Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11348 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/82/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Regimin
2019 11347 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Regiminie.
2019 11346 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/79/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Regimin
2019 11345 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/80/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 11344 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9833 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/71/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin.
2019 9832 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/70/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9831 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Regiminie.
2019 9830 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr XII/65/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Regimin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 9782 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Regimin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 8088 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/57/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8046 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 5951 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie
2019 5950 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/45/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5949 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/44/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 4598 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 2964 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/32/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2019 r.
2019 2771 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/20/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2019
2019 2642 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 2641 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/33/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 494 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Regimin w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 493 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 492 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12085 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 11042 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. W sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin
2018 11013 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 11002 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2018 10941 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/254 /18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Regimin na rok 2019.
2018 10883 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2019
2018 9978 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Regiminie Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin
2018 9482 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Regimin.
2018 9481 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Regimin na lata 2018-2023
2018 9480 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/236/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31.07.2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miny Regimin na lata 2018-2023
2018 8045 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/235/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i  doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Regimin
2018 7269 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/228/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/221/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/91/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 04.05.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin.
2018 7268 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/227/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Regimin
2018 5438 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Regimin
2018 4807 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2018 3719 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3691 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3651 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1823 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2018 r.
2018 1703 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1520 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin
2018 1298 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 43 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 12095 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2018.
2017 11639 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Regimin
2017 11439 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2018
2017 7687 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2017 7604 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Regimin
2017 7600 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2017
2017 5873 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 5721 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5383 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin
2017 5314 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/159/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin
2017 5309 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/160/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4722 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Regimin
2017 4721 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4563 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2017 4366 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2017 r.
2017 4279 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizwanych na terenie Gminy Regimin.
2017 4243 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przezwłaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1225 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2017
2017 770 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regimin
2017 280 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin
2017 69 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Regimin
2017 35 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie
2016 11076 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie
2016 9857 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2017.
2016 9856 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/116/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2016 9804 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXII/115/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2017
2016 9418 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/112/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Komunalny w Regiminie”.
2016 7930 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/106/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie : ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 7107 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin
2016 5364 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/94/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2016 r.
2016 5284 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XVII/96/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3369 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/80/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2016 3155 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/82/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie
2016 1277 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/67/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2016
2016 1005 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/70/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Regimin
2016 569 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 10383 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9887 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2016.
2015 9886 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/57/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2015 9726 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2016
2015 8834 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2015 7020 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6945 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6931 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 6930 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego.
2015 5798 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regimin.
2015 3767 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 3719 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Regimin.
2015 1903 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2015
2015 1271 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/14/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin
2014 10816 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10742 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 listopada 2014r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2014 10741 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2015
2014 8821 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie
2014 6522 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/219/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2014 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
2014 6349 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Regimin.
2014 6348 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/221/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zwolnienia z odpłatności za świadczenia przyznawane w zakresie dożywiania uczniów w szkołach, gdy dochód rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
2014 2645 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2014
2014 1851 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin
2014 613 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/215/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 13345 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12447 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12446 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2013r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2013 12445 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2014
2013 11141 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
2013 6267 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej
2013 5214 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Regimin w 2013 r.
2013 3303 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin
2013 3302 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Regimin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3108 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/197/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Regimin na 2010 rok.
2013 2991 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2013
2013 2990 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.
2013 2238 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XL/190/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Regimin na 2010 rok.
2013 1798 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Regimin, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1797 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 9541 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9540 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 9539 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok .
2012 9538 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9441 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 9035 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 9034 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7878 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7877 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 września 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne
2012 7787 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 5799 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi i wicedyrektorowi, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2012 5798 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin.
2012 5797 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Regimin na lata 2013-2017 oraz w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Regimin .
2012 5590 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2012 r.
2012 3931 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/92/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie do realizacji zadań gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
2012 2824 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/83/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1189 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy w Regiminie z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 436 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2012
2011 8381 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2011 8167 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/67/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 8166 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 8165 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/65/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 8170 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 8171 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 8168 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2011 8169 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/69/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia opłaty targowej.
2011 6379 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Regimin
2011 3306 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie – Czeruchach
2011 3307 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz granic ich obwodów.
2011 1492 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectw położonych na terenie Gminy Regimin.
2011 914 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 676 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2011
2011 562 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV /23/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Regimin.
2010 7639 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 7049 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 7048 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia opłaty targowej na 2011 r.
2010 7047 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 7052 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 7051 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
2010 7050 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6413 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/216/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 października 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2675 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/205/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Regimin lub jej jednostkom podległym
2010 2077 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLI/198/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 483 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwaleniab budżetu Gminy Regimin na rok 2010
2009 6835 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody
2009 6652 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 roku
2009 6651 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6653 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6656 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2009 6655 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
2009 6654 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia opłaty targowej na 2010 rok
2009 5376 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 października 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Regimin
2009 4094 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 lipca 2009r. sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/140/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie gminy Regimin
2009 1456 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Regimin na rok 2009