Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 108

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12020 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2019 12019 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9612 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie
2019 6856 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2019 6417 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Liw w roku 2019
2019 4482 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Liw.
2019 2877 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liw w 2019 roku”.
2019 2279 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2278 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Liw poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 894 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich.
2019 893 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie.
2019 892 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
2019 891 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 890 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 889 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2019.
2018 13370 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 13369 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12095 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12094 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2018 12093 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 10476 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLII/303/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liw.
2018 10424 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 10423 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Liw.
2018 8919 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XL/288/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Liw.
2018 8918 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu w miejscowości Ruchna
2018 7868 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/288/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Liw.
2018 7867 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/287/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Liw
2018 7866 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/286/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Liw miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7865 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/285/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 7864 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/284/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw.
2018 7863 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw
2018 7013 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 5115 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Liw w roku 2018
2018 5114 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach.
2018 3808 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liw w 2018 roku”.
2018 3807 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw.
2018 3806 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Liw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3805 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Liw na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2018 2038 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Liw służebnością przesyłu.
2018 2037 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Liw na lata 2018-2023
2018 641 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 640 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2018.
2018 417 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/15 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 415 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2017 12211 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2017 11450 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 11449 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2017 11448 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11447 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Liw oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 10861 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zającu w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Zającu.
2017 10860 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie, w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie.
2017 10859 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejwsi w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Starejwsi.
2017 10858 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Ruchnie.
2017 10857 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Liwie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Liwie.
2017 10856 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Jartyporach.
2017 9717 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/202/2017 z dnia 07.09.2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXI/149/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2017.
2017 9167 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXI/149/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2017.
2017 7623 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Liw.
2017 5750 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Liw na lata 2017-2020
2017 5749 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.
2017 3110 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/175/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/115/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie.
2017 2983 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw
2017 2982 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół.
2017 2981 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 168/XXIV/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liw w 2017 roku”.
2017 2509 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw
2017 1556 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw w obrębie Jartypory
2017 1091 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/157/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw
2017 1090 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2017.
2017 1009 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/156/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 472 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI /158/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Liw oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 471 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 11482 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2016 11481 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/136/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 11480 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 10471 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 10470 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 10469 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10468 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2016 10467 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 7029 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie.
2016 6860 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6859 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liw
2016 6858 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 6857 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6856 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw
2016 5337 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVI /103/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w Jartyporach, Liwie, Ruchnie i Starejwsi.
2016 4678 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Liw.
2016 4677 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
2016 2779 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 14.10.2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2016 940 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2016.
2016 939 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych i właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Liw.
2016 938 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Liw oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2015 10673 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2015 10439 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Liw oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 10438 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10437 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10436 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 10435 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2015 5694 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2015 5693 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw
2015 3349 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 14.10.2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2015 1865 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina LIW
2014 10929 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 10928 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 10927 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 10926 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 10061 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Liw, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 7232 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XX/161/13 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XIX/144/12 z dnia 28.12.2012r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2013.