Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 69

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1507 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Mokobody lub jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2016 942 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez Gminę Mokobody oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 941 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Mokobody
2015 9826 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2013 13316 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2013 13315 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2013 13314 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 9247 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mokobody
2013 9246 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ząrzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 9245 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 9129 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 6624 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6623 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/122/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6622 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody
2013 3926 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Mokobody na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 946 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 945 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci z terenu Gminy Mokobody
2013 944 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mokobody
2013 943 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 233 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY MOKOBODY
2012 8462 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mokobody na lata 2013-2018
2012 8275 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dotyczacych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 8274 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2012 8273 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8272 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 6267 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych
2012 4947 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Mokobody
2012 4792 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów i psychologów w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2012 4727 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2012 4726 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Mokobody z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mokobody
2012 4725 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likiwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
2012 4724 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasa należnosci podatkowych należnych od osób fizycznych
2012 3736 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
2012 825 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 19 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Mokobody
2011 6468 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujacych na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2011 6466 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 6467 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 5788 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zaliczeniadróg do kategorii dróg gminnych
2011 4526 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Gminy Mokobody
2011 4527 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mokobody
2011 4528 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 2684 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych
2011 2683 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016
2011 2686 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2685 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1413 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
2011 116 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : Uchwała Budżetowa na rok 2011
2010 6953 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6954 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/143/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 6955 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 5648 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2011 r.
2010 5647 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Mokobody
2010 5650 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 5649 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku.
2010 4248 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statuie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach
2010 2576 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2010 2575 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Mokobody.
2010 2577 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2010 1083 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1084 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalajacej opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawy programowego wychowania przedszkolnego
2010 1085 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i prowadzonych przez Gminę Mokobody oraz określenia granic ich obwodów
2009 6731 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia § 2 uchwały nr XXV/158/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r. oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6732 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2009 6480 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2010
2009 6481 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2009 6482 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem komunlalnym
2009 5036 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 21 września 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy i ustalenia inkasa dla inkasenta
2009 3371 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 maja 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokobody
2009 2942 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/136/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Gminy Mokobody