Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 110

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5091 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.28.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w roku 2019
2019 5090 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.25.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2019 2308 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 3.11.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 2220 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 4.19.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2018 12603 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 2.5.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2018 11368 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 33.214.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”
2018 10733 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 32.210.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10732 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 32.209.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą
2018 10221 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 31.204.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Grabów nad Pilicą miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8566 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 30.199.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
2018 7525 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 29.198.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grabów nad Pilicą
2018 7524 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 29.192.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grabów nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów
2018 7523 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 29.191.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
2018 6303 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 28.188.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Grabów nad Pilicą za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 2939 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 27.180.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą na rok 2018
2018 2938 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 27.176.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Grabów nad Pilicą jest organem prowadzącym
2018 2937 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 27.175.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2018 2917 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr 27.184.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2916 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr 27.183.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grabów nad Pilicą na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 1331 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 25.166.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa
2017 8075 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 22.154.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2017 8072 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 22.153.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grabów nad Pilicą”
2017 8052 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 22.152.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
2017 3886 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 19.136.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą na rok 2017
2017 3369 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 19.133.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Grabów nad Pilicą jest organem prowadzącym
2017 3368 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 19.132.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 521 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 17.126.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 520 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.122.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grabów nad Pilicą na lata 2017-2021
2017 519 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.121.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11.80.2016 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016 roku z w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2017 518 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.120.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grabów nad Pilicą.
2017 517 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.115.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. Budżet Gminy na 2017 rok.
2016 11137 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 15.109.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11136 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 15.108.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11.81.2016 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2016 6886 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 13.101.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6885 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 13.100.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2016 6884 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 12.91.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą
2016 6883 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 12.90.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 maja 2016r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6882 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 12.87.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grabów nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów,
2016 6881 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 12.86.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
2016 3384 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 11.77.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Grabowie nad Pilicą
2016 3061 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 11.79.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Grabów nad Pilicą jest organem prowadzącym.
2016 2900 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 11.81.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2016 2899 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 11.80.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2016 2898 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 11.75.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grabów nad Pilicą publicznych przedszkoli.
2016 2897 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 11.74.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w 2016 r.”.
2015 11124 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 9.58.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie : określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 11123 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 8.57.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10926 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 8.56.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11.61.2011 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4361 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 4.32.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabów nad Pilicą w 2015 r.”.
2015 3727 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 4.28.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji wyborczej
2015 3726 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 3.27.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 21.163.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2015 1968 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 2.10.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 19 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Grabów nad Pilicą
2015 264 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 1.4.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grabów nad Pilicą
2014 11222 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 31.217.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjmowaną jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 3348 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 25.192.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabów nad Pilicą w 2014 r.”.
2014 3347 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 25.185.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 3346 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 25.184.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 1594 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 24.176.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Grabów nad Pilicą
2013 8259 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 21.166.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 8258 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 21.163.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 3035 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 19.134.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1998 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.141.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
2013 1997 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.140.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grabów nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów,
2013 1996 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.137.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2013 1995 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.139.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1994 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.138.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10012 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 17.118.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 8488 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17.119.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Grabów nad Pilicą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8487 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17.117.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w statutach sołectw z terenu gminy Grabów nad Pilicą
2012 7757 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 17.120.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2013 roku w Gminie Grabów nad Pilicą
2012 7756 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 17.113.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie stawek za wywóz odpadów komunalnych
2012 7132 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 16.108.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 września 2012r. w sprawie: określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2012 4263 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 14.87.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 4262 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 14.86.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą.
2012 2607 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 12.72.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Grabów nad Pilicą
2012 1309 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 12.79.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1308 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 12.77.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11.62.2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7031 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 11.60.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2012 roku w Gminie Grabów nad Pilicą .
2011 7032 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 11.61.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7033 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 11.62.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6709 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 8.44.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grabów nad Pilicą lub jej jednostkom podległym.
2011 4895 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 6.30.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5.23.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku.
2011 3850 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 6.24.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia: „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2011 - 2016”
2011 3851 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 7.36.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu w Gminie Grabów nad Pilicą
2011 2900 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 2262 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.23.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku
2010 7065 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 r.
2010 7066 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie stawek za wywóz odpadów komunalnych.
2010 6510 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/200/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2011 roku w Gminie Grabów nad Pilicą.
2010 6511 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/201/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6512 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2442 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez podmioty działalności gospodarczej za wywóz odpadów komunalnych
2010 1550 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grabów nad Pilicą
2010 1549 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
2010 1552 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku
2010 1551 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Grabów n/Pilicą
2010 16 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wypożyczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą
2010 17 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/147/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 18 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5696 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku
2009 5699 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5700 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2009 5138 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/142/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 19 października 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabów n/Pilicą
2009 4192 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Grabów nad Pilicą do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
2009 4191 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
2009 4190 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Grabowie nad Pilicą
2009 4193 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
2009 4196 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 4195 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów
2009 4194 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą