Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 6531 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew
2015 2154 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznychw drodze inkasa
2014 981 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2013 12529 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2013 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 12528 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr xxx/178/2013 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 10248 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2013 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Huszlew
2013 2607 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew
2013 2606 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Huszlew i zagospodarowaniatych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3954 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew
2012 3562 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2012 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Huszlew.
2012 1899 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/2009 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 613 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Huszlew.
2012 612 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2011 z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 611 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : uchwlenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2012
2012 610 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Huszlew.
2011 8070 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .
2011 8071 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 25 listopada 2011r. sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8069 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 8067 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
2011 8068 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5896 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Huszlew
2011 5897 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Huszlew.
2011 5898 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Huszlew na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 3461 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Huszlew
2010 4539 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/190/2010 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Huszlew oraz o zapewnieniu im dalszej opieki
2010 4540 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/2010 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Huszlew.
2010 1679 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/171/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na lata 2010-2013 na wspieranie nowych inwestycji
2010 1492 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/180/2010 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
2009 6471 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/164/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 6470 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/163/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 listopada 2009r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6473 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/166/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych przysługujących gminie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2009 6472 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/165/09 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2009 2989 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/135/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 2988 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew
2009 1171 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew