Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 441 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2019 440 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11376 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 8718 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2016 8717 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice.
2016 7815 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 7802 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 5550 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sici i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2016 5545 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2016 5479 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osignięcia sportowe dla uczniów będących mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska
2016 2676 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2016 909 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 26 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez inne niż Gmina Puszcza Mariańska osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10422 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9791 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/73/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9790 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9789 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 9788 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8836 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2015r. uchylajaca Uchwałę Nr XII/57/2015 Rady Gminy w Puszczy Marianskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z dnia 14 października 2015 roku
2011 3082 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2011 2035 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska
2009 6387 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/204/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6386 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/203/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6388 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/205/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 6389 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 5565 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/200/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2009 3260 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2009 3259 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 3261 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 3262 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gmine Puszcza Mariańska oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 3263 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2009 2466 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2467 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1607 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 543 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.