Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 85

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 11878 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2014 10782 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.252.2014 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 10781 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.251.2014 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2014 10780 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.250.2014 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 544 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.205.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014 - 2022
2013 13266 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2013 12893 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.195.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 12892 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.194.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2013 12891 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.193.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 10165 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII.189.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk, przyznawania zwolnień z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela. ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. )
2013 8163 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.
2013 6213 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.166.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę ( Uchwała Nr XX/113/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 lutego 2009r., Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 kwietnia 2007 r. ) w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu targowiska w Przytyku".
2013 5641 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy w Przytyku z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie
2013 5640 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy w Przytyku z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2013 5400 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.162.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku
2013 5399 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.151.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Przytyk oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5398 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.150.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 5397 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.149.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3390 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 2200 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIIІ/160/2010 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2013 2127 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.137.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 2063 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.144.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2062 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.143.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytakmi na lata 2013-2016 dla gminy Przytyk"
2013 2061 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.142.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 1962 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013 – 2022.
2013 1726 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII.141.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1725 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII.140.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 266 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.135.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Przytyk
2012 8870 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV.124.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8373 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.134.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XX.111.2012 r. Rady Gminy w Przytyku z dnia z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej.
2012 8372 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.133.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XX.110.2012r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.
2012 8371 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.132.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2012 8370 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.
2012 8369 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.125.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
2012 8368 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.123.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 7107 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.120.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5411 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX.111.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII.67.2011 r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej.
2012 5410 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.
2012 5409 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2012 4624 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX.103.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.
2012 4474 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.101.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk
2012 4473 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.100.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3613 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII.93.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2012 2925 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI.88.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk na okres od dnia 01.04.2012r do 31.03.2013r.
2012 1894 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1598 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 – 2017.
2012 1269 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/131/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1262 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIV.74.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 589 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 7621 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.63.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7622 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.64.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości.
2011 7619 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.61.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7620 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.62.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7625 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII.70.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.62.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku.
2011 7626 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII.71.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.64.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku
2011 7623 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.67.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
2011 7624 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII.69.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.61.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku.
2011 6546 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/133/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XXII/125/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku
2011 5816 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2011 5572 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.
2011 4327 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk
2011 4328 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX.49.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 3251 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V.26.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1714 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V.22.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk na okres od dnia 01.04.2011r do 31.03.2012r.
2011 1715 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V.27.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 446 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6759 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6760 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 6761 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 4319 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/169/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3234 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 3233 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2010 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3235 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2010 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/143/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 2926 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku
2009 5962 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5961 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5964 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 5963 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5494 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/92/08 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2009 5253 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/134/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przytyk na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016
2009 2740 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/120/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXI/102/05 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2005r. dot. przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2009 2741 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Przytyk
2009 1777 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/101/08 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 1515 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/114/09 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych
2009 1514 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/113/09 z dnia 20 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę (uchwała nr VI/35/07 Rady Gminy w Przytyku z dn. 25 kwietnia 2007r.) w sprawie przyjęcia „Regulaminu targowiska w Przytyku”.