Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 97

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 10033 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 23/II/17 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowym Gulczewie na okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
2015 8100 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 42/IX/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słupno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2015 7707 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 42/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słupno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2015 6484 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 43/IX/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach – Pieńkach.
2015 3619 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 36/VII/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3618 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 35/VII/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno
2015 3617 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 34/VII/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 marca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno
2015 2506 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 26/VI/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2015 2160 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 13/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2015 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach i ze zmianami w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez wnioski
2015 618 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 19/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno
2015 617 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 17/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słupno dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno
2014 9952 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 375/XL/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2014 8551 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 371/XXXIX/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2014 8550 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 365/XXXIX/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupno”
2014 8549 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 364/XXXIX/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 5 września 2014r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2014 5923 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 351/XXXVII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 5922 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 352/XXXVII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach.
2014 4412 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr 341/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Słupno
2014 4411 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr 338/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
2014 3714 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 336/XXXV/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słupno
2014 3713 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 335/XXXV/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słupno
2014 2996 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 330/XXXIV/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2014-2017 .
2014 1593 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 319/XXXIII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1507 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 320/XXXIII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 164 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 313/XXXII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno
2014 163 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 310/XXXII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu Rady Gminy w Słupnie
2014 162 2014-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 303/XXXII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. na rok 2014
2013 12305 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 299/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielino gm. Słupno.
2013 12304 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 296/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Miszewku Strzałkowskim.
2013 12303 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 294/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych działających na terenie gminy Słupno
2013 12302 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 293/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2013 12301 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 292/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 10998 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 287/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Wykowie
2013 10997 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 286/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Bielinie
2013 10996 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 284/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych działających na terenie gminy Słupno
2013 10995 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 283/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 10994 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 282/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno
2013 10993 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 281/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 10992 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 280/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2013 9547 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 276/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gmina Słupno.
2013 9546 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 275/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gmina Słupno
2013 9545 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 273/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu oraz placu zabaw zlokalizowanego przy tej świetlicy
2013 9544 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 272/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno
2013 9543 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 271/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Gminie Słupno oraz określenia granic ich obwodów
2013 9542 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 270/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Słupno oraz określenia granic ich obwodów
2013 9541 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 269/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Słupno
2013 8014 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 262/XXVIII/2013 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2013 6307 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 251/XXVII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach
2013 6306 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 253/XXVII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Szeligi gm. Słupno
2013 6305 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 254/XXVII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupno i Szeligi gm. Słupno.
2013 6304 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 252/XXVII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno
2013 5636 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 246/XXVI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za ich korzystanie
2013 5635 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 242/XXVI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5634 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 243/XXVI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych
2013 3213 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 230/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupno
2013 3212 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 229/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2013-2017.
2013 3211 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
2013 3210 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 227/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w samorządową instytucję kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie”
2013 2547 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 221/XXIV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno.
2013 354 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 216/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno
2013 353 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 213/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
2013 352 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 207/XXIII/2012 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2012 8470 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 187/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 8247 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 203/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 157/XVII/12 z dnia 4 czerwca 2012r. Rady Gminy w Słupnie w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania
2012 8246 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 201/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Cekanowie
2012 8245 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 199/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno
2012 8244 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 198/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 8243 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 197/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2012 8242 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 196/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 7276 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 191/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Gulczewo gm. Słupno.
2012 7275 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 186/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno
2012 7274 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 185/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005r. dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno
2012 7273 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 184/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 7272 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 183/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2012 6482 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 174/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2012 6481 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 173/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno.
2012 6480 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 172/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2012 6402 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 180/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno.
2012 6401 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 179/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gm. Słupno.
2012 6400 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 167/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 4768 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr 157/XVII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania działań
2012 4739 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 158/XVII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach.
2012 3937 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 149/XVI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
2012 2695 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 143/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w 2012 roku”
2012 2694 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 140/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
2012 2693 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 139/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie.
2012 2692 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 138/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie: zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
2012 841 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 125/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2012
2010 3593 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie.
2010 653 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 316/XXXIII/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2009 6832 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr 308/XXXII/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Cekanowie i Wykowie obejmującej teren położony w Cekanowie — działka nr ew. 419
2009 6495 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 313/XXXII/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 295/XXXI/09 z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 4806 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 285/XXX/2009 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2009 513 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr 216/XXII/08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słupno na rok 2009.
2009 14 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 226/XXII/08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno.
2009 12 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 224/XXII/08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupno gm. Słupno.
2009 13 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXII/08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Gulczewo gm. Słupno