Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 130

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 12794 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr L/267/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka dla działki nr 141/2
2018 12793 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr L/266/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Choiny, dla działek nr: 50, 51, 53
2018 11806 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr L/265/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Parysów
2018 11805 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr L/264/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019 r.
2018 11804 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr L/263/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 r.
2018 10977 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 10976 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 10975 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Parysów
2018 10478 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie
2018 10477 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/255/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie
2018 7817 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/238/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Parysów opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7816 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej
2018 7815 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
2018 7814 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla gminy Parysów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7813 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Parysów opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6306 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2926 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/218/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów w 2018 r.
2018 2913 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr Xl/217/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2912 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Parysów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2911 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Parysów publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 2910 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/211/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 621 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Parysowie nr XXXVIII/200/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 620 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej przyznane pod warunkiem zwrotu
2018 468 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 467 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2018
2017 11517 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Parysów
2017 11516 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Parysów
2017 11515 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r. obowiązujących na terenie Gminy Parysów
2017 11514 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 11513 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 6781 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr VIII/44/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Parysów
2017 6493 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/47/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Parysów do kategorii dróg gminnych
2017 3828 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych za nie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Parysów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3827 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i przyznanych za nie punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2017 3826 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1983 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parysów
2017 1982 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 544 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 543 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 533 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 530 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2017
2017 529 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 11873 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Parysów
2016 10822 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2017 r.
2016 10821 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 10820 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 10819 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 10222 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 7072 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów
2016 6069 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/101/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2016 6068 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6067 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6066 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/92/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie
2016 4055 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parysów
2016 4054 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Parysów
2016 1451 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2016
2015 11247 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
2015 10573 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2016 r.
2015 10572 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 10571 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2016r.
2015 10570 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 10531 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Parysów opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8176 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Parysów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 8175 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Parysów do kategorii dróg gminnych
2015 8174 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2015 8173 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2015 8172 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/42/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2015 5296 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie
2015 2793 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Parysów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Parysów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2792 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez gminę Parysów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1902 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2015
2014 11111 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2015 r.
2014 11110 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 11109 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 11108 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 9843 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 7803 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/249/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Parysów
2014 3488 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Parysowie
2014 3487 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 6 marca 2014r. uchylająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XXXIII/214/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Parysowie
2014 1426 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Parysowie
2014 1425 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1424 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1414 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2014.
2013 13421 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XXI/137/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12387 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 12386 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy Nr LVI/153/2010 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12385 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2014 r.
2013 12384 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013 12383 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 12382 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 9234 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów
2013 5293 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Parysowie.
2013 5292 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Parysów na lata 2013 - 2018"
2013 5291 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5290 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2013 5289 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów
2013 2374 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów.
2013 2373 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Parysów.
2013 2372 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2013.
2013 1092 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji w sprawie podatku leśnego
2013 1091 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Parysów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1090 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2013 1089 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów
2013 1088 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1087 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 1086 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 8411 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2013 r.
2012 8410 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 r.
2012 8409 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2013 r.
2012 8408 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 r.
2012 7784 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 7783 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Parysów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów
2012 5394 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Parysów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 4019 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie
2012 2834 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parysów.
2012 2833 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Parysów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 449 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/64/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.
2012 450 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Parysów
2011 6483 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r.
2011 6482 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.
2011 6485 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2012 r.
2011 6484 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 5894 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Parysów oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 5088 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Parysów
2011 5089 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w Gminie Parysów
2011 3664 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w Gminie Parysów
2011 2081 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 1399 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2011.
2011 1205 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/119/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy nr XLVI/134/2010 z dnia 22 marca 2010 r.
2011 999 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji