Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 10081 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrząb – część nr 1
2018 8537 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej Gminy Jastrząb
2013 7955 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/131/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2013 4003 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/119/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 5 sierpnia 2009r. sprawie zmian w budżecie Gminy w 2009 r.
2013 3885 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/114/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 3400 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/139/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2013 3399 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/136/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2012 7188 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Jastrzębia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5486 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVII /84/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi.
2012 3777 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Jastrzębia.
2012 3776 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z póź.zm./ lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.
2012 2647 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/116/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2103 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/112/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r
2012 1865 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012r.
2012 1793 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/94/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1157 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/105/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1152 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/121/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian z budżecie na 2009 rok
2012 627 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/93/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2011 7757 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 22 listopada 2011r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7756 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 22 listopada 2011r. obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2011 7759 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7758 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – 2012 rok
2011 6089 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 5831 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/116/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 4822 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX /174/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30 września 2010r. zmieniająca : uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi.
2011 4544 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 czerwca 2011r. opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Jastrzębia.
2011 1921 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: przyznania stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników sportowych.
2011 1171 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/87/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 2872 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/146/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2871 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/145/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2874 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/152/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 11 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2010 2873 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/151/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyznania stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników sportowych.
2010 2040 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/149/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów oraz ustalenie zasad udzielania rozmiaru zniżek dla dyrektorów szkół
2010 2038 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/146/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 2039 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/148/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrząb
2010 791 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/134/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/12/03 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Jastrząb
2009 7089 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/132/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i nadania mu statutu
2009 5451 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 5157 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 5158 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 października 2008r. w sprawie reasumpcji uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu inwestycyjnego w roku budżetowym 2008
2009 5159 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/83/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 4976 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/127/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Jastrząb
2009 4977 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/128/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, przyjętego uchwałą nr XXIX/98/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 maja 2005r
2009 4783 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/124/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 września 2009r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jastrzębia.
2009 3657 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/110/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2009 1896 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/101/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 1897 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/103/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrząb
2009 942 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/98/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2009 745 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/96/08 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastrzębia na rok 2009.