Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 147

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6917 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6916 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 6915 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5956 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5955 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5954 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5953 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5952 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 4597 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korzystania z obiektów świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo
2019 4596 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2019 4595 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41 /2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Naruszewo
2019 4479 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4478 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4477 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
2019 4451 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2019 roku.
2019 4410 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu podziału środków w 2019 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2019 2860 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/90 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 6 grudnia 1990 roku w sprawie Statutu Sołectwa
2019 2093 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/23/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2019
2019 1577 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nacpolsku, ul. Szkolna 18, 09-162 Naruszewo
2019 1576 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Naruszewo
2018 13084 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie kreślenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13083 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13012 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Naruszewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11682 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/ 2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo
2018 11681 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Naruszewo
2018 8318 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Naruszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8317 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Naruszewo
2018 8264 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8263 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 8262 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Naruszewo
2018 6432 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/106/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Naruszewo
2018 4635 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Naruszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3516 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2018 3138 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Naruszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3137 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Naruszewo
2018 3136 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2018 roku.
2018 3135 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo
2018 3134 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2018 1248 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2018
2018 1185 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 11250 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11249 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo
2017 11236 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 11235 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11068 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Naruszewo
2017 11067 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Naruszewo.
2017 11066 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Naruszewo instrumentem płatniczym
2017 9720 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/153/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Naruszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 5610 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Naruszewo Nr XIX/126/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2017 4981 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3224
2017 4980 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3223
2017 3573 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo
2017 3572 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Naruszewo jest organem prowadzącym
2017 3571 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1230 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Naruszewo przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji
2017 1229 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo.
2017 1228 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Naruszewo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 1227 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3223
2017 1226 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3224
2016 10753 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 10752 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2016 8536 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych.
2016 7886 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2016 6613 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6612 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6611 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 6610 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6609 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo
2016 3182 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2016 2686 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2016
2016 852 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 10753 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Naruszewo na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10684 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10315 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10314 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 10313 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2015 10312 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8324 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych
2015 7163 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych.
2015 7162 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2015 3224 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3223 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1216 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Naruszewo.
2015 933 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2015
2014 10518 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo
2014 6915 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2014 3841 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014r. w sprawieokreślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Naruszewo.
2014 3840 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014r. o sposobie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2014 261 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 260 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawiepodwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12757 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12756 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2013 12755 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3839 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Radzyminku
2013 3838 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krysku realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku”
2013 3837 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Zespole Szkół w Nacpolsku realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku”
2013 3836 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radzyminku realizowanego w ramach projektu pn. „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno - społecznej w miejscowości Radzyminek poprzez budowę placu zabaw”
2013 3835 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 3834 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3833 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3832 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3831 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3830 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 451 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Naruszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 450 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
2013 449 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 276 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 275 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 274 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 273 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo
2012 7871 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Naruszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5226 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1376 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2012
2011 8274 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany w obwodach szkolnych w Gminie Naruszewo
2011 7681 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7680 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 7679 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2011 7684 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/83/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7683 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7682 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6157 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 4214 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
2011 2259 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1514 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1515 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/ 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2011 1516 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 503 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/214/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 504 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2011
2011 505 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr LII/216/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 6799 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/211/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6798 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/210/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2010 6800 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/212/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6802 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/214/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6801 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/213/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 1394 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Naruszewo
2010 1395 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/169/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Naruszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1396 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 6323 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/153/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6328 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/159/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 6327 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2009 6326 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/156/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. o sposobie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2009 6325 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/155/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6324 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/154/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo
2009 4564 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/143/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 września 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2009 1999 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2009 252 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/105/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Naruszewo na rok 2009.
2009 253 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/107/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.