Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 193

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9875 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2019 9874 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie
2019 9873 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”
2019 9872 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9870 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9869 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
2019 7270 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2019 7269 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2019 5872 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 r Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
2019 5425 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie
2019 5424 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów.
2019 5423 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w 2019 roku”
2019 2077 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1070 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1069 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”
2019 1068 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2019 1027 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów
2019 1026 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/25 /18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1025 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 13277 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 13276 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2018 13275 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 13274 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 12519 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 12518 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2019 r.
2018 12517 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2019 r.
2018 9525 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 9524 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2018 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2018 9415 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu gminy Gniewoszów
2018 9414 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
2018 9413 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8174 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 8173 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/117 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 4586 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w 2018 roku”.
2018 4584 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2018 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2018 2572 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/218/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020
2018 2570 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/ 213 /18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/117 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 2569 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018rok
2018 1516 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024
2018 1180 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/221/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2018 1151 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
2018 1150 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym.
2018 1093 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 1092 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 12190 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
2017 12189 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów
2017 12188 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2018 r.
2017 12187 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2018 r.
2017 12186 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 8586 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8585 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2017 7446 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2017 7363 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 5944 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXV/177/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 5310 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 5186 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w roku 2017”
2017 5185 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2017 4356 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4355 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2845 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/135/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2017 2644 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2017 2643 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2017 2268 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/118/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rNr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok
2017 2266 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/117/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rNr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok
2017 2265 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/116/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r.Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok
2017 2055 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/137/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów
2017 798 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok
2017 336 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/151/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 11449 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11448 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2016 11447 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/134/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2016 11441 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/133/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów
2016 11438 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/132/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2016 11435 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/131/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2017 r.
2016 11433 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/130/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2017 r.
2016 6361 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/100/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6360 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/99/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6359 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6358 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 6357 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2016 3528 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3527 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020
2016 3230 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
2016 3229 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 3228 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gniewoszów
2015 10683 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2015 10682 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w Gminie Gniewoszów.
2015 10681 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2015 10680 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2015 10679 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów
2015 10678 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2016r.
2015 10677 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2016r.
2015 10262 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.
2015 10261 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewoszów
2015 10260 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/53/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2011-2016” uchwalonego Uchwałą Nr XII/74/ll Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2015 10259 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy przez gminne jednostki organizacyjne
2015 5832 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gniewoszów.
2015 3910 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2243 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 10641 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2015r.
2014 10640 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2015r.
2014 7743 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2014 3080 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 1 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2012r Nr XII/ 64 /11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012.
2014 1996 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII/79 /12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2012r Nr XII/ 64 /11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012.
2014 1879 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
2014 1116 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2014-2022
2014 1115 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok
2013 13299 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 13298 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/178/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 13297 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/177/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2014 r.
2013 13296 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/176/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2014r.
2013 12515 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Gniewoszów".
2013 12514 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w roku 2013
2013 11560 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 8069 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r .
2013 7604 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/152/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
2013 7253 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r .
2013 7203 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/226/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r .
2013 6660 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/159/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2013 6659 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/156/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie miany uchwały Nr XVII/117/12 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gniewoszów
2013 5826 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/136/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/122/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5825 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/133/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2013 5824 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/144/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5578 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XL/221/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r .
2013 5577 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5576 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5575 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5574 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5573 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 2499 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013rok
2013 2443 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Gniewoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2442 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2441 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2013-2022
2012 9842 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/103/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 12 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 9841 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 12 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniewoszów.
2012 9660 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/121/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 9659 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaroowanie odpadami
2012 9658 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 9657 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/118/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9656 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gniewoszów
2012 9655 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/116/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów"
2012 9407 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Gniewoszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 9406 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/108/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2013r.
2012 9405 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2013r.
2012 9404 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2012 9403 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów.
2012 5681 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/94/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów
2012 5680 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/93/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie
2012 5679 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/92/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2012-2022
2012 4554 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/80/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2012-2022
2012 3586 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gniewoszów.
2012 3585 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/83/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Gniewoszów.
2012 3584 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/78/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku
2011 3171 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2011 3172 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2011 2865 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1919 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2011-2020
2011 1920 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia budżetu gminy na 2011r.
2011 474 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/222/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
2010 6307 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/224/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów.
2010 6306 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/223/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2010 6309 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2011r.
2010 6308 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/227/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2011r.
2010 5359 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami w budżecie gminy na 2009r
2010 5360 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r
2010 5361 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r
2010 5356 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008r
2010 5357 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków i dochodów budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008r
2010 5358 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2008r
2010 5362 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 r
2010 5366 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r i przeniesienia wydatków między rozdziałami w budżecie gminy na 2009r
2010 5367 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r
2010 5369 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2010 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r
2010 5363 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r
2010 5364 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/174/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2010 5365 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r
2010 5250 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4732 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniewoszów i jej jednostkom podległym
2010 3349 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 2927 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 7042 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniewoszów
2009 6985 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/93/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6986 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/102/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6983 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/86/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok
2009 6984 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/87/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok
2009 6987 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/107/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok
2009 6990 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/118/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6991 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/121/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6988 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok oraz przesunięcia wydatków między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6989 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok
2009 4780 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/179/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3734 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego
2009 3735 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów