Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 116

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9655 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/58/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sieciechów
2019 7146 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/51/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów
2019 7145 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela prowadzonych przez Gminę Sieciechów
2019 7144 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów
2019 7143 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/48/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7142 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów
2019 2882 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2786 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów
2019 2785 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na 2019 rok”
2019 2784 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2050 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/11/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwała Budżetowa na 2019 rok
2019 1664 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/220/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 czerwca 2018r. dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów
2019 1663 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów
2019 1599 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Sieciechów instrumentem płatniczym
2019 1407 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 1064 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1063 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywność lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1062 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1061 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/228/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
2019 1060 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/227/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1059 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/226/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów”
2019 1058 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2019 1057 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Sieciechów i w miejscowości Fort Borek w Gminie Gniewoszów
2018 11755 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2018 11754 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/5/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę podatku rolnego
2018 11116 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
2018 11053 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11052 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów"
2018 11033 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/232/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9555 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr V/23/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso
2018 9554 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 8144 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectwom położonym na terenie Gminy Sieciechów
2018 5215 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLII/213/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4755 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2018 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie nr V/23/15 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3941 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/210/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2212 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ”
2018 948 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2017 12160 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2017 12121 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej
2017 12120 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zajezierzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu w ośmiooletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zajezierzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu
2017 12119 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Słowikach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Styarych Słowikach im. Kazimierza Ośki w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Słowikach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Satrych Słowikach im. Kazimierza Ośki
2017 12118 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2017 9919 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sieciechów lub jej jednostkom organizacyjnym
2017 5072 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5070 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów obowiazujących na terenie Gminy Sieciechów
2017 5068 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5065 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/173/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie
2017 2096 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXV/132/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie
2017 2095 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXV/131/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2016 11348 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2016 11285 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2016 9454 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/113/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9453 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/104/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Sieciechów
2016 6594 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/102/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6593 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6592 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/96/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6591 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX 95/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów”
2016 6590 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/94/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 5583 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2016 4215 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/80/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów.
2016 2061 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/70/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2016 1730 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/72/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/96/12 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
2015 11282 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2015 11112 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2015 11111 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wygaśnięcia uchwały Rady Gminy Sieciechów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 11110 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11109 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 8997 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/42 /15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
2015 7056 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmiany § 9 w załączniku do uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy Sieciechów z dnia 24 marca 2015r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015.
2015 6268 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
2015 4303 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015.
2015 4302 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1820 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/14 /15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
2015 1819 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2014 11162 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2014 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sieciechów
2014 11145 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sieciechów oraz w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 10845 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2014 10844 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2014 10769 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieciechów na lata 2014-2018
2014 9577 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 9576 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Sieciechów
2014 5139 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 165/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2014 4409 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 10 kwietnia 2014r. W sprawie zmian w uchwale Nr XIX/85/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 2992 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 128 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/141/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie
2013 12615 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/143/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 12614 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/140/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2013 12613 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 6369 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/120/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmian ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3259 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/100/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.
2013 518 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/07 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia corocznie odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określania rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy
2012 4295 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIV/67/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieciechów w gminie Sieciechów
2011 7811 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2011 7810 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2011 7977 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7976 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5196 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/121/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2008 rok
2011 5105 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Sieciechów na lata 2011-2014”
2011 5082 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie.
2011 4329 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
2011 2516 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieciechów na 2011 rok.
2011 2431 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5901 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego i zwolnień od tego podatku
2010 5902 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2010 2295 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat
2010 1586 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieciechów na rok 2010
2010 727 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XX/111/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2008 rok
2009 6799 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/155/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 6798 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/154/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego i zwolnień od tego podatku
2009 6800 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/156/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomośći i zwolnień od tego podatku
2009 6802 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/159/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Sieciechów, których obowiązek usuwania przejęła gmina
2009 6801 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5068 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/104/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2008 rok
2009 4607 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Zajezierze w Gminie Sieciechów
2009 3290 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Sieciechów
2009 1576 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/122/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Sieciechów, których obowiązek usuwania przejęła gmina.