Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 186

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11732 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/67/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Topolowej w Orońsku
2019 11554 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 10481 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVI/135/05 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31  marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orońsko
2019 10376 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania nagród i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/09 z dnia 27 marca 2009 roku.
2019 8252 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orońsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7046 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/ 47 /19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 6977 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6976 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6871 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/ 38 /2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Orońsko
2019 6132 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 5043 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orońsko na lata 2019-2024.
2019 5042 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orońsko”
2019 5041 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2019 r.”
2019 5040 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 5039 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2267 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 stycznia 2019 r. budżetowa na rok 2019
2019 1428 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 205 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orońsko
2019 204 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 203 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 202 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego Gminy Orońsko w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
2019 201 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/12/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orońsku
2019 200 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/11/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku
2018 12639 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Orońsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 12638 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 10053 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LIX/290/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Orońsko stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 marca 2003 roku
2018 8984 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/287/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orońsko
2018 8983 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/286/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2018 8485 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/285/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Orońsko
2018 7183 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/276/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orońsko.
2018 7182 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/275/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Orońsku
2018 7181 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/272/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Topolowa” w miejscowości Orońsko
2018 6323 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII /266/ 18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Orońsko przy ulicy Brandta i ulicy Dworskiej
2018 5193 2018-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Obwieszczenie Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwiet Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku
2018 4712 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr L/253/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Orońsko na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 2983 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/257/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/09 z dnia 27 marca 2009 roku
2018 2982 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/256/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko
2018 2981 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/254/2018 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku
2018 2734 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr L/251/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2018 r.”
2018 1820 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 1324 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 895 2018-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVII/238/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 10 stycznia 2018 r.
2018 239 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Orońsko oraz określania stawki procentowej tej bonifikaty
2018 214 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2017 10738 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 8578 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2017 6280 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Orońsko instrumentem płatniczym
2017 3624 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2017 r.”
2017 3623 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2523 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1429 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 864 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXX/156/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017.
2016 10775 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 10774 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10773 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10772 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 9621 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 8293 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/119/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8288 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/118/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko
2016 8287 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXII/117/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 8286 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/116/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6681 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/119/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6680 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko
2016 6679 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6678 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/116/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5346 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr V/17/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015 roku dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3337 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2016 r.”
2016 3336 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku
2016 1628 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/92/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/87/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1569 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/87/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1565 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/86/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1558 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/81/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2016r. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.
2016 765 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/79/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/62/2015 rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015 roku dotyczącej ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru
2016 764 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/78/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/61/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015 roku dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 763 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/77/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/60/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015 roku dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 762 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/76/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/58/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku i zwolnień od środków transportowych
2016 761 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XV/69/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r.
2015 10849 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2015 10848 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10385 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.
2015 10372 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10369 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku i zwolnień od środków transportowych
2015 10367 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/57/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 10364 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/56/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr V/17/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015 roku dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2518 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Orońsko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .
2015 2517 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/17/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 2516 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2015 r.”
2015 1252 2015-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/12/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 stycznia 2015r.
2014 11555 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały XL/239/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2014 rok
2014 11554 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11553 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
2014 9185 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr L/292/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego obiektu sportowego położonego w Łaziskach
2014 7188 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 6553 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/111/04 Rady Gminy w Orońsku z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz nadania Statutu tej instytucji.
2014 3603 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych w Orońsku przy ul. Brandta 43.
2014 3602 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/44/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2011 roku dotyczącej warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Orońsko
2014 3601 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2014 r.”
2014 3600 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/264/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne , dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko
2014 1614 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1613 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1612 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/151/12 Rady Gminy z dnia 19 października 2012r. dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1611 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania w uchwale Nr XXVIII/152/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 października 2012r. dotyczącej podziału Gminy Orońsko na stałe obwody głosowania.
2014 1610 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1609 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" w formie pieniężnej.
2014 161 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 11712 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/239/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2014 rok.
2013 11711 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/238/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2013 11710 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/234/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 11709 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/233/2013 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11708 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/232/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego.
2013 9937 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6464 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/128/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXVII/150/12 z dnia 27 września 2012r.
2013 6463 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orońsko
2013 5247 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 4571 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Nadawania i Pozbawiania Tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Orońsko” oraz „Zasłużony dla Gminy Orońsko”
2013 4513 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Orońsko.
2013 4492 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko
2013 4491 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/166/2012 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 4490 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4489 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2013 r.”
2013 2123 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie
2013 1951 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepłej.
2013 1950 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie.
2013 1040 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXX/174/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Orońsku
2013 1039 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXX/173/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Orońsku
2013 1038 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXX/167/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko
2013 1037 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXX/163/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orońsko
2013 625 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/166/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 624 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/165/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 623 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/164/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 9219 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 9218 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 9217 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9216 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla celów podatku rolnego.
2012 7345 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Orońsko na stałe obwody głosowania
2012 7344 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7028 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/128/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku.
2012 6656 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/111/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie „Przyjęcia programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Orońsko”
2012 6655 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/135/05 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Orońsko.
2012 6654 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych – sołectw gminy Orońsko
2012 5634 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku.
2012 5633 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/189/06 Rady Gminy w Orońsku z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku
2012 5632 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Orońsko na lata 2012-2015”.
2012 5631 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o funkcji usługowej i mieszkaniowej w Orońsku - Etap I
2012 5386 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie określenia statutów sołectw w Gminie Orońsko
2012 3370 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/111/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Orońsko
2012 3369 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/110/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
2012 3368 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko
2012 1877 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orońsko na 2009 rok
2012 1661 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012
2011 5096 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunkow i zasad korzystania oraz opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orońsko
2011 5097 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam na terenie Gminy Orońsko
2011 3494 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orońsko na 2008 rok
2011 3126 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Orońsko
2011 3127 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/171/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1669 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Orońsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011- 2015
2011 1668 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania i finansowania nagród pieniężnych w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.
2011 1671 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Orońsko
2011 1670 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orońsko na rok 2011
2010 7551 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Orońsko oraz gminnym jednostkom organizacyjnym
2010 6211 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/259/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6212 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/264/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla celów podatku rolnego
2010 4245 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3563W Wolanów - Kol. Chronow - II etap.
2010 2720 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/222/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 2721 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/223/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2722 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/224/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXXIX/190/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków z urządzeń kanalizacyjnych
2010 540 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orońsko na 2008 rok
2010 541 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2008
2010 265 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/204/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orońsko na rok 2010
2009 6277 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z urządzeń kanalizacyjnych
2009 6278 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/128/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2009 dla celów podatku rolnego
2009 6279 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/188/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2009r w sprawie wsparcia rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Orońsko
2009 5272 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2008 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Orońsko na 2008 rok
2009 5223 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2009r. w sprawie wsparcia rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Orońsko
2009 5160 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Orońsko na 2008 rok
2009 4728 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 18 września 2009r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Orońsko na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016"
2009 4730 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 4729 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 18 września 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Orońsko oraz dalszego postępowania z nimi oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt
2009 2813 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 2381 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 1816 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zniesienia błędnie używanych nazw miejscowości w Gminie Orońsko i zastosowanie urzędowych nazw miejscowości
2009 1815 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/156/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Orońsko, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród
2009 3740 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku
2009 3738 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. oraz uchwały Nr XXXIII/165/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3737 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3739 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok.