Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 131

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11688 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII.61.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2019 9462 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.57.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2019 9461 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.55.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie.
2019 9460 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.54.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Promna od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9459 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.53.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Promna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9308 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.45.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Promna.
2019 9307 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.44.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Promna
2019 9306 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.43.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
2019 7714 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X.40.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 5629 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX.34.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Promna.
2019 5628 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX.33.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr VII.25.2019 w sprawie powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Adamowie.
2019 3595 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VIII.30.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3594 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII.26.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
2019 3440 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII.32.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3439 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII.31.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statutach sołectw na terenie Gminy Promna
2019 3438 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII.27.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2019 r.”
2019 2952 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII.25.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Adamowie
2019 2423 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy PROMNA.
2019 1907 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1906 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12137 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr LV.246.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2019.
2018 12136 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr LV.245.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 10730 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII.242.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2018 10540 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII.241.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Promna
2018 10085 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII.234.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Promna.
2018 10084 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII.233.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Promna.
2018 7845 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.226.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Adamowie
2018 7844 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.225.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Adamowie
2018 7843 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.224.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Adamowie
2018 7468 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII.217.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.
2018 7467 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII.213.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Białobrzeskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Promna Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Adamowie.
2018 3900 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.188.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Promna oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 3466 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV.198.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2018 r.”
2018 3465 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV.195.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Promna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3464 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV.194.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Promna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3463 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV.192.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2018 1058 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLII.185.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy w Promnie
2017 11430 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL.171.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2018.
2017 11429 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL.170.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 7151 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI.157.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 6854 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.153.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 5893 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.146.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Promnie.
2017 4978 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/89/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
2017 3740 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.139.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2017r.”
2017 2891 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX.134.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1872 2017-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVIII.125.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2016r. GMINY PROMNA
2017 692 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.117.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Promna na rok 2017.
2016 10986 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.108.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2017.
2016 10985 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.107.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7339 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII/99/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Promna.
2016 4365 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/82/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 4238 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4237 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/78/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Promna na lata 2015-2022”.
2016 4236 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/77/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2016 r.
2016 3119 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/71/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowania oraz użyczania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
2016 1407 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/36/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Promna na lata 2015 - 2019
2016 903 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV.68.15 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016
2015 11582 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Promna na rok 2016.
2015 11407 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji do naliczania podatków.
2015 11406 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XII/50/15 Rady Gminy Promna z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2016
2015 11405 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XII/49/15 Rady Gminy Promna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 11404 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/50/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2016.
2015 11403 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/49/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6833 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian do Uchwały Rady Gminy w Promnie Nr II/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Promna.
2015 3645 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchylenia § 7 pkt 2 uchwały Nr LI/254/14 Rady Gminy Promna z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Promna
2015 3644 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2015 3084 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 3083 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Promna
2015 3082 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2015 r.”
2015 3081 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach
2015 383 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2015 Gminy Promna
2015 382 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Promna.
2014 11603 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/254/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Promna
2014 11372 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/265/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 11371 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/264/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 11200 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/262/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2015.
2014 11199 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/261/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11198 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/260/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze gminy Promna.
2014 7778 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 4461 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/227/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 4460 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna w 2014 r.
2014 1254 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLI/208/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na 2014 rok
2013 13117 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 22 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy Promna.
2013 13116 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2014.
2013 13115 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 9388 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 5238 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXX-159-12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2013
2013 4478 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Promna
2013 4312 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 4311 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
2013 4310 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
2013 4309 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminy Promna
2013 3317 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3316 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3315 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2012 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Promna
2013 3314 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Promna
2012 10115 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2012 8433 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2013.
2012 8432 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8431 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowania jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy Promna.
2012 6947 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie odziału Gminy Promna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6946 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/80/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2012 6945 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Łukasiaka.
2012 6635 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 19 września 2012r. w sprawie podział Gminy Promna na okręgi wyborcze
2012 6348 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/223/09 z dnia 29.10.2009r.
2012 6335 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2012 6255 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 5848 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXV/126/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Przybyszewie im. Władysława Rosłońca
2012 5213 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.
2012 5212 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.
2012 4517 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Promna na lata 2011 – 2015.
2012 4208 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/104/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Biejkowska Wola, Broniszew, Falęcice, Góry/Adamów, Lekarcice Stare, Olszamy, Pnie, Promna, Promna Kolonia,  Przybyszew, Rykały gm. Promna.
2012 4121 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/110/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawiew sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rykałach
2012 4120 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/107/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna w 2012r.
2012 2673 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/90/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 586 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/71/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011 roku.
2012 585 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2012.
2012 584 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Promna.
2011 8612 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego.
2011 8611 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Promna.
2011 8610 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Promna na lata 2012 – 2016.
2011 8613 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .
2011 8616 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 8615 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/69/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011 roku.
2011 8614 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchości.
2011 1735 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie.
2011 1736 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie zmian granic Gminy Promna
2010 7219 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr L/277/2010 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .
2010 7222 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr I/11/10 Rady Gminy w Promnie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2009 6193 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Promnie z dnia 29 października 2009r
2009 6197 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania