Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 124

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10171 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 8533 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 8532 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 8531 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8530 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19  grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6531 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
2019 6530 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6529 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6528 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5366 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Dzierzążnia
2019 3588 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2251 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2074 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2019
2019 1048 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 910 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 909 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 507 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 12445 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 12444 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2018 12443 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12442 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12441 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12440 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2018 10707 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 261/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia
2018 10010 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 258/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 10009 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 144/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2018 9837 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 257/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia
2018 9836 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 5898 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
2018 5897 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 4508 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr 238/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4507 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr 237/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach.
2018 2816 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 230/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dzierzażnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 956 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2018
2017 12220 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 212/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 206/XXX/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 12219 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 211/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 12218 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 210/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2017 11961 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 11960 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11959 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego
2017 9942 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierani
2017 9941 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 196/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 9940 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wymagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2017 9939 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia
2017 3700 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3699 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1452 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2017
2016 10984 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2016 10983 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 134/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 10982 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 133/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10981 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 132/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10980 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 131/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiące podstawę do obliczenia podatku rolnego
2016 7413 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 7412 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7411 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia
2016 5466 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016-2020
2016 2203 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 72/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 233 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2016
2015 11388 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 72/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 11076 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 73/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 65/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej.
2015 11075 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 71/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11074 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 70/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11073 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 69/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2015 9499 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia
2015 7891 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz granic ich obwodów
2015 7890 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 53/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie współdziałania z Gminą Raciąż w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
2015 5890 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
2015 5889 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Płońsk w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.
2015 3785 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku
2015 3061 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z gminnych objektów użyteczności publicznej
2015 3060 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 27/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian we wzorze deklaracji przyjętm Uchwałą Nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prze właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 3059 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 26/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2015 934 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 11/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2015
2014 11723 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 5/III/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2014 6240 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 213/XXIX/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
2014 3892 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXVII/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 marca 2014r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1401 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1400 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 197/XXVI/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1399 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 195/XXVI/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia
2014 382 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 179/XXV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2014
2013 12171 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 172/XXIV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12170 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 171/XXiV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2013 12169 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 168/XXIV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia
2013 12168 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 167/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2020
2013 10297 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 163/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1525 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 139/XIX/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni
2013 895 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 126/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2013
2013 484 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 130/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2013 483 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 129/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 482 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 481 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 127/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 16 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 122/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia
2012 9411 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 121/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2012 9410 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 120/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9409 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 119/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9408 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
2012 7786 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 113/XVI/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stale obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6456 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 111/XV/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6455 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 110/XV/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
2012 370 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2012
2011 8402 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 74/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8401 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 73/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2011 8404 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 76/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8403 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 75/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5710 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniające Rozporządzenie Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego
2011 5711 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr. 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5108 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości, oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dzierzążnia
2011 5109 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
2011 5110 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków Ochotniczych Straży Pozarnych z terenu Gminy Dzierzążnia.
2011 3688 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni
2011 2106 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr 16/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2011
2011 1499 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr 36/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni
2011 406 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 5/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2011 407 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 6/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchowości.
2011 408 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 7/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2539 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 178/XXXIII/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2010 2540 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 179/XXXIII/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania
2010 1742 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 175/XXXII/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni
2010 360 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 160/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2009r. w spawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 57 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 158/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 58 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 159/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 59 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 161/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego
2009 747 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 109/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.
2009 748 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.