988 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.290.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki
2018 6987 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.288.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
2018 6888 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.292.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII.0007.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Gminy w Siennicy w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy, zmienionego uchwałą Nr XXVIII.0007.206.2017 z dnia 7 września 2017 r.
2018 6887 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.291.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych w Siennicy dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi
2018 6886 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.289.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród
2018 6195 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.284.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2018 5424 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.279.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2018 5423 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.277.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Siennica
2018 5421 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.0007.275.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siennica
2018 5420 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.274.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Siennicy
2018 5419 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.273.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siennica
2018 5418 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.272.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3158 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.0007.265.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV.0007.255.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 15.02.2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2018 roku"
2018 3157 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.0007.264.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2018 1915 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.0007.262.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2018 1914 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.0007.255.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2018 roku"
2018 1913 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.0007.254.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siennica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 697 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.214.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki
2018 694 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.213.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
2018 692 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.212.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród
2018 559 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.250.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.0007.237.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Siennica
2018 558 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.246.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 557 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.244.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 r.
2018 556 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018- 2025
2017 11955 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.0007.237.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Siennica
2017 10701 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.222.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10700 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.221.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2018 roku
2017 10699 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.220.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok
2017 10698 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.219.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10697 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.218.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zaplaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Siennica
2017 10696 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.217.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siennica lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 10692 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.228.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siennica na lata 2018-2022" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy"
2017 9323 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.210.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2017 9028 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.211.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8276 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.206.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII.0007.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Gminy w Siennicy dotyczącej powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy
2017 8275 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.205.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV.0007.196.2013 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica
2017 4800 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXV.0007.197.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienioną uchwałą Nr IX.0007.75.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015 roku
2017 4191 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXIV.0007.188.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2017 3844 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.183.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Siennica w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2017 3843 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.181.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2017 3842 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.180.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2017 3841 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.179.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3840 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.178.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII.0007.174.2017 z dnia 16 lutego 2017r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2017 roku”
2017 1864 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.174.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2017 roku”
2017 333 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.173.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII.0007.220.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica
2017 326 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.170.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 324 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024
2016 11342 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI.0007.157.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącycm jest Gmina Siennica
2016 11341 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.0007.148.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX.0007.141.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Siennica
2016 11340 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX.0007.141.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Siennica
2016 9858 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XX.0007.145.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9781 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.0007.146.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX.0007.80.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2016 9780 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.0007.144.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego na 2017 rok
2016 9779 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.0007.143.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 9778 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.0007.142.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2017 roku
2016 8250 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX.0007.135.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8243 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX.0007.134.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dn. 30.06.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2016 6078 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.130.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 6077 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.129.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siennica
2016 6076 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.128.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwość i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6075 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6074 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2016 4875 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI.0007.120.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/113/2012 z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2016 4874 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI.0007.119.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Pogorzel
2016 2991 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII.0007.108.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy
2016 2835 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.104.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2834 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.102.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2016 2833 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.101.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2016 2832 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.100.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2016 2831 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.99.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej pomnika przyrody ustanowionego Rozporządzeniem Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego – lp. 81 według załącznika do w/w rozporządzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2009 r., Nr 124, poz.3640)
2016 2830 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.98.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2016 roku"
2016 2829 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.97.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
2016 2828 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.96.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy w Siennicy
2016 1422 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI.0007.93.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1421 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024
2016 562 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI.0007.84.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk
2015 11108 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X.0007.80.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.0007.71.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 11107 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X.0007.79.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica
2015 10917 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X.0007.81.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.0007.67.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2016 roku
2015 10916 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X.0007.78.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2015 9664 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.75.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 9653 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.71.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 9652 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.70.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9651 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.69.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego na 2016 rok
2015 9650 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.68.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 9648 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.67.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2016 roku
2015 8327 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VII.0007.57.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica
2015 7193 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.50.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica
2015 6308 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2015 6307 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.52.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze
2015 6306 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.51.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2015 6305 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.49.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Siennica
2015 5036 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V.0007.42.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drog gminnych
2015 533 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II.0007.10.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku
2015 532 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II.0007.9.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 531 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015 - 2024
2014 10870 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.293.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 10869 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.289.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego na 2015 rok
2014 10868 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.288.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 10867 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.007.287.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica
2014 10866 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.286.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 10865 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku
2014 6419 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.274.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2014 6418 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.272.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji
2014 5491 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.0007.264.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2014 3511 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.0007.253.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk
2014 3510 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.0007.252.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2014 roku"
2014 3509 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.0007.250.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce
2014 1452 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.243.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1451 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.242.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1450 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.240.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1449 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.239.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2014 1448 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.238.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością lub we władaniu Gminy Siennica
2013 12223 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 12222 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.220.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica
2013 12221 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.215.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 12220 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.214.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica
2013 12219 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.213.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2014 roku
2013 12218 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.212.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 9800 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.0007.207.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7763 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.197.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2013 7762 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.196.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica
2013 5988 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.191.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy
2013 5987 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.190.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Siennica
2013 5986 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.189.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5985 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.188.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2013 4111 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4110 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.180.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siennica
2013 4109 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.178.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
2013 2549 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2013 2548 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI.0007.169.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2013 roku"
2013 907 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/160/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 906 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 905 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 904 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 903 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2013 902 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
2013 901 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018
2012 8227 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Siennica
2012 8226 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
2010 505 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 506 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica
2010 507 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 77 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5781 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5780 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2009 5782 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica
2009 5784 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Siennica
2009 5783 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podziału miejscowości Siennica na trzy sołectwa
2009 5117 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/120/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4395 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siennica
2009 4017 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
2009 3563 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2009 3522 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/170/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Ośrodka Przedszkolnego w Grzebowilku i ustalenia jego organizacji
2009 3523 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/172/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica
2009 3524 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/173/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1945 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2009 1313 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/150/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
2009 732 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/134/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.
2009 158 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/130/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2009 159 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/131/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 160 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/139/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica.