Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 110

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4406 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kazanów w 2019 roku.’’
2019 3889 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 3888 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 577 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
2019 576 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 575 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12252 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12251 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstwą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 12250 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12087 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kazanów
2018 11065 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kazanów.
2018 11064 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kazanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6690 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 5038 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
2018 3434 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów
2018 3433 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kazanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2473 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 1832 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2018-2025
2018 1739 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2017 11344 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 11342 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 11340 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11338 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3962 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3952 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryterów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazanów, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3950 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kazanów jest organem prowadzącym
2017 2462 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Kazanów.
2017 663 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 662 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanówna lata 2017-2020
2016 10838 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10837 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla celów podatku rolnego
2016 10836 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazanów oraz zwolnień w tym podatku.
2016 6833 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kazanów.
2016 6832 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6820 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa
2016 6772 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Kazanów na lata 2016-2019
2016 4124 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kazanów jest organem prowadzącym
2016 2662 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kazanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2661 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1445 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2015 11668 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 11667 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/49/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazanów oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat.
2015 11649 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Kazanów
2015 11648 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11647 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2015 z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11408 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11320 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na rok 2016
2015 11319 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11318 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2015 11317 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla celów podatku rolnego.
2015 11316 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 8933 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazanów oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat.
2015 6019 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kazanów
2015 1423 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2015-2018
2015 1422 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 20 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa
2014 11891 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Kazanów
2014 11626 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
2014 11625 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/2/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 5138 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4831 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1480 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1479 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2014-2017
2013 13056 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego
2013 13055 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7500 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 7466 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6442 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kazanów
2013 6441 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Osuchów.
2013 6440 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/1 położonej w miejscowości Ostrownica Wieś należącej do Gminy Kazanów oraz ustalenia zasad przyznania bonifikaty.
2013 5704 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/109/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kazanów.
2013 3862 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3861 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 11 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 2533 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2013 1247 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1020 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII_93_2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1019 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1018 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1017 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kazanów
2013 719 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/1 położonej w miejscowości Ostrownica Wieś należącej do Gminy Kazanów oraz ustalenia zasad przyznania bonifikaty.
2012 8384 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kazanów na okręgi wyborcze
2012 8055 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8054 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8053 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5872 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 5871 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych
2012 5870 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2012 4620 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie.
2012 3722 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr X/63/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów
2011 7244 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 6741 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 6740 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6743 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6742 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6059 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 6 października 2011r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu .
2011 1878 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów
2011 1879 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 1817 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych
2011 1723 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Kazanowie na 2011 rok.
2011 1724 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2011 1725 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kazanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 6977 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXXI/159/10 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2010 6978 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXXI/160/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6979 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXXI/161/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.
2010 2423 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/143/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kazanów
2010 631 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/127/2009 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Kazanów
2010 359 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie
2010 358 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/128/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie dziecka oraz za świadczenia ponad podstawy programowe w prowadzonym przez Gminę Publicznym Przedszkolu w Kazanowie
2009 6064 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/121/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6065 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/122/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3568 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/106/2009 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin