Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 8682 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Krasnem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 7159 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr VII/24/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6454 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasne
2010 6216 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 października 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 6217 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6218 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnien w tym podatku
2010 4823 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr VI/23/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia Statutów Sołectw
2010 1166 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr X/31/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krasne na 2008 rok
2010 240 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/40/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasne na rok 2010
2010 22 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2014
2010 21 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne w obrębie geodezyjnym Krasne
2009 6248 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6249 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6052 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/26/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5088 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/24/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2008 rok
2009 5089 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/25/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2008 rok
2009 5090 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/26/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krasne na 2008 rok
2009 3960 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ustalenie opłaty abonamentowej w gminie Krasne
2009 3961 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr IV/20/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Krasne
2009 2742 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr III/16/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne