Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 159

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4984 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2019 roku.
2019 1239 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Platerów z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.
2019 1238 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1237 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V.29.2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na rok 2019
2019 1236 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Platerów
2019 864 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 863 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 629 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety radnym Rady Gminy
2019 628 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029
2018 11490 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Platerów.
2018 11410 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2018 11409 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 11408 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 11407 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Platerów do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Platerów
2018 8844 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie
2018 8843 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Platerów
2018 6642 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach
2018 4433 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2018 4432 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2018 4431 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4430 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty
2018 4429 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy I publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, określenia tym kryteriom liczby punktów a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4428 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia tym kryteriom liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4427 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Platerów w  2018 roku.
2018 4426 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Platerów
2018 4425 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4424 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4423 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4422 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1822 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy.
2018 1821 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 906 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Platerów
2018 905 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029
2018 661 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Platerowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017r. poz. 2376)
2017 10325 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Platerów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 10324 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 10323 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2017 10322 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 10321 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
2017 5890 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Platerów biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 5889 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
2017 5884 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie
2017 3638 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2378 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2017 roku.
2017 2377 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów
2017 2376 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnegio Szkół w Platerowie
2017 3 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Platerowie
2017 2 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2017
2017 1 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026
2016 11479 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 11478 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 11477 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11476 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2016 11475 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 8400 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerów
2016 8399 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8398 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8397 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8396 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów
2016 2010 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 2009 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XIV/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2016 1137 2016-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/99/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015r.
2016 1136 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2026
2016 1013 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2015 11603 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 11602 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XII/95/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 11601 2015-12-18 Ustawa Ustawa nr XIII/102/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminupłatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 10702 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 10701 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10700 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 10699 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10698 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10697 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 10696 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 7786 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Platerów
2015 7785 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2015 6924 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie
2015 6923 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2015 4826 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie
2015 1409 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1408 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie
2015 635 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 grudnia 2014r. Uchwala Budżetowa na rok 2015 Gminy Platerów
2015 634 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.6.2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
2014 11168 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu łosickiego i znosząca formę ochrony przyrody - pomnika przyrody
2014 11167 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr IX/41/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 10874 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10873 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10872 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10871 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 6488 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/212/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2014 2737 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 2736 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2014 452 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Platerów
2014 451 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.
2013 12964 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12325 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12324 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12323 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12322 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 12321 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości.
2013 12320 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 7646 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia Prgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2013 roku
2013 4453 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1767 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Platerów.
2013 1766 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów z nieruchomości
2013 1765 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerów i zagospodarowania tych odpadów
2013 1764 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1763 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1762 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1761 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów
2013 1431 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2013 1430 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023
2013 272 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9789 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8474 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8473 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8472 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8471 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 6939 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2012 6930 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6929 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5396 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 5048 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów
2012 5047 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2012 roku
2012 5046 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 marca 2012r. ustalająca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2012 3745 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie
2012 2383 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego  lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1478 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2011 6813 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6812 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6815 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2011 6814 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5527 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów.
2011 5528 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII / 57 /2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Platerów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 4975 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2011 3538 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotocji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy laterów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2517 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Platerowie.
2011 2518 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/144/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2005r., w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Platerowie
2011 2519 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/224/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2357 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Platerowie na 2011 rok.
2010 7058 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/224/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 7057 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.
2010 7060 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/226/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku
2010 7059 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 4526 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/191/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny Gminy Platerów oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4528 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/203/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Platerów biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2010 4527 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/202/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2010 4560 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XLVI/216/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 września 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2010 4561 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XLVI/217/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Platerów na obwody głosowania, ich numery i granice.
2010 870 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
2010 871 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 6395 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6397 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy platerów oraz zwolnień w tym podatku
2009 6396 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 4894 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 października 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2009 4047 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Platerowie
2009 2169 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie
2009 2170 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 2171 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów